En offensiv plan

Inventera arter i ett naturområde, sätta samman en Volvo eller skydda marina sjöstridskrafter, vad har det gemensamt? Jo, att det utförs av medarbetare. Ska man kunna prestera på sin arbetsplats, oavsett uppgift gäller det att det är ett öppet klimat och att man blir väl behandlad av sina kollegor även om man inte alltid tycker likadant. För att bli bättre på att upptäcka och hantera problem samlade Marinbaschefen sina närmsta chefer men även chefer från Länsstyrelsen och Volvo för att under en dag tillsammans utbyta erfarenheter med varandra i de här frågorna.

Att bjuda in kvinnor i motsvarande chefsbefattningar från Länsstyrelsen och Volvo Olofström gav mer dynamik i diskussionerna vilket var något som uppskattades av alla som var där. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Det krävs utbildning för att som chef våga ge sig in i de svåra situationer som kan uppstå. Hur sprider man till exempel information om det inträffade utan att kränka personens integritet? Det finns också en felaktig uppfattning om att trakasserier inte förekommer, ”någon” är bara besvärlig. Utbildningen har gett mig bra reflektioner och det har varit bra att kunna prata i en blandad grupp som denna", säger Hans Sjöberg, chef för Stödavdelningen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Under dagen utgick man från olika typer av händelseförlopp, eller ”case” där arbete i olika grupper varvades med diskussion i storforum. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
"Marinbasen är offensiv som gör det här och menar allvar", säger Micael Ekdahl, handledare och planeringsansvarig. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Britta Serup, serviceledare på Volvo i Olofström i samtal med Marinbaschefen Erik Andersson. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Att bli mobbad, utsatt för ovälkommen uppvaktning eller särbehandlad för att du är i minoritet är bara några exempel på aktiviteter som kan göra arbetsdagen svår att uthärda. Som chef måste du snabbt kunna uppfatta om den typen av aktivitet pågår eller är på väg att hända för att kunna handla.

Det finns bra utbildningar som ökar kunskapen inom ämnet och ger verktyg som gör det lättare att agera. Men när man som chef har en fylld kalender kan det vara svårt att få tiden att gå ihop och ta sig iväg på en flerdagarsutbildning på annan ort. Av den anledningen började  Marinbasens utvecklingsgrupp för likabehandling att planera för en annan lösning. I samverkan med Micael Ekdahl från Blekinge flygflottilj, F 17 som är extra kunnig i ämnet, tog man fram en komprimerad version av utbildningen som skulle sträcka sig över en dag. För att få ytterligare dynamik i diskussionerna valde man att bjuda in kvinnor i motsvarande chefsbefattningar från Länsstyrelsen och från Volvo i Olofström.

Magnus Persson, chef för Basskyddskompaniet är en av dem som var med på utbildningen och som uppskattade att få en inblick i hur man jobbar med samma typ av frågor i en annan myndighet och i näringslivet.

– Hur vi arbetar med dessa frågor skiljer sig inte så mycket åt. Nu måste vi bli bättre på att få in det som en naturlig del i det dagliga arbetet säger Magnus Persson, chef för Basskyddskompaniet.

Britta Serup kom med några kollegor från Volvo i Olofström och konstaterade att de skulle ha mycket att prata om på vägen hem i bilen.

– Det har varit bra, vi har fått nya infallsvinklar att bära med oss hem. Detta är något man måste jobba med hela tiden, det är viktigt att vara beredd att förändra sig i sin yrkesroll, säger Britta Serup, serviceledare på Volvo i Olofström.

Under dagen utgick man från olika typer av händelseförlopp, eller ”case” där arbete i olika grupper varvades med diskussion i storforum. Dagen avslutades med att man gick igenom vilka verktyg och checklistor som ska användas i Försvarsmakten.

– Detta är jätteviktigt. Att få en dag tillsammans, där jag och mina närmsta chefer får en gemensam plattform att utgå från snabbar upp arbetet under tiden vi väntar på att alla ska ha hunnit åka iväg på flerdagarsutbildningen, säger Erik Andersson, Marinbaschef.

Nu är nästa steg att låta det här sippra ner genom organisationen.