Grundkurs Amfibie, grunden till amfibiesoldat

Grundkurs Amfibie (GK Amf) genomförs årligen vid Amfibieregementet. Syftet med kursen är att vidareutbilda och träna soldater mot kategorin amfibiesoldat. Kursen genomförs under cirka 20 veckor och omfattar främst markstrid, fysisk träning, sambands-, sjukvårds- och skyddstjänst. Tyngdpunkt läggs på stridsutbildning och fysisk träning, detta i syfte att nå förbandskraven som amfibiesoldat. Således är kursen både mentalt och fysiskt krävande.

Chefen för GU-kompaniet med GK Amf-kursen vid Fredriksborg. Foto: Alexander Edström/Försvarsmakten
GK Amf 2015-2016 uppställda vid markan på Korsö Foto: Patrik Berge/Försvarsmakten
Genomgång vid rensning av värn med skarp handgranat, Korsö Hals. Foto: Patrik Berge/Försvarsmakten

Kursen genomförs på Berga för soldaterna som anställs mot andra amfibiebataljonen, samt i Göteborg för soldater som anställs mot 17:e bevakningsbåtskompaniet. Kursen avslutas med övning Amfibie och därefter fördelas soldaterna till befattningar på respektive enhet. Där fortsätter utbildning mot respektive huvudtjänst, som till exempel tekniker, stridsbåtsförare, amfibieskytte-, lednings-, eller underhållssoldat.

Amfibiekrav vid uttagning

Kravet för att antas till GK Amf är att individen uppnår amfibiekrav vid totalförsvarets rekryteringsmyndighet, samt godkänd grundläggande militär utbildning (GMU). Under GK Amf är soldaterna provanställda och anställs på GSS-avtal efter godkänd kurs. Anställda soldater från andra förband som söker tjänst vid amfibieförbanden, genomför också GK Amf. 

Vid Berga genomförs GK Amf under Grundutbildningskompaniet, där också förbandets GMU genomförs. Från hösten 2016 genomförs grundutbildningen vid Amf1 i en ny tappning, som benämns som Grundutbildning ny. Utbildningen är då nio månader lång och planeras bestå av GMU i tre månader och befattningsutbildning i sex månader. Under befattningsutbildningskedet genomförs då GK Amf. En stor skillnad jämfört med dagens koncept är att rekryterna under utbildningstiden inte anställs, utan erhåller rekrytförmåner. Förenklat kan detta jämföras med tidigare värnpliktsförmåner, såsom dagersättning, fria resor och måltider.

GK Amf genomförs i huvudsak på Berga, men också på andra platser i skärgården såsom på Korsö, Utö och Värmdö.

Halva kursen för omgång 2015/2016 är nu avklarad och där har utbildningskontroll genomförts, som benämns som övning Thorleif. Nu i kursens slutskede är fokus att nå fysiska krav samt stridsskjutningar i grupps- och tropps ram. När soldaterna godkänts på kursen samt förbandskraven som består av snabbmarsch, stridshinderbana och övning Amfibie, erhålls utbildningstecken Amfibie som bärs på fältjackans högra ärm.