Svenska Försvarsmakten en förebild i jämställdhet

Amerikanska kvinnor skall ha rätten att söka alla militära befattningar i alla vapengrenar, det beslutet fattade det Amerikanska Försvarsdepartementet den 24 januari år 2013.

Anna Björsson, tjänstgör som genderrådgivare på Högkvarteret och berättade om utvecklingen på operativ nivå Foto: Malin Tilfors
Sverige har kommit långt i jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten Foto: Malin Tilfors/Försvarsmakten

USA har länge haft kvinnor i det militära men de har fram till förra året exkluderats från att ha renodlade stridande befattningar. Då kvinnor i allt större omfattning deltar i fred- och säkerhetsarbeten, är det inte längre ett alternativ att exkludera dem i sin helhet.

Att öppna alla tjänster för kvinnor är självklart en stor omställning för den Amerikanska försvarsmakten och kanske i synnerhet för armén och marinkåren, där andelen kvinnor har varit försvinnande liten jämfört med de andra vapengrenarna. Omställningen handlar i huvudsak inte om praktiska frågor såsom att till exempel ha anpassad utrustning, det handlar kanske mer om att ändra inställning hos den Amerikanska försvarsmakten, befolkningen och för eventuella motståndare till kvinnor i stridande befattningar.

Erfarenheter underlättar integrering

För att främja en framgångsrik integrering av kvinnor, startade den internationella organisationen, Women In International Security (WIIS), i samarbete med Stockholm International Peace Research North America, (SIPRI), en projektgrupp kallad Combat Integration Initiative (CII). Organisationen WIIS, har funnits sedan 1987 och är ett globalt nätverk som aktivt främjar kvinnligt ledarskap.

Projektgruppen CII, har dock fokus på kvinnor i fred och säkerhetstjänst. Ett av projektgruppens syfte var och är att identifiera och utarbeta former för att på ett smidigt sätt kunna genomföra en integrering av kvinnor till stridande enheter. För att undvika eventuella svårigheterna med integreringen, valde CII att ta del av andra länders erfarenheter och bjöd därför nyligen in till ett erfarenhetsseminarium i Washington. För att bidra med erfarenheter från Svenska Försvarsmakten, deltog kapten Christoffer Lennings och korpral Malin Tilfors från Amfibieregementet, från Högkvarteret deltog kapten Anna Björsson vid seminariet.  Deltagarna hade lite olika roller, Christoffer och Malin bidrog främst med praktiska erfarenheter från förbandsnivån. Anna bidrog med sina kunskaper i egenskap av genderrådgivare, där hon i sitt dagliga arbete jobbar med policyfrågor på en operativ nivå.

– För mig har det varit väldigt intressant och nyttigt att ta del av andra länders erfarenheter. Tidigare har jag inte reflekterat särskilt över att vi har kvinnliga soldater och officerare då det för mig har varit en självklarhet. Lika självklart har det varit att vi behandlas lika, att det ställs samma krav och att alla har lika värde oavsett kön. Erfarenheten visar också att vi når en större operativ förmåga med förband som består av både män och kvinnor, inte minst då vi löser internationella uppgifter. Jag inser nu att både Sverige och våra nordiska grannar, Danmark och Norge har kommit extremt långt vad gäller jämställdhet, sa Christoffer Lennings

Könsneutral kravsättning en framgångsfaktor

Det var intensiva seminariedagar där huvudsyftet var att sprida kunskaper, erfarenheter, identifiera utmaningar och dela med sig av goda exempel för att lyckas med integreringen. Lärdomarna var många och de kommer att ligga till grund för det fortsatta integreringsarbetet.

– Jag och mina kollegor har under seminariet, deltagit i olika paneler där vi berättade om våra erfarenheter gällande kvinnor i stridande enheter. Vi diskuterade allt ifrån ledarskap, fysiska krav, rekrytering till operativ förmåga. Det märktes tydligt att våra nordiska länder hade liknande erfarenheter och ofta samma syn på frågor gällande integrering. En av de saker som Amerikanerna särskilt tog med sig från det svenska deltagandet i panelerna, var betydelsen av att ha en könsneutral kravsättning för att effektivt integrera kvinnor. I USA kan de krav som ställs på en individ skilja sig beroende på individens kön och ålder, medan vi i Sverige varierar kraven utefter vilken befattning individen skall tjänstgöra i. Det känns bra att ha bidragit med erfarenheter som jag är övertygad om kan underlätta deras integrering, även om det kommer att ta tid, sa Malin Tilfors.