Luftvärnet skyddar nu huvudstaden

Ovanlig övning i Stockholm

Övningslarmet till olika befattningshavare gick i början av veckan. Mindre än två dygn senare rullade Luftvärnsregementets 61:a luftvärnsbataljon mot Stockholm för att skydda huvudstaden mot eventuella lufthot. Under fredagen och lördagen kommer Stockholm att skyddas mot fientliga robot- och flygangrepp.

Robot 97 Hawk är en del av luftvärnsbataljonens beväpning. Övning i Stockholm, november 2014.
Robot 97 Hawk är en del av luftvärnsbataljonens beväpning. Övning i Stockholm, november 2014.
Robot 97 Hawk är en del av luftvärnsbataljonens beväpning. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Denna gång är det skarpa robotar som bataljonen förfogar över. Robotar som kan användas mot fientliga lufthot.
Denna gång är det skarpa robotar som bataljonen förfogar över. Robotar som kan användas mot fientliga lufthot. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten

De militära inslagen i huvudstadens centrala delar har de senaste veckorna varit tydliga. Detta som ett led i Försvarsmaktens utökade övningsverksamhet som nu också omfattar luftvärnets soldater och officerare. En övningsverksamhet som har initierats av regeringen genom att överföra medel från anslaget för internationella operationer till förbandsverksamhet.
– Vi ska under övningen visa att vi kan samla förbandet, genomföra systemkontroller samt marschera till grupperingsområdet för att på given tid vara insatsberedda enligt högre chefs order, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Mikael Beck.

Under de kommande dagarna, främst fredag och lördag kommer det att synas ett antal olika luftvärnsenheter i centrala delar av Stockholm.
– Minst lika viktiga för hela vår förmåga att verka mot en kompetent motståndare är de enheter som allmänheten inte lika lätt ser. Under denna övning är de grupperade på mer avskilda platser i terrängen runt Stockholm, förklarar överstelöjtnant Beck.

Under övning Uven övas stora delar av luftvärnsbataljonen, som består av två verkanskompanier med eldenheter av typen robot 97 Hawk och robot 70, ett ledningskompani samt ett logistikkompani.
I bataljonen ingår också en av världens främsta sensorer för luftrumsövervakning, underrättelseenhet 23 (UndE23). UndE 23 var bland en av de sensorer som ställdes under brittiskt befäl i samband med sommar-OS i London 2012. UndE 23 var också en viktig informationsgivare om luftläget i samband med amerikanske presidenten Barack Obamas besök i Stockholm 2013. Eldenheter som ingår i bataljonen är robot 97 Hawk samt robot 70.

Luftvärnet och flygvapnet utgör tillsammans det svenska luftförsvaret. Under övningen kommer det att ske flygningar över huvudstaden men några stridsmoment kommer inte att ske på marken.

På marken däremot kommer Livgardets 13:e säkerhetsbataljon att stödja helgens övning med skydd mot säkerhetshotande verksamhet, främst kriminalitet och främmande underrättelseverksamhet.
– Övning Uven är en relevant övning för vår förmåga att skydda eventuella grupperingsplatser. Vi kommer bland annat att genomföra patrullering med hundar och fordon, säger major Magnus Blomqvist, chef för 131:a säkerhetsskvadronen.

Uppgiften att samordna förband inom Stockholmsområdet och föra dialog med civila aktörer, exempelvis markägare har Militärregion mitt.
– Vi är den funktion som ser till att det inte blir friktioner till samhället i övrigt och skapar förutsättningar för militär verksamhet. Det innebär att vi samverkar framför allt med andra myndigheter och markägare inför övningen, säger överstelöjtnant Christian Andersson, operationsledare på Militärregion mitt.

På Militärregion mitt är man positivt inställd till den utökade möjligheten att öva med andra förband, vilket ger en kunskapsspridning mellan förband över landet och mellan olika förbandstyper.
– Det är en bra utmaning för oss att ta emot förband som vanligen inte förekommer i regionen. Vi stödjer luftvärnet med resurser som gör att de kan verka i regionen, konstaterar Christian Andersson.