Övar för att stärka vårt stöd till samhället - SEE 19

Varje år genomför Swedec – Totalförsvarets ammunitions och minröjningscentrum övningen SEE - Swedec Eod Exercise. Syftet är att ge ammunitionsröjningspersonal möjlighet att öva sina färdigheter i en ammunitions- och minröjningsövning under realistiska former i ett nationellt scenario. Årets övning "SEE-19" äger rum 8-15 maj i Skillingaryd, Värnamo, Eksjö, Vaggeryd och Hagshult.

SEE 18
SEE 18
Samverkansmoment under övning SEE 18. Foto: Hanna Hulth/Försvarsmakten

Som totalförsvarets kompetenscentrum inom ammunitions- och minröjning har Swedec uppdraget att utbilda, samla in fakta, utveckla metoder och tekniker samt prova ut ny materiel. I augusti förra året bjöd Swedec in enheter med ammunitionsröjningsverksamhet, samt ett antal totalförsvarsaktörer för genomgång och uppstartsplanering av övning SEE 19. Bland de inbjudna myndigheterna fanns bland annat polis, räddningstjänst, sjukvård och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Övningen ger värdefull funktionsträning för ammunitionsröjare och de moment som övas bygger på den nationella hotbilden avseende terroristbomber och övrig konventionell ammunition. Det finns en tydlig hotbild både nationellt och internationellt, säger chefen för Swedec, kommendör Fredrik Peedu.

Ammunitionsröjning i fokus

Fokusområdet för SEE-19 är militär och civil ammunitions- och minröjning i bebyggelse och för Försvarsmakten och samhället viktig infrastruktur.  Men även samverkan och samordning av totalförsvarsresurser är viktiga övningsmoment. Genom att samverka och öva tillsammans med  andra myndigheter ökar vi totalförsvarets gemensamma förmågor. Övningen  är dessutom ett viktigt avstamp mot Totalförsvarsövning 2020 .

– Vi blir i år cirka  200 deltagare med förmågor från Sverige och Finland samt observatörer från ett antal olika länder. Det kommer också bli en hel del olika övningsmoment, cirka 150 moment kommer att genomföras, säger planeringsansvarig Tomas Wikström.

Övningens genomförande

Övningen äger rum 8-15 maj i Skillingaryd, Värnamo, Eksjö, Vaggeryd och Hagshult. Under perioden kommer vi inom ramen för totalförsvarets förmåga att öva på att röja konventionell ammunition och improviserat tillverkade bomber både på avlysta övningsfält men också i bebyggelse, för att skapa realistiska scenarion i autentisk miljö.

– Att öva i samhället innebär annan påverkan än på avlysta övningsfält och det är viktigt att lära sig hantera friktioner som till exempel trafikerade vägar och byggnader med civila, avslutar Tomas Wikström.