Ubåt - att höra utan att synas innebär en fara för motståndaren

Ubåten är ett viktigt verktyg inte bara för marinen, utan för hela riket Sverige.
– När våra örlogshamnar är tomma på ubåtar så vet andra nationer att ubåtarna är till sjöss i Östersjön eller Västerhavet och måste räkna med det, säger Mats Agnéus, chef för Första ubåtsflottiljen.

Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten
Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

I marinens stora nationella övning Swenex 19 som pågår just nu, är ubåten en av de medverkande enheterna. Sedan ubåten introducerades som ett vapensystem för lite mer än hundra år sedan har det ansetts vara ett av de största potentiella hoten för en motståndare inom sjökrigföring. Men hur kommer det sig att just ubåten ses som en av de största strategiska resurserna på den marina arenan?

Det är i princip omöjligt för en potentiell motståndare att veta om en svensk ubåt befinner sig i närheten av motståndarens marina enheter. Detta på grund av att ubåtar befinner sig under vattnet och därmed blir omöjliga att se med blotta ögat. Men likväl genom de svenska ubåtarnas konstruktion och det väl utarbetade taktiska uppträdandet av dess besättningar, är ubåtar även svåra att spana efter med undervattenssensorer från fartyg och flygmaskiner.

Om en motståndare skulle få indikationer på att en ubåt kan vara i närheten är det mycket svårt att hitta den. En motstående måste även ta höjd för att det är väldigt svårt att säga hur många ubåtar det rör sig om. Detta innebär att man som motståndare har en faktor som är svår att förhålla sig till. Skulle man bestämma sig för att försöka leta reda på var ubåten befinner sig, i syfte att försöka eliminera ett dolt hot, kommer detta att knyta upp mycket resurser under lång tid med en osäkerhet kopplad till om ubåten ens är i området och om den går att finna.

Bestyckad

Inte nog med att det är mycket svårt att upptäcka ubåten – den är även bestyckad med ett mycket potent vapen i form av torpeder. Även dessa är svåra att upptäcka - innan de har gjort sin åverkan.

Ubåten samlar dagligen dolt in information om vad som försiggår i våra farvatten. Men inte nog med det; ombord kan det också finnas tunga och lätta torpeder för att sänka motståndarens ytfartyg eller ubåtar.

– Ubåten kan bära minor som dolt kan läggas ut för att begränsa motståndarens rörelsefrihet. Den kan också föra med sig dykare som kan slussas ut, utan att någon annan vet var, eller vilka uppgifter de har. Även om värnplikten numer är återuppväckt i Sverige, så bemannar vi våra ubåtar med anställd personal. Det betyder att vi har professionella ubåtsbesättningar bestående av sjömän, specialistofficerare och officerare som är välövade, står i hög beredskap och kan nyttjas dagligen. Allt detta gör att ubåtsvapnet bidrar till ett starkare försvar, som möter varje hot och klarar varje utmaning, säger Mats Agnéus som är chef för Första ubåtsflottiljen.

En av ubåtarnas primära uppgifter är underrättelseinhämtning. I och med ubåtens dolda uppträdande är den en resurs som tidigt kan hitta indikatorer som på olika sätt frångår en normalbild, utan att en motståndare är medveten om att deras uppträdande blivit upptäckt.

Detta tillsammans med andra typer av sensorer och enheter gör att Försvarsmakten har en god bild av exempelvis säkerhetsläget i vårt närområde.

På grund av detta är ubåten inte bara en mycket potent underrättelseplattform samt vapenbärare, den är även en mycket effektiv resurs i krigsavhållande verksamhet - så att vi i Sverige kan fortsätta leva som vi själva väljer.