Marinens förmåga till väpnad strid

Ett allt sämre omvärldsläge påverkar både Sverige och vårt försvar. För att bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde måste därför Försvarsmakten och i detta fall marinen ständigt öva och utveckla sina förmågor till väpnad strid. Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter måste värna om svenskt territorium och svenska intressen.

Amf 1 under SWENEX 2016
Amf 1 under SWENEX 2016
Amfibieförband har en unik förmåga att bedriva strid i skärgårdsmiljö. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Under övningen genomfördes skarpa moment med sjömålsrobot 17. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
"Övningar är viktiga för att bland annat öka marinens gemensamma förmågor" sa överste Peder Ohlsson Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Legitimerad sjukvårdspersonal på underhållskompaniets förbandsplats deltog i övningen. På förbandsplatsen finns bland annat sjuksköterskor och läkare. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Samverkan mellan olika försvarsgrenar låg i fokus under övningen. Här avtransporteras en "skadad" från förbandsplatsen med helikopter till ett civilt sjukhus. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Sjömålsrobot 17 är grupperat. Vapensystemet återfinns i amfibiebataljonen och är ett viktigt system för sjömålsstriden. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
När väl robotsystemen är grupperade är understödet beredda att genomföra strid. Understödspersonalen har en extremt viktig uppgift, utöver att behärska vapensystemen ska de också taktiskt kunna använda systemen så optimalt som möjligt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Minvapnet är ett annat viktigt system för skärgårdsstriden. Under övningen genomförde 17.bevakningsbåtkompaniet sprängning med både sjunkbomber och sjöminor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Amfibiebataljonen utgör en viktig del i marinens förmåga att genomföra väpnad strid. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Underhållskompaniets kokgrupp lagade ett hundratal portioner mat dagligen vilket bidrog till att skapa uthållighet. Underhållskompaniet förnödenhetsförsörjer hela 2:a amfibiebataljonen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Ett sjukvårdsmoment spelades in ombord på HMS Karlstad vilket ledde till en naturlig samverkan mellan amfibie och flottan. Samverkan har fungerat bra på alla nivåer under övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Samverkan skedde också direkt mellan olika chefer på olika platser i skärgården. Chefen för 2:a amfibiebataljonen samverkade direkt med fartygschefen på HMS Karlstad under en tidig morgon för att säkerställa att den givna uppgiften blev löst. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Bordningstroppen genomförde bordning och kontroll av fartyg och dess besättning. Ett civilt fartyg användes som övningsobjekt vilket gjorde momentet mycket realistiskt. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
Delar ur 2:a amfibiebataljonen hade samlats för genomgång ute i skärgården. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Amf 1 under SWENEX 2016
HMS Karlstad förberedde för att lämna en "skadad" sjöman till sjukvårdsgruppen och senare till förbandsplatsen för vidare vård. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

För marinen innebär det bland annat att hålla hamnar och sjövägar öppna för egen sjötrafik och förhindra någon annan att nyttja dem för sina egna syften. Marinen måste ständigt utveckla och öka sin försvarsförmåga vilket bland annat uppnås genom nationella och multinationella övningar som i sin tur leder till välutbildade insatsberedda förband.

Som en del i att öka marinens gemensamma förmåga till väpnad strid, har Amfibieregementets personal tillsammans med övriga marina förband deltagit i den årligen återkommande nationella marina övningen Swenex (Swedish Naval Excersice), som avslutades för några veckor sedan. Övningen hade ett nationellt fokus som syftade till att försvara det svenska territoriet och tillvarata svenska intressen. Målsättningen för de drygt 1 700 deltagande soldater och sjömän, var att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmågor till väpnad strid. Framförallt att samöva de marina förbanden för att tillsammans skapa en integrerad marin insatsstyrka.

En lärande organisation

Andra målsättningar med övningen var att öva marin ledning från marintaktisk chef ner till enskild enhet. Mycket tid lades också på att öva hela sjukvårdskedjan från omhändertagande, rapportering och avtransporter av skadade. Amfibieregementet övade med drygt 700 personer främst ur 2:a amfibiebataljonen och 17:e bevakningsbåtkompaniet. Förbandets tidvis tjänstgörande soldater hade också kallats in för att delta i Swenex. Förbandet lade stort fokus på förmågan att genomföra sjömåls- och undervattensstrid i skärgårdsmiljö. För att befästa förmågan än mer genomfördes moment med skarpa minor, sjunkbomber och robot 17.

– Jag som förbandschef tillsammans med mina kollegor har självklart dragit många lärdomar under övning Swenex. Som brukligt genomförs utvärderingar och erfarenhetsmöten efter avslutad övning. Utvärderingen är en extremt viktig del av en övning där representanter från förbanden samlas och går igenom moment som har fungerat bra och vi ser över de moment som behöver utvecklas till nästa övning. Erfarenhetsarbetet är en del av utvecklingen som också bidrar till att förbanden blir bättre, säger  förbandschefen och övningsledaren för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson och han fortsätter:

– Några reflektioner som jag har gjort under övningen är bland annat marinens förmåga att samverka mellan förbanden på i stort sett alla nivåer. Tidigare gemensamma övningar har verkligen burit frukt. Jag vill påstå att marinens personal i dag har bättre kunskaper om varandras uppgifter och förmågor vilket bidrar till att vi förstår hur vi bäst kompletterar varandra för att nå optimal förmåga i en väpnad konflikt. Vi är en ständigt lärande och utvecklande organisation som ger utrymme för att göra misstag. Vi letar inte syndabockar utan lösningar som leder verksamheten framåt. Under övningen har misstag uppmärksammats och direkt rättats till, det är precis så det ska vara, vi ska hjälpa varandra att hela tiden bli bättre. En annan reflektion är vikten av att använda äldre och mer erfarna kollegor som coacher och förbandsinstruktörer för de yngre med syftet att stödja dem i deras chefsroller och möjligheten att utvecklas, säger Peder Ohlsson

"Det är inte svårt att vara chef när man har bra personal"

Under den inledande delen av Swenex genomfördes utbildningar och samövningar för att senare övergå till en tillämpad fas. När hela kedjan ska övas tillämpat med så många deltagande förband finns alltid risken för att den enskilda soldaten inte känner sig övad. Även här har förbandsinstruktörerna tillsammans med övningsledningen spelat en viktig roll. De har spelat in moment som möjliggjort att förbandet har kunnat öva inom sina specifika funktioner, men ändå inom ramen för övningen.

– Samspelet mellan förbandsinstruktörerna och övningsledningen har varit en framgångsfaktor. Förbandsinstruktörerna har hela tiden följt förbandet vid lösande av uppgifter och genom det har vi kunnat reglera och till del anpassa övningsmomenten för att nå optimal övningstillfälle och ställda målsättningar. All deltagande personal har verkligen gjort sitt yttersta och bidragit till att skapa så bra övningsbetingelse som det är möjligt. Det är lätt att vara chef när man har så bra personal. Vi som förband och som en del av marinen har nått många målsättningar under övningen och tillsammans har marinen ökat förmågan till väpnad strid, avslutade Peder Ohlsson