Arbeta vid HR-centrum

HR-centrum och Försvarsmakten är alltid i behov av kompetent personal inom många områden och befattningar över hela Sverige.

Läs mer om lediga tjänster här. Du kan också skapa en profil i Mitt Försvarsmakten för att få nyheter och information när tjänster inom ditt intresseområde blir lediga.

HR

Administrativa enheten genomför löneproduktion samt beslutade personalförändringar avseende anställningar, befattningsbyten, reseadministration, tjänstledighetsadministration, sjukfrånvaro och avgångar. Enheten ansvarar också för HR-direkt som är en stödfunktion inom HR-frågor.

Specialistenheten består av flera avdelningar. Arbetsgivarstödsavdelningen hjälper Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor och håller samman områden som lönebildning, arbetsmiljö, rehab och likabehandling.

relations- och kommunikationsavdelningen (RelKom) sitter Försvarsmaktens specialister inom relationskommunikation. Alla rekryteringskampanjer likt den nu pågående vårkampanjen samt moderering av Försvarsmaktens samtliga sociala medier styrs av RelKom. Avdelningen ansvarar även för Mitt Försvarsmakten som är till för den som är intresserad av att veta mer om Försvarsmakten.

Försvarsmakten har stort behov av att rekrytera och avdelningen rekryterings- och karriärstöd stödjer chefer i processen personalförsörjning och rekrytering. Karriärplanering är ytterligare ett expertområde för denna avdelning.

specialurvalsavdelningen arbetar bland annat psykologer med urval och lämplighetsbedömningar för militära högriskbedömningar.

Till specialistenheten hör också avdelningen för militär grundrekrytering som hanterar central värnplikts- och yrkesvägledning samt officersutbildning samt avdelningen för utredningsstöd ovälkommet beteende.

Utveckling och uppföljningsenheten utvecklar försvarsmaktens HR-processer samt metoder för att resa och mötas, genomför förhandlingar om lönetvister och verkar för att minska skulder i Försvarsmakten.

SERVICE

Dokumenthanteringsenheten är en del av Försvarsmaktens informationshantering och ansvarar för Försvarsmaktens arkiv- och expeditionstjänst. Det är en stor och viktig funktion som finns över hela landet där en uppgift är att hantera utlämning av allmänna handlingar.

Inköpsenheten är en av Sveriges största inköpsverksamheter. Enheten ansvarar för att sammanhålla och genomföra Försvarsmaktens inköp. Marknadsområdet är brett och bidrar till att Försvarsmakten fungerar varje dag. Kategoristyrning, med betoning på uppföljning, sparar ett stort antal miljoner åt Försvarsmakten varje år.

Stöd- och serviceenhetens reseavdelning administrerar Försvarsmaktens resor.

Logiavdelningen bokar boende till både rekryter och anställda i samband med tjänsteresor och övningar.

Försvarsmaktens ekonomiska flöden hanteras av ekonomiredovisningsavdelningen som också utvecklar och förbättrar inom hela redovisningsområdet.

Grafisk produktion är en avdelning med kompetens inom allt från heraldik till grafisk design och tryckning av det mesta.

Försvarsmaktens logistikkontor samordnar stödbehoven för alla Försvarsmaktens förband, genom planering och uppföljning av verksamhetsöverenskommelser mellan förband och leverantörer. Logistikkontoret gör logistikberedningar vid större övningar och nationella insatser samt värdlandsstöd till utländska förband vad gäller leverans och betalning. Logistikkontoret hanterar allt som Försvarsmakten säljer, hyr eller lånar ut samt hanterar systemen för att det ska kunna genomföras effektivt. Logistikkontoret ser till att de tjänster som Försvarsmakten inte själva utför lever upp till tecknade avtal samt följer upp regelefterlevnad gällande representation och betalkort.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm med verksamhet på 26 andra orter
  • Personal: 700
Så har vi räknat