"Man måste känna varandra för att kunna lita på varandra"

Samarbete mellan olika nationer i Östersjön är en viktig och självklar del för att öka vår gemensamma säkerhet. Under helgen har delar ur Fjärde sjöstridsflottiljen besökt Tallinn och den estniska flottan för att prata om hur det marina samarbetet kan fördjupas.

De svenska fartygen tillhörande Fjärde sjöstridsflottiljen anlöper örlogshamnen i Tallinn. Foto: Randolf Reiljan/ Estniska försvarsmakten
Fartygen håller på att förtöja i örlogshamnen. HMS Ven klargör för att förtöja bredvid HMS Trossö. Foto: Randolf Reiljan/ Estniska försvarsmakten
Under fredagen bjöd marintaktisk chef på lunch ombord på HMS Trossö. Representationsmiddagar kräver noggrann planering och arbete. För att det ska bli perfekt krävs det samarbete, laganda och perfektion. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Många timmars förberedelser och minutiös planering in i det sista krävs för att resultatet ska bli perfekt. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen i samtal med marintaktisk chef samt Estlands marinchef. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

Under helgen genomfördes diskussioner på två olika nivåer inom ramen för hur nationerna kan utöka det bilaterala samarbetet. Marintaktisk chef, flottiljamiral Anders Olovsson, träffade den estniska marinchefen samtidigt som flottiljchefen för Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik Palmquist, träffade den estniska flottans flottiljchef.

– Vi är här för att besöka våra grannar och för att diskutera om det finns några områden inom den marina arenan där vi kan samarbeta de kommande åren, säger Fredrik Palmquist.

Respektive nation började fredagen med att presentera sin flotta för att öka förståelsen för varandras förmågor. Resultatet av helgens diskussioner har lett fram till att det kommer att genomföras utbyten inom en rad olika områden inom det marina området under 2018 och 2019.

– Man måste lära känna varandra för att kunna lita på varandra, avslutade Anders Olovsson.

pågående samarbeten mellan nationerna

Sedan tidigare samarbetar Sverige och Estland inom ramen för BOSB (Baltic Ordnance Security Board) där man hjälper till att hantera den stora mängd oexploderad ammunition som finns på Östersjöns botten, samt SUCBAS (Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea) som är ett sjöövervakningssamarbete i Östersjön.