Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen norr om Stockholm. Chef för den regionala staben är överste Mattias Ardin.

Soldater i utbränt skogsområde.
Soldater i utbränt skogsområde.
Hemvärnssoldater som deltog i släckningsarbetet under branden i Västmanland. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Röddningstjänst och soldater som släcker skogsbrand.
Försvarsmakten stödjer den civila räddningstjänsten under släckningsarbetet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Soldater och brandmän under skogsbrand.
Personal som deltog i släckningsarbetet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Den regionala staben har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Hemvärnsbataljoner

Mellersta militärregionen har elva hemvärnsbataljoner. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är en del i Försvarsmaktens insatsorganisation och står för närmare hälften av Försvarsmaktens personal.

Hemvärnsförbanden har en hög grundberedskap – totalt cirka 22 000 män och kvinnor är ständigt beredda att på några timmar, upp till ett dygn, efter larm genomföra skarpa insatser nationellt. Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter i krig.

Stödet till samhället kan bestå av att vara behjälplig vid skogsbränder, översvämningar och eftersök av försvunna personer. Vid krig är Hemvärnets uppgifter bland annat att bevaka objekt och verksamhet, skydda objekt och verksamhet, ytövervakning, eskort, basskydd samt stöd till samhället och andra myndigheter.

Utbildningsgrupper

Mellersta militärregionens utbildningsgrupper har i uppgift att stödja hemvärnsförbanden i Dalarna, Gävleborg och Stockholms län med främst utbildning, övning och administration. Utbildningsgrupperna finns också till hands för att stödja hemvärnsförbanden när samhället behöver hjälp, till exempel vid skogsbränder och översvämningar eller eftersök av försvunna personer.

Notiser Från Mellersta militärregionen

Stöd till sjöss och på land när Marinen fyller 500 år
5 juni202210:58

Mellersta militärregionen stödjer Marinbasen med skyddsvakter ur våra hemvärnsbataljoner både till sjöss och på land när marinen fyller 500 år och under övningskonferensen inför Baltops 22 som genomförs under helgen.

294:e båtkompaniet genomförde bevakning till sjöss - bland annat av USS Kearsarge. Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten

– Det här är en av de största uppgifterna 294:e har haft som varit skarp, på väldigt länge. Personalen är positiva och glada, även om de är trötta. De vet att det här är viktigt och att de fyller en viktig funktion, säger kompanichef Palmgren på 294:e båtkompaniet.

Under firandet av Marinen 500 år och den inledande övningskonferensen inför Baltops 22, har 294:e båtkompaniet genomfört eskorter av fartyg vid in- och utlöp till Stockholm och däremellan genomfört bevakning av skyddsobjekt till sjöss – bland andra USS Kearsarge.

 – Det har gått fantastiskt bra. Det var ett tyskt fartyg som sa att det kändes väldigt tryggt att ha oss där, säger kompanichefen.

Kompaniet tillhör 29:e hemvärnsbataljon och är ett av tre båtkompanier inom Hemvärnet. Under helgen har de använt samtliga typer av båtar som de har att tillgå, för att genomföra bevakning och eskort – stridsbåt 90H och 90E, gruppbåt och trossbåt 600.

Besättningen på en av kompaniets stridsbåtar trycker även de på att de löser en viktig uppgift.

 – Insatsen känns extra värdefull i och med omvärldsläget. Vi har ju övat skyddsvakt men då har vi haft mycket färre fartyg som b-styrka. Så det är kul att göra det skarpt. Det har gått bra och alla är vänliga, men det är många som vill komma nära fartygen för att ta bra foton, säger plutonchef Persson.

Även på land har Mellersta militärregionen stött Marinbasen med skyddsvakter – på kajerna runt om i Stockholm har soldater ur 24:e hemvärnsbataljon, med stöd av 23:e, genomfört bevakning av skyddsobjekt.

 – Det har blivit ett större intresse för det militära på senaste tiden så vi har svarat på mycket frågor från allmänheten och det har varit kul och det känns bra att ge ett bra intryck, säger ställföreträdande gruppchef Lundberg, på 242:a insatskompaniet. 

Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten

Uniform på jobbet-dagen 2022
20 april202217:45

På Stockholms universitet uppmärksammades Uniform på jobbet-dagen 2022 genom studenter och anställda i uniform – men också genom ett besök av överste Mattias Ardin, chef för Mellersta militärregionen och överste Peter Öberg, chef för rikshemvärnsavdelningen.

Foto: Julia Larsson/Försvarsmakten

Michaela är student på Stockholms universitet - men också skyttesoldat på 243:e hemvärnsbevakningskompaniet.

– Jag är stolt över att jag bidrar till försvaret av Sverige och gör det jag kan, det vill jag gärna visa också, säger hon. 

Idag har hemvärnssoldater över hela landet burit uniform på sina arbetsplatser, skolor och i annan verksamhet. En av Hemvärnets styrkor är den stora kompetens våra soldater besitter civilt – uniform på jobbet-dagen uppmärksammar detta men är även ett sätt att sprida information och engagemang kring Hemvärnet.

På Stockholms universitet uppmärksammades dagen genom ett besök från överste Mattias Ardin, chef för Mellersta militärregionen och överste Peter Öberg, chef för Rikshemvärnsavdelningen. De deltog på en föreläsning där studenterna hade möjlighet att ställa frågor om Försvarsmaktens och Hemvärnets verksamhet. 

På universitetet syntes även anställda i uniform – plutonchefen Adam som arbetar som studierektor och stridsledningsbefälet, tillika handläggaren, Hans. 

 
Ny grundsyn ska bidra till samordnat totalförsvarsarbete inom Mellersta militärregionen
15 mars202214:09

Chefen för Mellersta militärregionen har nu tillsammans med landshövdingarna, i de sex län som utgör regionen, signerat Högre regional grundsyn för åren 2022 till 2025. Dokumentet inriktar det gemensamma arbetet med totalförsvaret inom militärregionen. – Vi har nu inriktat vårt samarbete för att få en samordnad effekt av vår gemensamma planering, säger Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

människor
Landshövdingarna i de sex län som utgör Mellersta militärregionen tillsammans med överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen, har nu signerat Högre regional grundsyn 2022-2025 – ett dokument som ger en tydlig målbild och inriktar det militärregionens totalförsvarsarbete. Foto: MRM

Högre regional grundsyn för 2022-2025 utgör fundamentet för det regionala totalförsvarsarbetet inom Mellersta militärregionen – där Västmanlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Gävleborgs och Dalarnas län ingår. Syftet med dokumentet är att inrikta och ge en tydlig målbild för det regionala arbetet. Grundsynen knyter an till de nationella målen som har fastställts av riksdagen för det civila och militära försvaret. Högre regional grundsyn innehåller även en bilaga med exempel på gemensamma aktiviteter och verksamhet som utgår från målsättningarna.

– Grundsynen för totalförsvarsutvecklingen är ett viktigt och nödvändigt dokument. Den är utarbetad tillsammans och vi har samsyn vad avser vägen framåt, säger överste Thomas Karlsson, chef för Mellersta militärregionen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna, som är högsta civila totalförsvarsmyndigheter, samt militärregionen, som ansvarar för planeringen av det militära försvaret, fortgår nu – något som är centralt för uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar.

Fakta Mellersta militärregionen
  • Förkortning: MR M
  • Ort: Kungsängen
  • Personal: 200
Så har vi räknat