Internationellt deltagande berikar övning

Combined Joint Staff Exercise (CJSE) är skapad för att elever ska få träna på att arbeta inom en multinationell stab i ett högkonfliktscenario. Personer från totalt 11 olika länder deltar i årets övning i Uppsala. Efter Sverige är det Finland som medverkar med flest deltagare.
– Här får vi möjligheten att aktivt jobba med våra processer samtidigt som det är tillåtet att göra misstag, säger kapten Minna Liimatainen, ställföreträdande chef för Combined Air Operations Centre (CAOC) under övningen.

Minna Liimatainen, ställföreträdande chef för Combined Air Operations Centre på sin rätta plats i övningsmiljön. Härifrån leds de simulerade styrkorna under CJSE 19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Combined Air Operations Centre (CAOC) leder de minutoperativa insatserna under övningen CJSE 19. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

CJSE 19 är nu inne på sin fjärde dag och i det spelade övningsscenariot har händelseförloppet intensifierats. Från CAOC styrs de simulerade flygförbanden minutoperativt och det är ständigt nya beslut som ska fattas och förmedlas ut till förbanden.

– Just nu förbereder vi oss för en eventuell konflikt eftersom stämningen blivit allt mer hotfull, säger Minna Liimatainen, ställföreträdande chef för CAOC.

En gång tidigare har hon deltagit i övningen Viking som utgår från samma scenario i det fiktiva landet Bogaland men utspelar sig längre fram i tid där hotbilden inte är lika hög som under årets CJSE. Under CJSE 19 är Minna Liimatainen dessutom ställföreträdande chef för CAOC vilket innebär mycket mer ansvar.

– Det är väldigt lärorikt och spännande. I snart två år har jag studerat stabsprocesser och ledarskap under utbildningen mot att bli major. Under CJSE får vi möjlighet att aktivt jobba med stabsprocesser i en miljö där det även är tillåtet att göra misstag. Vi får också löpande återkoppling på vårt arbete så att vi hela tiden utvecklas, säger hon.

Sverige och Finland har under flera år utarbetat ett väldigt nära samarbete och är vana vid att jobba tillsammans. Men under CJSE deltar personal från totalt 11 olika länder i Uppsala vilket ger möjligheter till ett uppskattat kulturellt utbyte.

– Vi lär känna varandra väldigt bra och det är alltid nyttigt att ta del av andras erfarenheter och metoder. Att som officer få möjlighet att öva på internationellt samarbete är väldigt viktigt, säger hon.

Fram till och med den 11 april pågår CJSE 19 på tre olika orter. Från Uppsala leds flygstridskrafterna, armén från Enköping och marinen från Karlskrona. Syftet med övningen är att förbereda enskilda deltagare (officerare och studenter) att ingå i en multinationell stab för att möta de utmaningar som kan uppstå vid fredsoperationer. Fokus för övningen är även att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar men även att öva tillsammans med bland annat civila myndigheter.