Jämtland under lupp

Militärregionala staben i Boden samlar regelbundet sin deltidstjänstgörande personal för att tillsammans med övrig personal genomlysa ett aktuellt ämnesområde. Under en fältövning vecka 39 var det försvaret av Jämtland som låg under lupp.
– Det är viktigt att hela personalstyrkan har en gemensam lägesbild avseende de förutsättningar som gäller för de uppgifter staben har att lösa, säger tjänsteförättande stabschefen Anders Killmey.

Totalförsvarsplaneringen har startat upp igen vid samtliga myndigheter. Tiden är också mogen för samarbete över gränser vilket redan fungerar bra i Jämtland. Foto: Kjell Enquist
Åke Samuelsson från Tullen beskrev verkets uppgifter och metoder under såväl fredstid som vid höjd beredskap och krig. Tullen ser polisen, kustbevakningen och försvarsmakten som samarbetspartners avseende gränsbevakning. Foto: Kjell Enquist

Personalen sammanstrålade i Östersund för inledande säkerhets- hotbildsgenomgångar samt presentationer av upplägg. Programmet genomfördes därefter på ett flertal platser inom ramen för en så kallad fältövning eller ”seminarier i fält” som är en mer civil benämning där ett flertal experter och samarbetspartners redogjorde för aktuellt läge inom respektive verksamhetsområde. Bland dessa aktörer deltog bland annat representanter från Länsstyrelsen, Tullen, Polisen, räddningstjänsten och Trafikverket.

Gott samarbete

Jämtland gränsar som bekant till Norge och har ett flertal gränspassager att sköta. Glädjande nog har man ett gott samarbete med vårt västliga broderland vilket underströks av de föredrag som norsk polis och representanter från norskt hemvärn delgav stabspersonalen.

Det historiska perspektivet och de geografiska förutsättningarna analyserades också - inramade av de storslagna vyer som Jämtland kan bjuda på i fjäll- och fjällnära områden - en geografi som under vissa förutsättningar kan vara väl så utmanade i ett militärt perspektiv.

Fältjägargruppen presenterade sig

Fältjägarguppen och dess hemvärnsförband presenterade sin verksamhet och förutsättningar för att lösa de uppgifter de kan komma att tilldelas. Hemvärnet i Jämtland är väl utbildat och övat och tack vare att man finns representerade över hela länsytan har man också en svårslagen lokalkännedom. Gruppen har dessutom en av landets bästa rekrytering vilket gör att man ständigt kan tillföra förbandsenheterna modernt utbildad och utrustad personal.

Hemvärnsförbandens genomgångar gav intrycket att man har goda förutsättningar att lösa sina uppgifter över ytan. Förbanden är välövade på sina grunduppgifter och har hela tiden ögonen öppna för avvikelser i sina områden.

Nöjd chef

Chefen för Militärregion nord, överste Mikael Frisell är ytterst ansvarig för staben och fältövningen. Han anser att man gott och väl nått det mål man ställt upp för övningen:
–Utomordentligt informativa genomgångar har på kort tid uppdaterat oss. Självklart har också en del utmaningar identifierats som vi tar med oss hem för att tillsammans med bland annat högre stab hitta lösningar för.
–Sammantaget innebär detta goda förutsättningar för fortsatt utveckling av planverken för stabens uppgifter, avslutar han.