Sverige blir säkrare när vi övar tillsammans

En viktig del i Totalförsvarets verksamhet är att öva inför olika typer av situationer som kan uppstå. Stora som små övningar krävs för att våra enheter ska vara redo när det är skarpt läge. Övningen SWEDEC EOD Exercise 2015 är nu avslutad och Sveriges gemensamma funktioner inom ammunitions- och minröjning är än mer beredda om något händer.

För att få en så realistisk övning som möjligt har offentliga platser använts och en av dem är Jönköping Airport. – Vi får en bättre och säkrare flygplats genom att vi övar och samverkar, säger Mattias Rosén säkerhetschef på flygplatsen. Foto: Dag Enander/Försvarsmakten

Övningens syfte har varit att öka Sveriges förmåga i att hantera ammunitionsrelaterade händelser med enheter ur Försvarsmakten, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

- Vi har uppnått vårt syfte och även i fortsättningen är det vår ambition att sätta ammunitionsröjaren i fokus. Jag ser fram mot att utveckla Sveriges myndighetsgemensamma ammunitionsröjningsövning, SWEDEC EOD Exercise, genom att tillsammans med andra myndigheter planera, genomföra och följa upp övningen, säger övningsledaren Tomas Wikström.

Myndigheterna stärks genom samverkan

Ronnie Nilsson som är chef för SWEDEC berättar att målbilden är att skapa bästa möjliga förutsättningar att möta dagens och morgondagens alltmer komplexa hotbild från hemmagjorda bomber (IED), militär ammunition och explosiva lämningar. Den här övningen är den första där tre olika myndigheter övar tillsammans inom funktionen och vi är väldigt nöjda med utfallet. Att jobba gränsöverskridande mellan myndigheter innebär också att vi hushåller med samhällets resurser på ett bra sätt.

- Genom att regelbundet öva tillsammans blir vi bättre på vårt jobb och därmed blir samhället säkrare. Vi strävar kontinuerligt att göra världen lite mindre farlig, säger Ronnie Nilsson. Utan det positiva mottagandet och stödet från det civila samhället hade övningen inte kunnat bli så realistisk. Vi är oerhört tacksamma för detta, fortsätter Ronnie.

Nu knyts säcken ihop för årets övning och planeringen mot 2016 startar, men samarbetet mellan myndigheterna fortsätter. Försvarsmakten internationella insatser inom ammunitions- och minröjningsfunktionen fortgår och förbanden är beredda att stödja Polisen när behov uppstår här i Sverige.