Ökad militär närvaro på Gotland ställer högre krav på FMLOG

Försvarsmakten har ökat sin militära närvaro på Gotland på olika sätt. Bland annat övas det mer frekvent och i större omfattning på ön. Parallellt med detta byggs även en ny stridsgrupp, bestående av ca 160 personer, upp. En ökad ambition ställer även högre krav på Försvarsmakten logistik, FMLOG, som med 10 personer på plats ser till att stötta mycket av den verksamhet som nu bedrivs.

Rätt byggda förråd är viktiga för att kunna förvara materielen på ett sätt som gör att den håller längre. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
FMLOG ser till att förbanden förses med drivmedel. Och den ökade övningsverksamheten ställer högre krav på FMLOG. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges omvärld har succesivt försämrats. Och det var mot denna bakgrund som regeringen presenterade en ny inriktning för det svenska försvaret. Inriktningen fokuserade på att stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden från och med 2016.  I samma inriktning klargjordes även att:

”Med tanke på utvecklingen i vår omvärld i allmänhet, och östersjöområdet i synnerhet, har Gotland en särskilt viktigt position”

Efter inriktningsbeslutet har antalet övningar på Gotland ökat.

− I dag har vi en organisation och infrastruktur som är anpassad för att stötta en betydligt mindre del än den verksamhet som bedrivs idag, vilket ställer högre krav på oss som medarbetare för att logistiken ska fungera. Men även om trycket har ökat som en konsekvens av omvärldsutvecklingen, vilket inte är roligt, är det för oss som arbetar här på ön stimulerande att fler vill öva här hos oss, säger Magnus Jakobsson chef för servicepunkt Gotland.

"Allt har väckts till liv igen"

För FMLOG-personalen på Gotland har det märkts en tydlig förändring i behovet av stöd sedan inriktningsbeslutet. Magnus Fransson har arbetat på serviceförrådet sedan början på 80- talet och minns tillbaka.

− När jag började på förrådet hade vi likt övriga Försvarsmakten en omfattande verksamhet här på ön som sedan successivt avvecklades. Och fram till 2011 var det en viktig, fast ganska vardaglig verksamhet här. Allt rullade på och vi stöttade de övningar som framför allt hemvärnet hade här ute. Men från och med ett par år tillbaka är det helt annorlunda, det känns som att allt har väckts till liv igen - vilket är både utmanande och spännande, säger Magnus Fransson ställföreträdare chef för servicepunkt Gotland.

Fler och större övningar, ökar kravet på logistiken

Nu när stridsgrupp Gotland ska etableras på ön och allt fler övningar genomförs behöver FMLOG:s verksamhet anpassas.

− Det vi framför allt ser behov av framöver är ytor att förvara den materiel som skickas hit i och med övningarna, samt ytor för att förvara den materiel som vi behöver ha här på ön för att på bästa sätt kunna stötta Stridsgrupp Gotland. Sen finns det en del utmaningar när det kommer till att hantera den ökade verksamheten med samma antal individer. Men här har vi hittat effektiva och bra lösningar. Som alla andra är vi ju de vi är till antalet och då får man hitta lösningar för att på bästa sätt hantera de utmaningar som dyker upp, säger Magnus Jakobsson.

Hur FMLOG:s verksamhet ska utvecklas på Gotland är något som organisationen arbetar med just nu. Bland annat är FMLOG en del i det infrastrukturprojekt som bedrivs för att hantera det ökade behovet av infrastruktur i och med den permanenta närvaron.