Ett explosivt chefsmöte

Igår genomfördes ÖB:s regionala chefsmöte på Fjärde sjöstridsflottiljen. I svag bris och smulsjö fick ÖB med deltagande organisationschefer kasta loss med HMS Helsingborg strax innan lunch. Trots förutsättningarna för en lugn och behaglig dag till sjöss hade dagen en minst sagt sprängfylld start.

Överbefälhavaren fick möjlighet att ge en stödjande hand vid fällning av sjunkbomber från HMS Helsingborg. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
För organisationscheferna startade dagen med en sprängfylld upplevelse. Effekten från sjunkbomberna är påtaglig även på ytan. Foto: Caio Consonni/Försvarsmakten
Fartygschefen på HMS Helsingborg överlämnar en sjunkbombsnyckel till Överbefälhavaren. I flottan är det en tradition att en sjöman får behålla sjunkbombsnyckeln efter sin första sjunkbombsfällning. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Syftet med att hålla de regionala chefsmötena på förbanden är delvis att förbanden ska få möjlighet att visa upp sin verksamhet och förmågor. Det var en nöjd Överbefälhavare som embarkerade HMS Helsingborg och tackade cheferna och besättningen för en givande dag. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Vid 11:30 gavs ordern "stationer för sjunkbombsfällning". ÖB blev tilldelad en orange överlevnadsdräkt och fick tjänstgöra som sjunkbombsfällare tillsammans med fartygets personal. Det var en glad och lättad ÖB som räknade ner att antalet sprängningar överrensstämde med antalet fällda sjunkbomber och gjorde tummen upp. I samband med att sista detonationen observerades anmälde sig ett målflyg i området och under efterföljande timmen genomfördes en luftförsvarsövning, där målflyget agerade attackplan och simulerade en anflygande sjömålsrobot. Parallellt med detta sjösatte fartyget släpsonaren och påbörjade ett ubåtsjaktmoment, och all denna verksamhet följdes av besökarna i fartygets stridsledningscentral. Sammantaget gavs gästerna en god bild över fartygets förmåga till tredimensionell strid. Och om man därtill lägger en bra lunch samt hembakade wienerbröd kan man med fog säga att förbandet gav en utmärkt ram till detta chefsmöte.

Efter den inledande förevisningen startade den regelrätta chefsmötet, vars syfte är att ge ÖB en möjlighet att föra en dialog direkt med förbandscheferna. Vid detta tillfälle dryftades aktuella frågor inom ramen för den nyligen annonserade försvarsuppgörelsen samt andra ärenden som kommer att beröra förbanden under hösten. Respektive förbandschef gavs även möjlighet att belysa läget vid sitt förband och en allmän diskussion fördes rörande personalförsörjning.

dagen avslutades med en tradition

Dagen avslutades med en viktig tradition ombord på flottans fartyg. Varje gång en sjöman fäller sin första sjunkbomb får man sjunkbombsnyckeln som man ställer in djupinställningen med som minne. Fartygschefen ombord på HMS Helsingborg, örlogskapten Anna Jönsson, överlämnade sjunkbombsnyckeln till en mycket stolt överbefälhavare innan avfärd.