Sjukvårdsövning Meteor testar förmågan

Skottlossning hörs i Oscar II fort i Göteborg. Terrorister har slagit till och sjukvårdspersonal från 13:e telekrigbataljonen understödjer polisen med att söka fortet. Samtidigt erhåller sjukvårdsförband ur Mali 04 order om att understödja operationen med kvalificerad sjukvårdsförmåga. Inne i de mörka korridorerna finns deras mål, skadade som akut behöver omhändertas innan de kan förflyttas till en högre vårdnivå.

En av grupperna intar Oscar II Fort i Göteborg Foto: Christina Holm/Försvarsmakten
Nya Älvsborgs fästning stormas av poliser. Sjukvårdspersonalen ur Telekrigbataljonen understödjer och omhändertar skadade. Foto: Christina Holm/Försvarsmakten
Sjukvårdare rapporterar in patientens status till läkare och erhåller medicinskt stöd och vidare instruktioner om hur patienten ska omhändertas. Foto: Christina Holm/Försvarsmakten
Sjukvårdarna lastar ur skadad ur stridsbåt. Foto: Christina Holm/Försvarsmakten
Sjukvårdare administrerar TXA, ett läkemedel som minskar risken för blödning. Foto: Christina Holm/Försvarsmakten
Skadade omhändertas efter terrorattack i Oscar II Fort. Foto: Christina Holm/Försvarsmakten

Under det fiktiva scenariot i slutmomentet på sjukvårdsövningen Meteor testas deltagarna hårt. Grundläggande soldatkunskaper varvas med sjukvård och tempoväxlingen är hög. Sjukvårdspersonalen övar Tactical Combat Casualty Care (TCCC) i extrema situationer och får vårda skadade under strid, i helikoptrar och på stridsbåtar.

- Målet med övningen är att träna på den nationella förmågan och att öva inför internationell insats i Mali. Fokus är på omhändertagande, medicinsk planering, ledarskap och organisering på samlingsplats för skadade, förklarar den medicinska övningsledaren Danny Regnér.

En omfattande övning

Löjtnant Danny Regnér arbetar på telekrigbataljonen och planerade övningen tillsammans med Försvarsmedicincentrumcentrum. Försvarsmedicincentrum genomförde samtidigt sjukvårdsutbildning inför Mali 04, styrkebidraget som Sverige inom kort kommer skicka till FN-insatsen i Mali.

- Försvarsmedicincentrum har tagit på sig övningsledarrollen och har varit ett stort stöd i planeringsarbetet av övningen. Vi är tacksamma för att vi kan nyttja Försvarsmedicincentrums personal och lokaler, det hade varit svårt att öva i Göteborg utan dem. Det visar att det går att genomföra komplexa övningar i direkt anslutning till garnisonen, säger Danny.

Övningen är omfattande och inkluderar både svensk och utländsk personal. Från telekrigbataljonen deltar ett tiotal kontinuerligt anställda soldater som har befattningen sjukvårdare samt ett tiotal tidvis anställda soldater som till vardags arbetar som bland annat sjuksköterskor och läkare. Tillsammans övar de med sjukvårdspersonal från P 7 som ska påbörja tjänstgöring i Mali, 13:e säkerhetsbataljonen och Göteborgspolisen.

Intensiv planering

Sjukvårdstjänst är högt prioriterat av telekrigbataljonen sedan en förmågeuppbyggnad under de senaste åren. Denna förmågehöjning har bidragit till att det idag finns en välfungerande sjukvårdsförmåga med stridssjukvårdare, sjukvårdare samt ett flertal tidvis anställda sjuksköterskor och läkare vid förbandet. Detta har bland annat inneburit att Danny tillsammans med representanter från K 3 och Amf 1 blev världsmästare i TCCC i Spanien 2015. 

För att möjliggöra genomförandet av en så pass omfattande övning har telekrigbataljonen bidragit med 15 medicinska instruktörer som antingen tillhör förbandet eller är lånade från andra förband, bland annat från 32:a underrättelsebataljonen och 202:a kustjägarkompaniet. Instruktörerna är legitimerade sjuksköterskor eller läkare som antingen är tidvis anställda soldater eller timanställda för övningen.

Tactical Combat Casualty Care i fokus

Tactical Combat Casualty Care är riktlinjer för hur man omhändertar stridsskadade innan de anländer till en högre vårdinrättning och kan omhändertas av läkare. Metoden är utvecklad utifrån erfarenheter under konflikten i Afghanistan och Irak, och berör hur man bäst tar hand om skadade i miljöer som saknar adekvat personal och infrastruktur. I Sverige är det främst militärer och poliser som utbildas inom TCCC.

- Telekrigbataljonen är ett av förbanden som tagit till sig TCCC-konceptet och skapat en instruktörsförmåga. Vi har alla blivit certifierade av den nationella fakulteten vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping, säger Danny.

Övningen Meteor är uppdelad i en utbildningsfas och en genomförandefas. I båda faserna börjar man på basal nivå och utför efterhand mer komplexa uppgifter vilket innebär att deltagarna bättre tar till sig träningen.  I utbildningsfasen erhåller deltagarna utbildning i rapportering, signalering, uppbyggnad och arbete på samlingsplats för skadade, basal omhändertagandeteknik, damage control resuscitation (DCR) samt TCCC. Utöver det så genomförs mentorsmöten där grupperna och gruppcheferna kan diskutera och reflektera över momenten och gruppdynamiken med erfarna instruktörer som inte tillhör det egna förbandet.

-  Som chefer har vi satt specialistofficerare från Telekrigbataljonen som inte har någon sjukvårdserfarenhet. Detta för att det reflekterar verkligheten, då det väldigt sällan är sjukvårdspersonal som är chef på plats, det är främst vanliga grupp- eller plutonchefer. Ett annat syfte är att sprida sjukvårdskunskap till förbandets chefer så att de förstår hur de bäst utnyttjar dessa förmågor. Utöver det så är scenarierna väldigt komplexa vilket är en bra ledarskapsträning för officerare, säger Danny.

En resurs i samhället

Efter en intensiv heldag av övningar i olika scenarior påbörjas det sista momentet vid midnatt. Kommunen har haft sammanträde på Nya Älvsborgs Fästning när terrorister attackerar. Polisen landar med helikopter och söker av fästningen efter terrorister och oskadliggör dem. Sjukvårdspersonalen anländer minuter senare med stridsbåt samt helikopter och understödjer polisen. Skadade lokaliseras och omhändertas för att sedan evakueras till sjukvårdsinrättningar som bemannas av Mali 04.

Övningen är händelsestyrd och insatschefen från Försvarsmakten och Polisen har endast fått generell information om vad som kommer att ske men inte när, hur eller antalet skadade. Polisen grupperade sin stab tillsammans med den militära staben. Grupper ur telekrigbataljonen samt en lätt traumagrupp ur P 7 avdelades för att understödja polisens insats på fästningen. Deras uppgift blir att omhänderta skadade, upprätta samlingsplats samt transportera de skadade med hjälp av stridsbåt till hamnen på Försvarsmedicincentrum. Mali 04:s sjukvårdspluton ur P 7 genomför där omlastning till sjukvårdsgrupper och transporterar de skadade till högre vård i form av Role 2, som i detta fall består av två operationslag med tillhörande intensivvårdskapacitet och resusciteringsteam.

- Övningen visar att Försvarsmakten har sjukvårdsresurser som med relativt få förberedelser kan nyttjas av övriga samhället. Här har Polisen uppgiften att oskadliggöra terrorister medan det idag inte finns några civila sjukvårdsresurser som kan användas i en hotfull miljö och ge det stöd som Polisen behöver, säger Danny.

Utbildning i Tactical Combat Casualty Care

Under övningen har deltagarna fått träna på TCCC’s tre faser; Care under fire (CUF), Tactical field care (TFC) och Tactical evaluation care (TACEVAC). Care under fire är det första skedet, då deltagarna är under beskjutning och fokus är på striden. Sjukvårdarna talar i första hand om för de skadade hur de kan hjälpa sig själva, till exempel genom att applicera avsnörande förband.  Tactical field care används när stridens direkta hot är avslutade. De skadade omhändertas mer avancerat och görs klara för avtransport. Tactical evacuation care är den sista fasen som ger riktlinjer för hur patienten ska vårdas under avtransport med högre sjukvårdskompetens.