Överbefälhavarens uppdrag

Överbefälhavaren (ÖB) är chef för Försvarsmakten. ÖB leder myndigheten med utgångspunkt i de uppgifter och ekonomiska förutsättningar som har satts upp av riksdag och regering.

Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Under mediadagen på Säve fick först överbefälhavaren Micael Bydén och Försvarsmakten Generaldirektör Peter Sandwall möjlighet att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen och även prata med soldater från de två nationerna. Under eftermiddagen tillkom även media som fick chansen att se systemen och prata både med överbefälhavaren och de utlänska soldaterna. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Överbefälhavaren Micael Bydén får möjligheter att se de franska och amerikanska luftvärnssystemen under övningen Aurora 17. Foto: Astrid Amtén Skage/Försvarsmakten

Försvarsmakten styrs av riksdagen och regeringen genom lagar, förordningar och regleringsbrev. ÖB:s uppdrag är att avgöra hur myndigheten ska fördela sina resurser för att lösa sina uppgifter.

ÖB har det övergripande ansvaret för all verksamhet i Försvarsmakten. Överbefälhavaren fattar beslut i frågor som rör allt från skarpa insatser med Försvarsmaktens förband, till upphandling av materiel och utbildning av rekryter. Verksamhetens inriktning bestäms i ett strategiskt inriktningsdokument för Försvarsmakten. Där beskrivs bland annat Försvarsmaktens verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Stöd centralt och lokalt

På central nivå har ÖB främst stöd av försvarsmaktsledningen, FML, i sitt arbete med att leda myndigheten. FML består av Försvarsmaktens högsta chefer inom olika områden, till exempel insatser, ekonomi, juridik och personalfrågor. Därför kan FML vara rådgivande i alla typer av principiella frågor.

På lokal nivå leder ÖB Försvarsmakten med stöd av chefer för förband, skolor och centrum.

Generaldirektören (GD) är Försvarsmaktens ställföreträdande chef och den högst placerade civila befattningshavaren. Om ÖB är frånvarande äger GD rätt att fatta beslut i alla frågor, med undantag av order om insatser. En av GD:s många arbetsuppgifter är att utveckla och effektivisera Försvarsmaktens verksamhet och arbete.

Både överbefälhavaren och generaldirektören utses av regeringen.