Marinbasens logistikförband stödjer stridsfartygen.
Marinbasens logistikförband stödjer stridsfartygen. Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten
Minröjningsfartyg av Kosterklass.
Minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Stridsflyg deltar i övningen.
Stridsflyg deltar i övningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det görs bland annat med övningar. Det är också viktigt att samarbetet mellan marinen och andra maritima aktörer fortsätter att utvecklas.

Amfibieregementet deltar med soldater och stridsbåtar.
Amfibieregementet deltar med soldater och stridsbåtar. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Marinens övningsverksamhet syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. Swenex är i huvudsak en tillämpad övning med okänt innehåll för deltagarna, med vissa inslag av kända övningsmoment som regleras i ett schema. 

Några av de viktigaste övergripande målsättningarna för övningen är att:

  • Öva marin ledning – från Marintaktiska staben till fartygsnivå.
  • Utveckla och öva marinens förmåga till sjötrafikkontroll.
  • Öva beredskapsplaner.
  • Utveckla respektive förbands förmågor med fokus på stridsteknik och taktik.
  • Öva samverkan med militärregioner avseende transportledning.

Totalt närmar sig antalet personer i övningen 2 000 stycken. Av dessa kommer drygt 1 700 personer från de marina förbanden  som ingår i övningen. Dessutom deltar personal från Luftstridsskolan, Livgardet, Flygtaktiska staben, FMLOG samt Militärregion syd och mitt, med flera.  Ett 20-tal större stridsfartyg som korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåtar tillsammans med ett stort antal stridsbåtar och bevakningsbåtar är med i övningen. Utöver fartygen deltar ett tiotal stridsflygplan ur F 17, F 21 samt fyra helikoptrar från Helikopterflottiljen.

Du kommer att kunna läsa om övningen här på webbsidan.

Fakta

Swenex är en nationell övning med bara svenskt deltagande. Fokus ligger på att försvara det svenska territoriet och svenska intressen. Den genomförs på ostkusten och runt Gotland mellan den 14 och 23 november.

Personal från samtliga marina förband deltar; Marinbasen, Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Sjöstridsskolan, Amfibieregementet samt Sjöstridsskolan.
Antal deltagare: 2000 soldater och sjömän.
Antal fartyg: Ett 20-tal större stridsfartyg samt ett stort antal stridsbåtar och bevakningsbåtar.
Dessutom deltar stridsflyg och helikoptrar från flygvapnet.

Swenex genomförs i huvudsak inom rödmarkerat område. Dock kan fartyg, flyg, och övande personal även befinna sig utanför. Buller kan förekomma utanför området.

Kontaktinformation

Frågor från allmänheten under övningen:
08-788 95 50

Mediakontakt:
Jimmie Adamsson
0706-82 90 09
jimmie.adamsson@mil.se