Lokal civilmilitär samverkan i fokus

En brand utbryter i handelshamnen på ett örlogsfartyg som är på besök i Karlskrona en dag i november. Flera besättningsmän hoppar ner i vattnet. Parallellt inkommer uppgifter om en påträffad ryggsäck vid sidan av vägen på infartsleden som ska ha koppling till fartyget. Vilka myndigheter blir larmade, vem gör vad och hur leds en situation av detta slag? Detta var några av de frågor som sökte sina svar under en civilmilitär övning i Karlskrona.

Innan jul genomfördes en civilmilitär övning i Karlskrona. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

För att identifiera och utveckla lokala civilmilitär samverkan i Karlskrona genomförs seminarier/informationsöverspridning mellan de fem myndigheterna Försvarsmakten, Räddningstjänst, Polis, Landsting och Kustbevakning. Detta sker genom bland annat föreläsningar om gråzonsproblematik samt workshops utifrån ett antal scenarion. Ett sådant utbildningstillfälle genomfördes på Marinbasen en tid innan julledigheterna med ett 40-tal deltagare från alla berörda myndigheter samt representanter från Länsstyrelsen i Blekinge.

Mikael Holmström från Marinbasen är en av de personer som varit drivande i att utveckla lokal civil-militär samverkan i Karlskrona. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

Under denna dag gjorde varje myndighet en kort presentation kring sin verksamhet och Södra militärregionen gick igenom gråzonsproblematiken innan det var dags för en övning där deltagarna delades upp i ett antal grupper med representanter från varje myndighet i varje grupp. Följande scenario spelades upp.

  • Tid 28 november 2018 klockan 0730.
  • Plats: Handelshamnen, ombord på ett mindre örlogsfartyg
  • Händelse: Brand ombord, 25 personer i besättningen
  • Branden är ej under kontroll. Fartygschefen vägrar släppa ombord räddningstjänst
  • Personer gått i vattnet. Skadade personer har identifierats.
  • "Något" mer farligt finns ombord.

Varje grupp skulle sedan utifrån sin profession redovisa sina tänkta åtgärder och tillsammans identifiera var samverkan och kontaktytor hade behövts. Frågor som diskuterades var exempelvis hur ledningsstrukturen ser ut i varje myndighet vid en situation som denna. En annan hur samband och ledningsplatser etableras och vilket lagrum som är aktuellt för respektive myndighet.

Under övningen spelades ett tilläggscenario in med en inrapporterad misstänkt ryggsäck, som bedömdes ha någon koppling till örlogsbesöket. Denna ryggsäck hade påträffats i anslutning till en mycket trafikerad väg in till Karlskrona. Denna händelse ställde behovet av samverkan ytterligare på sin spets. Diskussionerna dokumenterades och dagen avslutades med gruppredovisningar och slutsatser. Representanter från respektive myndighet träffades sedan vid ytterligare ett tillfälle efter övningen för erfarenhetsdokumentation och utvärdering samt lade utvecklingsriktningen framåt.

En av tvärgrupperna i full gång med att strukturera upp det scenario man ställdes inför. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten
Hanna Åkesson skriver ner en sammanfattning av gruppen diskussion inför den stora gemensamma redovisningen med alla deltagare. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

Målet med den lokala samverkan i Karlskrona är att samhällets resurser ska användas på bästa sätt för att höja samhällets och Försvarsmaktens förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och krig. Genom ömsesidigt stöd och samverkan mellan militära och civila verksamheter uppnås största möjliga försvarseffekt.

Med samverkan i detta avseende avser det den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och sidoordnande samhällsaktörer för att uppnå gemensamma mål. Samverkan mellan myndigheterna i Karlskrona genomförs för att förbereda inför och/eller förebygga att en kris inträffar. Den ska kunna genomföras under en pågående kris för att hantera den akuta situationen. Samverkan genomförs också efter en kris för att återställa och tillvarata erfarenheter för att mer effektivt kunna hantera kommande kriser.

Alla deltagare var mycket nöjda med dagen som både gett mycket ny kunskap om varandras organisationer men även gett möjlighet att identifiera såväl svagheter som styrkor i den egna organisationen. Ola Sunesson från Polisen var en av de nöjda deltagarna som efter utbildningen sa:

– Denna dag med utbildning är verkligen ett bra initiativ och utgör ett första steg mot att förstå varandras organisationer och konkretisera det behov av samverkan vi behöver för att utveckla våra förmågor. Dagen har möjliggjort goda kontaktytor och personkännedom och förbättrat lägesbilden och hur våra respektive ledningsförhållande ser ut och fungerar.

Ola Sunesson redovisar sin grupps diskussioner och slutsatser från dagen. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten
Ambulanssjuksköterskan Hanna Åkesson är en av de som tycker samverkan mellan myndigheterna är mycket viktig. "I denna typ av samverkan får vi utbyta erfarenheter och får kännedom om varandras förmågor och hur vi kan samarbeta och lösa olika uppgifter tillsammans på bästa sätt, säger Hanna Åkesson." Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

Så startade den civilmilitär samverkan i Karlskrona

För ett antal år sedan uppkom en önskan från flera myndigheter i Karlskrona att träffas för att lära känna varandras verksamheter. Inte minst Räddningstjänsten i Karlskrona var intresserade av att veta mer om de fartyg som Försvarsmakten har och hur samverkan mellan Försvarsmakten och Räddningstjänsten skulle kunna se ut vid ett eventuellt tillbud som berör de båda myndigheterna.

Detta blev år 2016 startskottet för årliga träffar mellan representanter från Marinbasen och Räddningstjänsten som snabbt utvidgades till att omfatta även representanter från Landstinget, Polis och Kustbevakning. Dessa initiala träffar handlade inledningsvis mycket om att varje organisation beskrev sin verksamhet och lydnadsförhållanden för att ge varandra en mer tydlig bild av hur de olika myndigheterna är organiserade och fungerar. Detta arbete har på ett naturligt sätt inneburit att man lokalt i Karlskrona har påbörjat det omtag av totalförsvarsplaneringen som nu sker i Sverige.