Första plutonsövningen, en förberedelse inför höstövning

Första veckan i oktober hade andra logistikstödsplutonen vid Marinbasens Logistikkompani sin första plutonsövning. Den nyetablerade plutonen är normalt stationerad på Berga. Plutonen övade tillsammans med 43:e underhållsenheten ur Fjärde sjöstridsflottiljen på Väddö Ö/S utanför Norrtälje, allt för att se till att de är förberedda inför marinens höstövning.

Maskering av terränglastbil. Foto: Stefan Skoog/Försvarsmakten
2:a logistikstödsplutonen under gruppering. Foto: Stefan Skoog/Försvarsmakten
Delar av 2:a logistikstödsplutonen under fordonsmarsch. Foto: Stefan Skoog/Försvarsmakten
2:a logistikstödsplutonen och 43:e underhållsenheten påbörjar fordonsmarsch från Berga. Foto: Stefan Skoog/Försvarsmakten

Plutonen etablerades 2013 och har som uppgift att stödja både Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen när de har behov av logistik. Målsättning med övningen var bland annat att öka plutonens förmåga till att genomföra fordonsmarsch, gruppera och maskera samt att öva tillämpliga delar i försörjningskedjan inom den marina logistiken. Även personlig färdighet som enskild soldat övades i syfte att öka kompetensen i att ingå i ett insatsförband.

– Det var jättebra att få den här möjligheten att öva tillsammans, vi är ett nytt gäng med blandad erfarenhet. Ibland fick vi slita rejält, men alla ville åt det gemensamma målet och pang så löste sig uppgifterna, säger Peter Söderlund.

Totalt åtta fordon varav fem tunga lastbilar körde på kolonn norrut genom Stockholm och ut mot övningsplatsen på Väddö. Väl på plats påbörjades arbetet med att bygga lägret. Rekognosering och ordergivning med hjälp av en terrängskiss underlättade arbetet med att placera tunga fordon och containers dolt i skogen.

Följande dag fortsatte arbetet med att maskera fordon, elverk, ledningscontainer och annan materiel som plutonen hade med sig. Man utbildade personalen i hantering av larmmina 2b och i övrig förläggningstjänst. Under dagen gjordes även ett besök på 43:e underhållsenhetens grupperingsplats i syfte att dela erfarenheter mellan de olika enheterna.

Tredje dagen övades försörjningskedjan där förnödenheter skulle levereras från grupperingsplats till en så kallad terminalpunkt. I detta fall var det en brygga, cirka 15 km från grupperingsplatsen. Under kvällen kom även order om omgruppering där 43:e underhållsenhetens skulle förflytta sig till samma plats som andra logistikstödsplutonen.

Under sista övningsdagen genomfördes marsch tillbaka till Berga för vård och utvärdering.

– Övningen har varit väldigt lärorik och vi har en lång lista med erfarenheter vi ska ta med oss i den fortsatta utvecklingen av plutonen, säger övningsledare och ställföreträdande plutonchef Niklas Lauinger.

Övningen har gett en bra grund för den fortsatta verksamheten inom plutonen där nästa större händelse är att leverera logistikstöd till andra amfibiebataljonen under deras deltagande i marinens höstövning.