Att försvara Boden

Artilleriregementet har funktionsansvaret för indirekt bekämpning. För att upprätthålla och utveckla funktionen krävs regelbunden övning och samverkan. I slutet av januari fanns 60 officerare och reservofficerare från hela Sverige i Boden för att under en vecka genomföra ledningsträningsövning.

Brigadstaben måste snabbt och korrekt undanröja ett fiktivt anfall mot Sverige och i synnerhet Boden. Alla stabsmedlemmar övas i sin respektive befattning. Foto: Niklas Edelsvärd/Försvarsmakten
92:a artilleribataljonen var en av två artilleribataljoner med uppgift att understödja brigadstaben med sina tre manöverbataljoner.
92:a artilleribataljonen var en av två artilleribataljoner med uppgift att understödja brigadstaben med sina tre manöverbataljoner. Foto: Niklas Edelsvärd/Försvarsmakten
92:a artilleribataljonen var en av två artilleribataljoner med uppgift att understödja brigadstaben med sina tre manöverbataljoner. Foto: Niklas Edelsvärd/Försvarsmakten

Övningen som är en uppföljning till Artillerifältövningen som genomfördes under hösten 2012.  Där Artillerifältövningen är inriktad för att utveckla taktik är den här övningen inriktad mot metoder för att uppnå taktiska mål. Överstelöjtnant Stefan Fredriksson som är ställföreträdande regementschef vid A 9 är nöjd.
– Både förberedelserna och själva genomförandet var bra planerat och utfört. Och framför allt är det viktigt att vi övar tillsammans med andra, säger Fredriksson.

Nationellt scenario

Ytterst var syftet med övningen att likrikta och förmedla gällande metoder och taktik för indirekt bekämpning för kommande övningar och insatser. Huvudfokus låg på samverkan mellan bataljonsstridsgruppen från Södra skånska regementet och artilleristridsgruppen från Artilleriregementet.
Spelet som genomfördes inom brigads ram byggde på ett nationellt scenario med att anfall mot Boden. De spelade förbanden i brigaden bestod av en brigadstab, tre manöverbataljoner och två artilleribataljoner.

Veckan började med planering och orderarbete vid bataljonsstaberna. Sedan genomfördes spelmoment för att belysa och lyfta fram intressanta situationer för fördjupad diskussion. Veckan avslutades med ett seminarium där frågor som väckts under spelet diskuterades.

Uppskattat och utvecklande

Utvärderingen visade att övningen var mycket uppskattad och nödvändig för att föra funktionen indirekt bekämpning framåt i den mycket intensiva utvecklingsfas som artilleriet befinner sig i.
– Vi försöker utveckla övningen till nästa gång, allt bygger på att vi ska fungera bättre tillsammans, avslutar Stefan Fredriksson.