Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen

161:a stridslednings- och luftbevakningsbataljonen verkar dygnet runt året runt för att övervaka och försvara svenskt luftrum genom att producera och distribuera auktoriserat luftläge, stridsleda flygstridskrafterna och samordna luftstridskrafterna. Bataljonen har även rörlig förmåga att med egna resurser upprätta och omgruppera radio- och radarstationer.

Flygstridsledare i stridsledningscentralen Eagle under övningen Trident Juncture 18. Under övningen leder och övervakar flygstridsledarna flyguppdragen.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.
Flygstridsledare i stridsledningscentralen Eagle under övningen Trident Juncture 18. Under övningen leder och övervakar flygstridsledarna flyguppdragen.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen.
En flygstridsledare vid 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen leder stridsflyg under övningen Trident Juncture 18. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Strilsäk, LSS
Grupp från 14:e Strilförsvarskompaniet med en hundförare i spetsen. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten
Soldat vid LSS bevakar radarstation.
Soldat bevakar rörlig radarstation någonstans i Sverige. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
En JAS 39 Gripen lyfter från Bodö flygplats under övningen Trident Juncture 18.

A Swedish JAS 39 Gripen takes off from Bodö airport during Trident Juncture 18.

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.
Trident Juncture 18 är en av Natos största övningar och genomförs under hösten i Norge. Sverige kommer att delta med personal från armén, flygvapnet, marinen och hemvärnet.
Övningen ökar Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, vår nationella förmåga och stärker samarbeten med Finland, USA, Norge och Nato. Under övningen förbereds marin- och flygvapenbidragen för kommande deltagande i NRF och arméstridskrafter övar för att stärka brigadförmågan. Dessutom kommer värdlandsstöd lämnas till Natoförband baserade i Sverige under övningen. 

Sweden is contributing to Trident Juncture 18 by providing qualified troops from all Swedish Armed Forces combat forces. This exercise will enhance our ability to defend Sweden and our national capabilities, while also strengthening our cooperation with Finland, the US, Norway and NATO. Our naval and air forces will be preparing for their future participation in the rapid-reaction NATO Response Force (NRF) during the exercise, and Army troops will be on exercises to reinforce brigade capability. Host nation support will also be provided to NATO troops based in Sweden during the exercise.
Trident Juncture 18 is one of NATO’s biggest exercises and will be taking place in Norway in the autumn of 2018. The aim of this exercise is to test the rapid-reaction NATO Response Force (NRF). It comprises a troop exercise which will be taking place between 25 October and 7 November, and a command exercise which will be taking place from 14 to 23 November.
Jas 39 Gripen kan verka från luften med hjälp av samtliga resurser inom 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

11:e och 12:e stridsledningskompaniet

11:e och 12:e stridsledningskompaniet genomför luftbevakning och flygstridsledning. Tillsammans bidrar kompanierna till upprätthållandet av den territoriella integriteten genom kontinuerlig övervakning av luftrummet samt beslut om och stridsledning av jaktflyginsatser vilket även beskrivs som incidentberedskap. Dagligdags flygstridsleder även kompanierna Flygvapnets flygövningar.

Inom stridsledningskompaniet finns bland annat befattningarna luftbevakare och flygstridsledare.

13:e rörligt radar- och radiokompani

13:e rörligt radar- och radiokompani är ett markförband som har i uppgift att förtäta och ersätta den fasta infrastrukturen med rörliga radar- och flygradioresurser.​

Inom kompaniet jobbar exempelvis personer med befattningen radartekniker.

14:e strilförsvarskompaniet

14:e strilförsvarskompaniet är likt radar- och radiokompaniet ett markförband. Deras huvudsakliga uppgifter är att hitta och nedkämpa motståndare som utgör ett hot mot flygvapnets ledningscentraler. Detta innebär att de väntas möta exempelvis jägarförband och specialförband som kan tänkas vilja sabotera radiomaster, radarstationer eller ledningscentraler. Strilförsvarskompaniet ansvarar även för 1:a stridsledningsbataljonens CBRN- och hundtjänst.

Inom kompaniet finns befattningar som hundförare och understödsskytt.

Fakta Upplands flygflottilj - F 16
  • Förkortning: F 16
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 750
Så har vi räknat