Myndigheter samövar för att hantera farliga ämnen

Under två dagar har 424:e CBRN-plutonen vid Försvarsmakten, nationella bombskyddet vid Polisen och enheten för avancerad indikering vid Räddningstjänsten Storgöteborg övat på att öka sin förmåga att hantera olyckor och kriser med CBRN. Det vill säga kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Aktörerna utbyter tankar kring dagen. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten
En skadad soldat tas om hand. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

– Det är första gången vi anordnar en tillämpad övning tillsammans med nationella bombskyddet och enheten för avancerad indikering, säger övningsledare Hans Hagman från Totalförsvarets skyddscentrum som är huvudansvarig för övningen.

Totalt har 50 personer samlats på Karholmens övningsanläggning på Hisingen i Göteborg för att ingå i samövningen. Första dagen fick de visa sin materiel och berätta om sina kunskaper. Syftet är att skapa förståelse för varandras förmågor och möjligheter att stödja varandra vid en olycka med farliga ämnen.

Målet med övningen är att underlätta framtida samverkan och insatser. En förhoppning är att det även ska leda till kortare besluts- och responstider vid en eventuell händelse som kräver stöd av alla aktörer.

– Med hjälp av denna övning kan aktörerna identifiera vad de behöver bli bättre på. Olika aktörer är bra på olika saker. Vi täcker över varandra inom vissa områden medan vi inom andra kan ha singelkompetens, säger Hans Hagman.

Genom att öka förmågan att agera samordnat vid händelser och underlätta att samhällets resurser används på ett effektivt sätt, så kan konsekvenserna av en händelse minskas.

Indikeringspapper för olika gaser. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten

I den tillämpade delen fick aktörerna ta sig an ett scenario, där det finns koppling till Aurora 17. Scenariot lyder: ”Det föreligger en risk för ett krigsutbrott och via egen underrättelsetjänst finns det indikationer på att en eller flera personer i området har som mål att störa eller hindra militärt utländskt stöd till Sverige. Information om misstänkt verksamhet leder till att hemvärnsförbandet genomför en spaning i ett ödehus. De indikerar snabbt att det pågår en laborativ verksamhet med konstiga ämnen och upptäcker samtidigt en försåtminering.”

– Enheten för avancerad indikering och nationella bombskyddet får då gå in och göra sitt jobb, berättar Pia Gillerstedt som ingår i 424:e CBRN-plutonen.

– Vår pluton har framför allt förmågan att indikera, kartlägga, övervaka och sanera. Vi är samtidigt väldigt resursstarka, tillägger Pia Gillerstedt.

Situationer där aktörerna är verksamma kan till exempel handla om pulverbrev, att identifiera okända ämnen i hemmalabb och avfallshanteringar, samt transportolyckor där utsläpp av ämnen inte är identifierade.

– Övningen är en del i att agera i totalförsvarets anda, säger Hans Hagman som hoppas att de regionala aktörerna tar vid och fortsätter att öva och träna tillsammans.

– Förr eller senare kommer det att ske en händelse, där man måste lösa uppgifter tillsammans, och då är det bra om alla enheter känner till varandras styrkor och begränsningar, säger Hans.