Samverkan för ett säkrare samhälle

För att öka Sveriges förmåga i att hantera ammunitionsrelaterade händelser övar enheter ur Försvarsmakten, Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans under en vecka i Jönköpings län.

En av polisens bombgrupper söker av en misstänkt fabrik för hemmagjorda bomber. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Vägsök genomförs av soldater ur EOD-kompaniet vid Ing 2. Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
EOD-IS är ett viktigt verktyg inom ammunitions- och minröjning. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Polisens bombskyddsverksamhet är en nationell resurs. Det innebär att bombskyddsgrupperna kan arbeta över hela Sverige när den lokala polisen behöver hjälp med bombtekniker

Polisen tar hand om bomber som tillverkats i kriminella syften och andra farliga föremål. Försvarsmakten tar hand om o-exploderad ammunition på militärt område och minor och torpeder till sjöss. Om det finns en misstanke om brott har polisen ansvaret även på militärt område. Försvaret och polisen bistår varandra med experthjälp och vid efterfrågan även stöd.

Försvarsmaktens roll

Försvarsmakten har en hög förmåga inom ammunitions- och minröjning som bygger på erfarenheter från internationella och nationella insatser. Utveckling och utbildning av förmågan är ständigt en process som pågår och där har Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, huvudansvaret.

Försvarsmakten kan stödja med förmågor som avancerat sök, röjning av konventionell ammunition samt röjning av hemmagjorda bomber. Till detta finns sensorer och utrustning som stödjer insatser såsom hundar, robotar och maskiner.

Kriminalteknisk säkerhetsunderrättelsetjänst (KTSU) är en enhet i Försvarsmakten som har till uppgift att analysera spår från motståndaren i syfte att lära sig mer om motståndarens tillvägagångssätt och förmåga.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB har ett operativt uppdrag att möjliggöra och stödja andra aktörers hantering av olyckor, kriser och katastrofer och ska bland annat stödja biståndsinsatser inom det som internationellt kallas Mine Action, på svenska, minhantering. MSB:s insatser inom minhantering sker efter förfrågan från en annan organisation och uppdragen utförs ofta på begäran från United Nations Mine Action Service (UNMAS), Inssatserna är framför allt inriktade på att stödja andra aktörers kapacitet att genomföra snabb, effektiv och ändamålsenlig respons, däribland att lindra de negativa effekterna av minor och oexploderad ammunition (OXA).

Övningens syfte

Tillsammans har enheterna från de olika myndigheterna en bred kompetens och de är beredda att agera om det skulle behövas.

− Min förhoppning är att övningen ska vara något som främjar utveckling av ammunitionsröjningsfunktionen inom hela totalförsvaret, säger Ronnie Nilsson chef för Swedec.