Flygbasjägarnas historia

I början av 1980-talet var flygvapnet i stort behov av ett nytt markförsvarssystem. Skyddet från det gamla bas 60-systemet var inte tillräckligt och dessutom föråldrat. Den nya bastaktiken var att sprida ut flygplanen över en större yta. Detta ställde krav på ett rörligare skydd runt flygbaserna.

Den dåvarande markförsvarsinspektören överstelöjtnant Torsten Sellin gav i uppgift att markförsvaret skulle moderniseras och major Lennart Wetterholm fick ansvaret för utvecklingen. Taktiken att spåra upp fienden med hund blev framgångsrik och har haft stor påverkan på flygbasjägarnas utveckling. 1983 organiserades Flygbasjägarskolan på F 7 och flygvapnet fick ett specialiserat antisabotageförband.

Dåtida uppgifter

Huvuduppgifterna för förbandet var stridsspaning, eskorttjänst och fördröjningsstrid. Stridsspaning genomfördes genom patrullering som syftade till att störa, hindra, få stridskontakt eller inhämta information. Man eskorterade även viktig materiel eller nyckelpersoner. Fördröjningsstriden genomfördes när en flygbas stod under hot att anfallas av mekaniserade förband. Under slutet av 1990-talet hade Flygbasjägarskolan förfinat och utvecklat stridsspaningen och var nu bataljonschefens exklusiva resurs för kvalificerad inhämtning av markunderrättelser.

Förbandets arbetsresultat var avsett för bataljonsledningen som på så vis kunde göra antaganden med större precision. Under andra halvan av 1990-talet genomfördes olika prov och försök att hitta personer som var nödställda, ofta piloter. Behovet av kvalificerade undsättningsresurser inom flygvapnet blev successivt mer aktuellt i takt med att Försvarsmakten började uppträda mer i internationella insatser. Flygbasjägarskolan började i mindre skala testa olika former av så kallad combat search and rescue (CSAR) och 2006 var tiden mogen att ta arbetet ett steg vidare och börja utveckla personnel recovery i flygvapnet och i Försvarsmakten.

Flygbasjägarnas symboler

Den gröna jägarbaskern tilldelades förbandet i februari 1987. Den sjunde maj 2002 beslutade flygvapeninspektören generalmajor Mats Nilsson att flygbasjägarna skulle tilldelas specialutbildningstecken. Utbildningstecknet består av ett lodjur framför två korslagda svärd med en lagerkrans runt. Lodjuret står för flexibilitet och anpassning till nya situationer, i nya miljöer. Svärden betyder seger, erövring och framgång. Lagerkransen står för kunskap och skolning. Utbildningstecknet visar att personen genomfört godkänd flygbasjägarutbildning. Sedan 2011-01-01 är Försvarsmaktens samtliga flygbasjägarplutoner insatsorganiserade i 25:e flygbasjägarkompaniet vid Blekinge flygflottilj.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat