Minsökning i norra Öresund

Sju svenska och två finska minröjningsfartyg söker för närvarande i norra Öresund, öster om den danska ön Anholt. Uppmärksamheten är riktad mot de närmare hundra minor som fälldes av brittiska flygplan 1942 för att störa den tyska fartygstrafiken i området.

Undervattensfarkosten sjösätts för att identifiera ett objekt som sonarpersonalen ombord upptäckt. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Östersjöinloppen har alltid varit strategiskt viktiga. Det allra mesta av de varor som försörjer Östersjöstaterna kommer in här eller mellan Skagen och det Svenska fastlandet. I en kris eller krig i vårt närområde kommer betydelsen av sjövägarna att öka ytterligare. Det är en av anledningarna till att marinen regelbundet opererar i dessa farvatten.

– Vi måste ha skaffat oss kunskapen i förväg för att kunna jobba effektivt på västkusten. Salthalten och en kraftig vattenström påverkar våra sonarer och undervattensfarkoster. Besättningarna behöver den erfarenheten i det oförutsägbara säkerhetsläge som nu råder.

Viktigt av flera skäl

Men området är inte bara strategiskt viktigt. Runt Sveriges kust finns en rad områden där Försvarsmakten tar extra miljömässig hänsyn. I det här området har marinen därför vidtagit en rad åtgärder för att minska påverkan, och samtidigt kunna bedriva insatser för att öka vår operativa förmåga. Några av dessa åtgärder är att sonarsändning sker på frekvenser som är bättre anpassade för tumlarbeståndet i området samt att den absoluta merparten av verksamheten sker utanför det känsligaste området. Vad gäller undervattenssprängningar så sker det som alltid mycket restriktivt och bara när det föreligger omedelbar fara för tredje person.

Fartygen ligger och söker i sina tilldelade områden.
Fartygen söker metodiskt i sina tilldelade områden. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Halvtid i sökningen

Fartygen har opererat i området under snart fyra dygn och tar snart en kort paus vid till kaj för att visa upp sig i både Helsingborg och Halmstad. Allmänheten hälsas välkomna att besöka fartygen mellan klockan 11- 17 nu på lördag den 11 maj. Platserna är vid kajskjulet i Halmstad och Helsingörkajen i Helsingborg.  Efter några timmar till kaj påbörjar man återigen det viktiga arbetet med att kartlägga botten i norra Öresund och i Västerhavet och på så sätt stå bättre rustad för en oförutsägbar framtid.