Nato-utvärdering under pågående övning

Mellan 1 och 12 september deltar svenska marinen med fyra korvetter, tre minfartyg, ett stödfartyg, en ubåt och en stabsfunktion under den internationella övningen Northern Coasts 2014. För HMS Karlstad innebär detta en särskild utmaning eftersom hon som representant för Visbyklassen samtidigt ska genomgå en utvärdering, en så kallad evaluering för att kunna ingå i Natos styrkeregister.

HMS Karlstad i hög fart på blankt hav.
HMS Karlstad i hög fart på blankt hav.
Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Övningen Northern Coasts 2014, NOCO -14, genomförs i år i södra Bottenhavet, Finska viken och norra Östersjön med Finland som värdnation. Totalt deltar 43 fartyg och ubåtar från tolv länder. Övningen inleds med möten under tre dagar där deltagarna stämmer av och avslutar diskussioner och detaljer kring övningen. Därefter startar en fas i övningen där syftet är att de deltagande ländernas fartyg och övriga funktioner ska få möjlighet att öva specifika moment gemensamt under ordnade, schemalagde former. Därefter, under de sista fem dagarna, kommer övningen övergå i en scenariofas. Då delas styrkan in i två grupper där den ena sidan opererar under ett FN-mandat i syfte att stabilisera situationen i området och förhindra bland annat vapensmuggling. Den andra sidan spelar en utbrytargrupp som med alla medel vill hindra FN från inblandning i konflikten.

Uppgifter under övningen

Under de första övningsdagarnas ljusa timmar har fokus varit på luftförsvarsövningar och artilleriskjutningar. På nätterna har styrkan tillsammans med flygande resurser i form av helikoptrar och ubåtsjaktflygplanet P3 Orion försökt hitta deltagande ubåtar från Sverige och Tyskland. Att med ytenheter och flygplan koordinera och försöka hitta en ubåt som gömmer sig i Östersjöns komplexa undervattensmiljö är en utmaning. Efterhand som tiden går ökas svårighetsgraden på övningarna och ubåtarna får det tufft när det släpps sonarbojar från luften samtidigt som fregatter och korvetter sänder med sina fartygssonarer för att hitta och identifiera ubåtarna.

Nato utvärderar Visybkorvetten

Parallellt med den inledande övningsfasen under NOCO -14 genomgår fartygsklassen Visby, representerad av HMS Karlstad, nivå två i en Nato-evaluering. Detta är det sista steget för att få ingå i Natos styrkeregister och kunna delta i en insats efter eventuellt politiskt beslut. Processen består av fyra steg där flera Visby-korvetter varit engagerade. Det som kontrolleras är bland annat vilka förmågor fartyget och dess besättning har samt att kommunikation och samband fungerar gentemot andra fartyg och enheter. När ett fartyg är godkänt gäller det alla fartyg i klassen och är giltigt i tre år.

Evalueringen leds av en gruppchef som utses nationellt. Denne har ett antal personer med expertkompetens till sin hjälp för att kontrollera en mängd punkter som Nato ställer som krav på sina enheter. Evalueringen genomförs genom intervjuer, observationer och spel och omfattar allt från sjömanskap, skyddstjänst och CBRN, det vill säga krigföring med kemiska (C), Biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel, till ledning och strid i de olika dimensionerna. För fartyget utgör evalueringen en utmaning då man samtidigt genomför ett schemalagt program som förberedelse inför övningens scenariofas som nu tar vid.