Svensk finskt samarbete för gemensam sjöstyrka 2017

Kajerna gapar tomma och större delen av den svenska flottans fartyg befinner sig på finskt territorium för att under två veckor samöva med Finland. Målsättningen är att lägga grunden för samarbetet länderna emellan, även kallat Swedish-Finnish Naval Task Group, som ska rendera i en gemensam sjöstyrka 2017.

I vanliga fall jobbar kommendörkapten Olof Stark som stabschef på Tredje sjöstridsflottiljen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Dimman låg tät under pre sail conference. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Ombord på HMS Carlskrona jobbar personerna i en stab som leder alla deltagande fartyg. Fartygen är uppdelade i två grupper, ytstrid och minröjning och kommer under tolv dagar röra sig på Bottenhavet, Nordöstra Östersjön och Ålandshav.

– Vi har övat med finska fartyg förut. Det som skiljer sig nu är att det finns ett gemensamt mål - en gemensam sjöstyrka 2017 som är väl förankrad på politisk nivå med samma insatsregler, säger Olof Stark som är stabschef för staben ombord på HMS Carlskrona.

Övningen innehåller många olika moment exempelvis ubåtsjakt, luftvärnskjutningar och minröjning men själva grunden utgörs av sjöövervakningsoperationer.

– En sjöövervakningsoperation genomförs i ett utpekat område till sjöss. Uppgiften som utförs av stridsfartyg och innebär att ha kontroll vad som sker i området - i luften, på ytan och under ytan. Om ett hot exempelvis en främmande undervattensfarkost, upptäcks ska stridsfartygen kunna hantera detta. En sjöövervakningsoperation genomförs inte för att det finns en ökad hotbild utan kontinuerligt och ibland av avskräckande syfte, säger stabschefen.

Fram till målbilden 2017 finns flera övningar i planeringen med personal från Finland och Sverige i staberna och övningar där svenska och finska fartyg jobbar sida vid sida. Det är många faktorer som måste falla på plats för att få ut maximalt av personalen. Arbetsmetodiken hur våra länder jobbar är i dagsläget mycket lika. Småsaker behöver utvecklas för att vara framgångsrik gemensam sjöstyrka 2017.

– Den största utmaningen är ett gemensamt stridsledningssystem där fartygen kan ta emot och sända måldata och stridsledningsinformation, säger Olof.

Alla jobbar enligt NATOs procedurer vilket innebär att engelska är det språk som används. Redan nu börjar dock flera fraser på svenska och finska sätta sig i språkförrådet. Vem vet, 2017 kanske språket är finska och svenska?