Beredskapskontroll genomförd med gott resultat

Torsdagen 16 januari avslutades den beredskapskontroll som startade under tidig måndagsmorgon samma vecka. Beredskapskontrollen innehöll flera olika moment som samverkan mellan förband, transport och mottagande av kvalificerad ammunition.

– Detta är en operativ beredskapskontroll som vi genomför inom ramen för vår beredskapsplanering i grundoperationsplanen. Det är något insatschefen ansvarar för och denna gång omfattande den förband från flygvapnet, militärregionerna och Försvarsmaktens logistik (FMLOG) och genomfördes över hela landet, säger generalmajor Urban Molin som är ställföreträdande insatschef.

Syftet med kontrollen var bland annat att genom erfarenheter och lärande öka inblandade förbands och stabers förmåga att lösa uppgifter vid högre beredskap.

– En del i beredskapskontrollen är överraskningen, förmågan att oförberedd lösa ställda uppgifter på angiven tid. En beredskapskontroll är bra. Den ger erfarenheter och möjlighet att, vid behov, se över rutiner och även bekräfta att planer och ledning av förband fungerar, säger Rickhard Nordfjäll som är ställföreträdande chef vid genomförandesektionen på Flygstaben.

Operativa beredskapskontroller görs alltid oanmälda och har en restriktiv delgivning. Detta för att de specifika moment som ska kontrolleras vid tillfället inte ska hinna förberedas.

– FMLOG har visat att vi både i staben och ute i landet flexibelt och inom givna tidsramar kan hantera den typ av stöd som vi lämnat i detta fall. Alla inblandade ska vara mycket nöjda med sina insatser, konstaterar Olof Granander chef för Försvarsmaktens logistik.

– Med stort fokus på att tillsammans lösa uppgifter ökar vi vår operativa förmåga. Beredskapskontrollen visar på en hög tillgänglighet och en bra samverkan mellan förbanden i hela landet för att lösa de uppgifter som högre chef ställer, avslutar generalmajor Urban Molin.