Samarbete inom totalförsvaret för att motverka storskaliga terrorhändelser

Fältförsök inom totalförsvaret

Försvarsmakten och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar gemensamt mot att utveckla och stärka totalförsvaret.

Bilden visar deltagarna vid fältförsöken i Älvdalen, representanter från Polismyndigheten, Totalförsvarets forskningsanstalt,  Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum med flera.
Bilden visar deltagarna vid fältförsöken i Älvdalen, representanter från Polismyndigheten, Totalförsvarets forskningsanstalt,  Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum med flera.
Deltagarna vid fältförsöken i Älvdalen, representanter från Polismyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum med flera. Foto: Försvarsmakten
Bilden vidar en vy från ovan med detonationen vid fältförsöket.
Bild från ovan som visar detonationen vid fältförsöket i Älvdalen. Foto: Försvarsmakten

Ett projekt inom ramen för totalförsvaret startade 2017 under FOI:s (Totalförsvarets forskningsinstitut) ledning med Polismyndigheten som projektägare och Försvarsmakten som samarbetspartner. Projektet ska pågå till 2019 och det finansieras av MSB. Tester och fältförsök har tidigare genomförts bland annat i Eksjö vid Swedec.
Flera myndigheter har idag behov av forskning och utveckling till stöd för totalförsvars-verksamhet. Detta ställer krav på ökad samverkan mellan aktörerna, bland annat för att skapa förutsättningar för prioriteringar och gemensamma satsningar. Vidare innebär detta också att den svenska säkerhets- och försvarspolitiken blir mer öppen för djupare nationellt och internationellt samarbete.

Samverkan nationellt och med internationella observatörer

I månadsskiftet oktober-november genomförde Försvarsmakten, Polismyndigheten och FOI ett fältförsök på Älvdalens skjutfält kopplat till operativa metoder inom ramen för projektet ”Förmågeutveckling och myndighetssamordning för att motverka storskalig terrorhändelse”.
Flera nyckelpersoner från de olika myndigheterna besökte under en dag försöket; bland andra Jan-Olof Lind, generaldirektör för FOI, Stefan Hector, operativ chef för NOA (Polisens Nationella Operativa Avdelning), Marie Borgh, chef för NBS (Nationella bombskyddet) samt Fredrik Peedu, chef för Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Internationella observatörer från Storbritannien, Finland, Danmark, Norge, Island och Spanien deltog också.

Förmågeutveckling och myndighetssamordning

Syftet med projektet är att öka kompetensen och kunskapen för att möta nutida och framtida osäkerheter och hot. En viktig del av projektet är också att ta fram operativa metoder som kan användas av Polisen, Försvarsmakten, övriga svenska myndigheter samt utländska samarbetspartners vid storskaliga terrorhändelser.
– Det var värt sextio mil på vägarna enkel resa, för att träffa alla deltagarna och se hur projektet framskridit, påpekar Fredrik Peedu, chef för Swedec och avslutar:
– I en tid där krig eller fred alltmer ersätts av begreppet gråzon ökar också betydelsen av ett totalförsvar som har förmåga att möta och förhindra hot i hela gråskalan. Det myndighetsövergripande arbete som idag här i Älvdalen har kunnat uppvisa mycket goda resultat är ett viktigt led i att på ett konkret sätt göra Sverige säkrare.