Totalförsvaret i fokus när Försvarsberedningen besöker Göteborg

Idag besöker Försvarsberedningen Göteborg för att få en redovisning från olika aktörer av hur långt Västsverige har kommit i sin totalförsvarsplanering. Mötet anordnas av Militärregion Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Deltagare under mötet med Försvarsberedningen. Foto: Maria Löfström/Försvarsmakten.

Syftet med mötet är att Försvarsberedningens representanter ska få en ökad förståelse för det regionala perspektivet och arbetet med totalförsvar och civilt försvar. Mötet ligger bland annat till grund för Försvarsberedningens fortsatta arbete med att ta fram en rapport för Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, som sedan blir ett underlag för det försvarsbeslut som ska gälla 2021-2025.

– Även om vi beskriver arbetet i hela vår region, är fokus på Västsverige och storstadsregionen. Vi kommer också prata om försörjningssäkerheten kopplad till Göteborgs hamn samt civil och militär samverkan för en ökad totalförsvarsförmåga, berättar Bengt Alexandersson, chef för Militärregion Väst.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet och arbetar sedan ett par år med att planera för höjd beredskap och ett nytt totalförsvar.

– För Länsstyrelsen är det av största vikt att samverka med både civila aktörer och Försvarsmakten i det här arbetet. Redan innan beslutet om nytt totalförsvar hade vi börjat arbetet att bygga upp en sådan samverkan. Det gör vi bland annat i det regionala rådet, men också i möten med enskilda kommuner, säger Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding.

Kunskapsuppbyggnad är ett viktigt område och Länsstyrelsens senaste konferens kring krissamverkan hade just temat ny totalförsvarsplanering.

– Vi har ett mycket gott samarbete med de civila aktörerna i vår region. Tillsammans genomför vi regionala övningar, samverkansmöten och krisledningsövningar som ett led i vår totalförsvarsplanering, säger Bengt Alexandersson.

Inom kort kommer samtliga länsstyrelser som ingår i Militärregion Västs område (Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland) att tillsammans med Militärregion Väst underteckna en gemensam högre regional grundsyn för totalförsvaret. Ett uppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarsmakten har gett till samtliga fyra militärregioner i landet.

– I grundsynen presenterar vi ett antal åtgärder som ska vidtas under de två kommande åren inom ramen för totalförsvarsplaneringen, säger Bengt Alexandersson.

De aktörer som deltar i mötet är Militärregion Väst, Länsstyrelsen Västra Götaland, Polisen, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Göteborgs hamn och Försvarsmedicincentrum.