Viktigt samordningsmöte om vindkraft

Länsstyrelsen var huvudman för det vindkraftsmöte som genomfördes på F 7, fredagen den 27 maj. Inbjudna var representanter från de kommuner runt om Skaraborgs flygflottilj, som påverkas av det stoppområde som Försvarsmakten beslutat om 2010. Syftet med mötet var att skapa en förståelse för den samordning som måste fungera mellan Försvarsmakten, Länsstyrelsen och kommunerna.

Nu skall Försvarsmakten och Länsstyrelsen förbättra samordningen för att kunna ge kommunerna bra beslutsunderlag för planering av nya vindkraftverk. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Deltagarna fick information om flygverksamheten på F7 och hur piloterna ser på vindkraftsfrågan.
Deltagarna fick information om flygverksamheten på F7 och hur piloterna ser på vindkraftsfrågan. Foto: John Lidman/Försvarsmakten
Deltagarna fick information om flygverksamheten på F7 och hur piloterna ser på vindkraftsfrågan. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

– Om vi är självkritiska så kunde vi varit bättre på samordning. Men nu fokuserar vi på att förbättra vår handläggning och samarbetet med Länsstyrelsen för att kommunerna skall få så bra underlag som möjligt inför sina beslut, säger kommendör Anders Järn som är chef för den avdelning på Högkvarteret som ansvarar för Försvarsmaktens del i vindkraftssamordningen.

Mötet hölls på F 7 är för att deltagarna skulle kunna få en känsla för flottiljens verksamhet och för att Västra Götaland är ett mycket aktivt område för vindkraftsprojektering. Inför beslutet den 4 oktober 2010, då Försvarsmakten beslutade om stoppområden, hade under tiden 2005-2010 mer än 24 000 positioner för enskilda vindkraftverk planerats. I 19700 fall hade Försvarsmakten ingenting att erinra mot byggnation, i jämförelse med 4 400 fall där Försvarsmakten hade något att erinra. Dessutom var 1 400 verk redan uppmonterade.

Och det är många faktorer – förutom flygsäkerhet – som spelar in när tillstånd för byggnation av vindkraftverk skall ges.

– Vi tittar bland annat på hur landskapsbilden ser ut, vi ser hur verket kan komma att påverka fåglar och fladdermöss och vi tar hänsyn till buller och skuggor. Och så är det naturligtvis också flygsäkerheten, säger Jörgen Hammarström, biträdande miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen.

Under mötet fick deltagarna information om flottiljen och på vilket sätt vindkraften kan påverka F 7:s verksamhet. Bland annat berättade piloten och flygsäkerhetsofficeren major Anders Danielsson hur de upplever situationen med de drygt 200 meter höga vindkraftverken som planeras i området runt flottiljen. Då F 7 utbildar flygelever ställer detta högre krav på säkerhet eftersom eleverna saknar den erfarenhet som rutinerade piloter har. Med en hastighet på 300 meter i sekunden har man inte många sekunder på sig att reagera.

Arbetet redan i full gång

Deltagarna fick även information om Prövningsmyndighetens och Länsstyrelsens roll samt Försvarsmaktens analysarbete. I slutet av mötet öppnades för dialog kring den fortsatta hanteringen av frågan.

– Länsstyrelsen och Försvarsmakten har redan denna dialog men det kändes bra att nu kunna samla kommunerna för att gemensamt ge information och dessutom låta kommunerna aktivt delta i dialogen, säger Jörgen Hammarström, som också upplever att kommunerna var positiva till möjligheten att få gemensam information på detta sätt.

Mötet resulterade bland annat i ett antal konkreta problemställningar och frågor som Försvarsmakten och Länsstyrelsen nu har att reda ut.