Anhörigseminarium för södra regionen

Diana Samuelsson och Emma Wiik, anhörigsamordnare på central nivå, arrangerar regionala träffar för lokalt utsedda. Den 22 november samlades södra regionens anhörigsamordnare och HR specialister på P 7 för att utbyta erfarenheter med varandra.

Samlade i blåsten för gruppfoto. Foto: Niklas Falk / Försvarsmakten

Chefen för P 7, överste Michael Nilsson, inledde seminariet med att tala om sina egna erfarenheter, som chef för FS 20. Han poängterade att anhörigstödet är en angelägen verksamhet, som består av flera olika delar. Det är viktigt att den som ska tjänstgöra utomlands har pratat igenom den förestående insatsen, vad den innebär, praktiska konsekvenser etc. med sina nära och kära. Det gör att båda parter står bättre rustade inför separationen. Likaså är de anhörigas stöd till soldaterna viktigt för att de ska kunna fokusera på insatsen. Försvarsmakten stödjer i sin tur de anhöriga med t ex nätverk, familje- eller samtalsstöd, aktiviteter och anhörigträffar.

På seminariet diskuterades bland annat innehållet i instruktionen för anhörigstöd, arbetsuppgifter, hur vi ska marknadsföra anhörigstödet samt de ideella samarbetsorganisationernas uppgifter. Den framtida utmaningen är att diskutera och besluta hur anhörigstödet ska se ut på lokal nivå och hur det ska samordnas med veteran- och rehabiliteringsstöd.

Som ett led i arbetet med stöd till anhöriga erbjuds personalen så kallade PREP-kurser. För att anmäla sig går man in via soldathemsstiftelsen (se länk under gå vidare) eller via anhörigsamordninaren på ditt förband.