Härifrån leds marinens övning

Just nu kan du läsa om marinens stora höstövning (Swedish Naval Exercise, Swenex) på flera ställen, bland annat på Försvarsmaktens hemsida och i sociala medier. Längsmed Sveriges ostkust och i området runt Gotland genomförs övningen med flera fartyg, helikoptrar och flygplan. Men vem leder övningen? Var fattas besluten? Och hur koordineras övningen? På marintaktiska staben (MTS) finns svaren.

Övningen leds från Försvarsmaktens högkvarter. Här är även marintaktisk stab placerad. Foto: Johan Lunddahl/Försvarsmakten
Vicekorpral Elin Elg har tidigare jobbat vid Fjärde sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan men nu jobbar hon vid Marintaktiska staben. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Brigadgeneral Ola Truedsson är Marintaktisk chef och har ett förflutet inom Amfibieregementet. Foto: Niclas Ehlén/Försvarsmakten

Det är mörkt ute. Klockan närmar sig morgon men det är ännu några timmar innan solen går upp. Inne i MTS ledningscentral (Maritime Operations Center, MOC) är det ännu lugnt. Flera arbetsplatser står tomma utom några få och under denna tid på dygnet är det främst det vakthavande befälet, stabsassistenten och sambandsoperatörerna som tjänstgör. Om några timmar är ledningscentralen åter igen fullt bemannad med personal. På en stor skärm projiceras en bild av Sverige med kringliggande hav. Små, olikfärgade symboler rör sig från väster till öster, från norr till syd och vice versa. Det är den aktuella lägesbilden över sjöläget. På Marintaktiska staben finns den samlade bilden av den maritima verksamheten längs den svenska kusten, i Östersjön och vid övriga platser.

Swenex är en årligen återkommande marin nationell övning där fokus ligger på försvaret av det egna territoriet och svenska intressen. Övningen genomförs på ostkusten i ett område som sträcker sig från Södertörn i norr till Västervik i söder och på Gotland mellan den 14 och 23 november 2016. Enheterna som ingår i övningen leds av marintaktisk chef från MTS. Här koordineras underrättelser, operationer, logistik och alla andra funktioner som gör att marinens enheter når
sitt mål. Samtidigt genomför Försvarsmakten övningen Ledningsövning 16 där flera förband ingår, inte minst Högkvarteret. Det betyder att MTS ska klara av två övningar samtidigt och det betyder i sin tur att det är bråda dagar för personalen och därför har även tidvis tjänstgörande personal kallats in. Brigadgeneral Ola Truedsson är marintaktisk chef och han har ett tydligt mål med övningen.
– Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det görs bland annat med övningar. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen, övriga delar av Försvarsmakten och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas, säger Ola.

Marinens övningsverksamhet syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. Swenex är i huvudsak en tillämpad övning med okänt innehåll för deltagarna, till och med för marintaktisk chef, dock finns vissa inslag av kända övningsmoment som regleras i ett särskilt schema. I övningen ingår nästan 2 000 soldater och sjömän och ett 20-tal större fartyg. En av deltagarna är vicekorpral Elin Elg som tjänstgör som stabsassistent på MTS. Hon ansvarar bland annat för att de in- och utgående meddelandena från MTS är utformade enligt gällande standard och att de är korrekta.
– Det är min första övning på MTS. Det skiljer sig från den ordinarie verksamheten eftersom det är fler människor, fler signaler och framför allt mer logistik. Det är längre arbetsdagar också och just nu jobbar jag 13-timmarspass, säger Elin.
Elin jobbade tidigare som ledningssystemsoperatör vid Fjärde sjöstridsflottiljen och som sambandsinstruktör vid Sjöstridsskolan. Därefter fick hon erbjudande om att börja jobba på MTS.
– Jag har jobbat här sedan i september och jag trivs bra. Emellanåt får jag ta mycket ansvar i min roll som stabsassistent, säger Elin.

Ledningscentralen börjar fyllas med personal. Det vakthavande befälet, stabsassistenten och sambandsoperatörerna blir avlösta och får vila en stund. Det nya vaktlaget tar plats vid sina arbetsplatser medan övningen fortsätter. Ute är det fortfarande mörkt.