Så blir gamla krigskunskaper som nya

Armén bygger en rad nya krigsförband de kommande åren – men vidmakthåller också de befintliga. Så sker inledningsvis genom krigsförbandskurser, KFK, vilket andra brigadspaningskompaniet från Skaraborgs regemente just genomfört på Gotland.
– En sådan kurs lägger grunden för kommande krigsförbandsövningar, säger kompanichefen Erik Andersson.

Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90.
Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90.
Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90. Foto: Jonathan Öhrman/Försvarsmakten
Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90.
Under kursen skedde kompletterande utbildningar på uppdaterade versioner av Stridsfordon 90. Foto: Jonathan Öhrman/Försvarsmakten

Att omvärldsläget är mycket allvarligt är ingen nyhet. Därför har Arméstaben i snart ett år växlat upp tempot när det gäller att bygga krigsförband, nya och fler. Men det gäller också att förbättra och förfina kunskaperna hos de förband som redan finns, vilket måste ske med jämna mellanrum. 

Nyligen avslutade andra brigadspaningskompaniet vid Skaraborgs regemente sin krigsförbandskurs. Syftet med en sådan är att skapa en gemensam kunskapsnivå och förståelse hos förbandets soldater, gruppbefäl, specialistofficerare och officerare.

P som i plikt

Trots olika personalkategorier, bakgrund och förkunskaper har det gått oerhört bra att samtrimma kompaniet under kursen 

– Det är lätt att glömma bort att de värnpliktiga på kompaniet ryckte in för fyra månader sedan. De är redan bra soldater och när de muckar kommer de vara mycket kompetenta, säger ställföreträdande kompanichef Henrik Nestow.

Ett 40-tal värnpliktiga under grundutbildning, några kontinuerligt tjänstgörande soldater och några tidvis tjänstgörande. Och så GSS/P - pliktsoldaterna, det vill säga personalkategorin som kallats in med stöd av pliktlagen för just den här krigsförbandskursen. 

Gruppbefälet Niklas Gren är en sådan. Till vardags arbetar han som smed och såg fram emot att åter få träffa flera bekanta ansikten.

– Jag var tidigare kontinuerligt anställd på brigadspaningskompaniet, så det är lite som att komma hem. Den här kursen har gett mig insikt om mitt tillämpade ledarskap, vilket varit nyttigt, säger han.

Starkt skelett

Bland momenten som kompaniet övat på under nästan två veckor återfinns en rad skarpskjutningsmoment som förbiskjutning och överskjutning inom pluton, tillämpade handgranatskast och kompanianfall. Dessutom har kompletterande utbildningar skett på Stridsfordon 90 samt förevisningar på för kompaniet nya materielsystem genomförts, till exempel Robot 57. Allt detta i syfte att kommande krigsförbandsövningar kan genomföras på bästa sätt.

Krigsförbandskursen på Gotland bjöd på skiftande väder. ”Allt från närmast brittsommar till gnistande vinter”, konstaterar kompanichef Erik Andersson och ställföreträdande kompanichef Henrik Nestow.
Krigsförbandskursen på Gotland bjöd på skiftande väder. ”Allt från närmast brittsommar till gnistrande vinter", konstaterar kompanichef Erik Andersson och ställföreträdande kompanichef Henrik Nestow.

– Den här kursen har syftat till att repetera, vidareutbilda och vidmakthålla kunskaper du lärt dig under värnplikten eller som anställd soldat. Jag kan bara konstatera att de kunskaperna sitter i skelettet på kompaniet, det krävs inte mycket för att få fram dem. Nu står vi väl rustade inför kommande krigsförbandsövning, som i vårt fall blir Aurora 23, säger Erik Andersson.