Krigets lagar

Chefens viktiga rådgivare för att fatta korrekta juridiska beslut

Under Aurora 17 övas den gemensamma förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Hur Försvarsmakten får agera och använda vapenmakt styrs av våra lagar. I svensk lag är det olika lagar och regler för fred och krig. Men vad innebär det?

Krigets lagar. Hur Försvarsmakten får agera och använda vapenmakt styrs av våra lagar. I svensk lag är det olika lagar och regler för fred och krig. Försvarsmaktens jurister ger råd till chefer i tid av krig och fred.
Krigets lagar. Hur Försvarsmakten får agera och använda vapenmakt styrs av våra lagar. I svensk lag är det olika lagar och regler för fred och krig. Försvarsmaktens jurister ger råd till chefer i tid av krig och fred.
I svensk lag är det olika lagar och regler för fred och krig. Försvarsmaktens jurister ger råd till chefer och finns i alla högre staber. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Om utländsk militär kränker svenskt territorium i fred ingriper Försvarsmakten enligt IKFN-förordningen (ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet). Enligt regeringsformen får Försvarsmakten använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkningar av Sveriges territorium i fred.

Om Försvarsmaktens enheter agerar efter IKFN och hamnar i väpnad strid som kan ses som faktiska stridshandlingar, kan den militära chefen på plats ta beslut om att övergå till att tillämpa den internationella humanitära rätten (”krigets lagar”). Vid ett väpnat angrepp kan regeringen fatta beslut om att riket befinner sig i krig vilket även innebär övergång till krigets lagar.

Viktig roll att hitta en juridisk hållbar lösning

Stabsjuristerna har en rådgivande funktion till chefen och staberna för att tydliggöra vad man får och inte får göra enligt de lagar och regler som gäller vid fred och krig. Juristernas viktiga roll är att rådge chefen i hans eller hennes beslutfattande och stödja personalen under planeringsarbetet.

– Huvudsyftet för oss är att gynna operationen. Syftet är inte att hitta problem, utan att komma med lösningar. Vårt arbete är att hitta en juridisk hållbar lösning för att uppnå målet, säger biträdande stabsjuristen Niklas Bergdahl Jonsson.

Stabsjuristerna stöttar chefen med att göra bedömningar i olika situationer. Det kan vara allt från tolkningen av vad som kan ses som fientlig avsikt, tolkningar av hur lagar/förordningar kan tillämpas, allt syftandes till att tydliggöra vilka handlingsalternativ som finns. En annan viktig aspekt i juristernas rådgivande arbete är bedömningar enligt proportionalitetsprincipen, man får inte vidta åtgärder som går utöver vad som är nödvändigt.

– Det gäller att vara proaktiv så att staberna inte lägger mycket tid och arbete på att planera en operation som man som jurist sedan behöver säga nej till förklarar Niklas Bergdahl Jonsson vidare.

Stabsjurister finns i alla högre militära staber för att stödja cheferna.

Övergången mellan lagarna i övningen Aurora 17

Övningen Aurora 17 utspelar sig inledningsvis i fredstid. Därefter blir Sverige utsatt för ett väpnat angrepp av en annan stat varefter regering beslutar att krigstillstånd råder. De fredstida reglerna bland annat ur IKFN-förordningen, i förekommande fall kompletterade av så kallade insatsregler, ersätts då av principer och regler i den internationella humanitära rätten (”krigets lagar”). Stabsjuristernas roll under krig blir att ge juridiska råd enligt de lagar och förordningar som tillämpas vid internationella väpnade konflikter med våld mellan stater.