Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE)

Det centrala i FMLOPE:s uppdrag är att leda Försvarsmaktens samlade utveckling för ett professionellt ledarskap och att ansvara för att Försvarsmakten fortsätter att vara en lärande organisation med en högkvalitativ pedagogik.

Försvarsmaktens samhällsunika uppgift under förhållanden som kan vara såväl livsfarliga som väldigt påfrestande kräver ett ytterst gott ledarskap.  Att därtill alltid upprätthålla en militär förmåga i toppklass i en utmanande och ständigt föränderlig verklighet kräver att vi både i vardagen på förbandet och på våra kurser/skolor omger oss med en kostnadseffektiv och modern pedagogik.

Nätbaserat lärande

Som en del i uppgiften att utveckla pedagogiken i Försvarsmakten leder FMLOPE utvecklingen av nätbaserat lärande. Målet är att kurser och andra läraktiviteter ska kunna genomföras på ett flexibelt och ändå högkvalitativt sätt. Den som vill lära ska i större omfattning kunna välja när, var och med vilken metod man vill kompetensutveckla sig. Metoderna kan variera från till exempel självständigt lärande via tids- och rumsoberoende nätbaserade kurser till direkt handledning hemma på förbandet eller i insats.

Omvärldsbevakning och interaktion

En viktig del av utvecklingsarbetet handlar om omvärldsbevakning och att interagera med den utveckling som sker. Det innebär att FMLOPE deltar i forskning, studier, förbandsbesök, projekt och nätverk med mera. Samverkan och samarbeten sker inom hela Försvarsmakten, med NATO, med NORDEFCO, med övriga myndigheter, med Försvarshögskolan, samt med andra universitet och högskolor. Resultatet av omvärldsbevakningen bearbetas och förs sedan vidare in i Försvarsmakten på olika sätt. Exempelvis via nätverk, konferenser, men även i form av styrande dokument som ”Grundsyn ledarskap”, ”Grundsyn flexibelt lärande” samt läromedel som ”Pedagogiska grunder”, instruktörshandböcker med mera. FMLOPE deltar också i utvecklingen av Försvarsmaktens nya grund- och repetitionsutbildningssystem samt av olika handledarutbildningar.

En öppen och transparent dialog, samt att innehåll kan spridas på ett tillgängligt sätt, är centralt för framgångsrika utvecklingsarbeten oavsett område. Därför är också FMLOPE väl förankrad även i den nätbaserade omvärlden där vi bland annat står bakom Försvarsmaktens webbaserade lärplattform och är synliga i olika sociala media -  allt i syfte att på ett bra sätt inhämta och sprida kunskap.

Sammanfattningsvis fungerar FMLOPE som brobyggare mellan den ständiga utveckling som sker i vår omvärld inom dessa för Försvarsmakten så centrala områden och vår organisation som målinriktat strävar mot att hålla högsta professionalitet i alla sammanhang och situationer.

Militärhögskolan Halmstad
Fakta Militärhögskolan Halmstad
  • Förkortning: MHS H
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 100
Så har vi räknat