Underrättelseoperationen avslutad

Den marina underrättelseoperation som pågått i Stockholms skärgård i sju dagar är nu i huvudsak avslutad. Merparten av fartygs- och amfibieförbanden har gått in i hamn och återtagit normal beredskap. Kvar i området finns mindre markenheter med specifika uppgifter.
– Vår bedömning är att det i inre skärgården pågått en trolig främmande undervattensverksamhet, säger ställföreträdande insatschef Anders Grenstad.

Ställföreträdande insatschef Anders Grenstad på den presskonferens som hölls på högkvarteret efter att underrättelseoperationen avslutats.
Ställföreträdande insatschef Anders Grenstad på den presskonferens som hölls på högkvarteret efter att underrättelseoperationen avslutats.
Ställföreträdande insatschef Anders Grenstad på den presskonferens som hölls på högkvarteret efter att underrättelseoperationen avslutats. Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Anders Grenstad konstaterar att operationen inte med högsta säkerhet kunnat fastställa typ, nationalitet eller vilken form av operation som bedrivits av främmande makt.
– Vi bedömer att den eller de enheter, som vi genom allmänhetens och egna observationer kunnat följa, nu har lämnat området. Det vi med säkerhet kunnat utesluta är en konventionell större ubåt. Övriga alternativ ska nu gås igenom baserat på det omfattande sensor- och analysunderlag som finns tillgängligt och därefter redovisas för ÖB för fortsatta beslut.

En marin underrättelseoperation går ut på att inhämta, dokumentera och registrera sensorinformation om objekt, verksamhet eller geografiska förhållanden i havsområde. Till det kommer även alla tips och observationer.  Det är den uppgiften som marintaktisk chef och de förband han har haft till sitt förfogande har löst.

– Det analysarbete som återstår innebär att man strukturerar materialet i tid, geografi och tematiskt. Det vill säga om det är fenomen i vattnet, föremål eller tekniska indikationer. Vi värderar också tillförlitligheten och betydelsen av informationen. Och det gäller såväl data från egna enheter som tips från allmänheten. Allt detta ska också sättas i ett sammanhang för att försöka klarlägga vad som hänt den senaste veckan, säger Anders Grenstad.

Ställföreträdande insatschef understryker att han är mycket nöjd med hur snabbt Försvarsmakten kom igång med operationen efter första indikationen.
– Det gäller också alla soldater och sjömäns förmåga och uthållighet att lösa ålagda uppgifter i operationsområdet. Den här underrättelseoperationen visar också att vi har beredskap för att hastigt hantera uppkomna situationer.

Anders Grenstad riktar också ett tack till de uppmärksamma privatpersoner som bidragit med observationer.
– Under perioden har vi fått över 250 olika tips på mail och telefon. Även media har bidragit med information på ett positivt sätt. När det gäller resultatet av vårt analysarbete får jag återkomma när jag närmare vet vad vi kan redovisa med hänsyn till operativ sekretess.

Med anledning av det förändrade omvärldsläget kommer Försvarsmakten att fortsätta med en utökad övningsverksamhet och närvaro på Östersjön och i närområdet.

– Som ÖB konstaterade i onsdags – att främmande makt bedriver undervattensverksamhet på svenskt vatten är oacceptabelt. Försvarsmakten kommer vidta de åtgärder som krävs för att hävda svensk suveränitet och territoriella integritet med de medel vi har till vårt förfogande. Utöver de observationer som gjorts är detta den viktigaste signalen till omvärlden, säger Anders Grenstad.