Behandling av personuppgifter vid bildhantering

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn och fotografier. Personuppgifter får bara behandlas om det sker enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan exempelvis vara att samla in, registrera, lagra, läsa eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsbehandlingen i Försvarsmakten

Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas huvudsakligen av försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i Försvarsmaktens bildbank eller genom fotografering och annan bildbehandling för att bedriva försvarsinformation gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen.

För en övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och för mer information om tillämplig lagstiftning, se behandling av personuppgifter i Försvarsmakten.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i bildbanken och i samband med fotografering och annan bildbehandling för att bedriva försvarsinformation. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se nedan under dina rättigheter. Nedan följer närmare information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling i bildbanken och i samband med fotografering och annan bildbehandling för att bedriva försvarsinformation.

Vilka personuppgifter behandlas?

När Försvarsmakten fotograferar i sin verksamhet – exempelvis vid uppvisningar för allmänheten, medaljeringsceremonier eller militära övningar – samlas och lagras en del av dessa bilder i en bildbank på myndighetens webbplats www.forsvarsmakten.se.

I Försvarsmaktens bildbank behandlar myndigheten främst personuppgifter i form av fotografier. I ett begränsat antal fall kan det även förekomma uppgifter i form av namn och/eller befattning tillsammans med en bild.

Därutöver behandlar Försvarsmakten personuppgifter genom att fotografera den verksamhet som bedrivs av myndigheten för att använda dessa bilder för att bedriva försvarsinformation. Försvarsmakten behandlar vidare personuppgifter genom att fotografera verksamhet och besökare i samband med förbands- och försvarsmaktsdagar samt annan publik verksamhet.

Vad används personuppgifterna till?

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen i bildbanken och fotografering och annan bildbehandling är att Försvarsmakten ska kunna bedriva försvarsinformation enligt 8 kap. förordningen (1996:927) om Försvarsmaktens personal. Uppdraget att bedriva försvarsinformation innebär att Försvarsmakten ska sprida kunskap om myndighetens verksamhet och ge en ökad inblick i uppgifterna i försvarets tjänst. Försvarsmakten behöver behandla personuppgifterna i bildbanken och personuppgifter i samband med fotografering och annan bildbehandling för att kunna utföra det samhällsviktiga uppdrag som åligger myndigheten enligt författning. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna?

Delar av uppgifterna i bildbanken är tillgängliga för alla genom Försvarsmaktens externa webbplats. Uppgifterna i bildbanken samt andra fotografier som Försvarsmaktens anställda tar i syfte att bedriva försvarsinformation är tillgängliga för de delar av Försvarsmaktens personal som behöver tillgång till personuppgifterna för att kunna lösa sina arbetsuppgifter, vanligen anställda vid någon av myndighetens kommunikationsavdelningar.   

Hur länge sparas personuppgifterna?

Fotografierna och eventuella uppgifter om namn och/eller befattning, behandlas så länge som de behövs för ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen, dock som längst under fem års tid.

Fotografierna i bildbanken utgör en allmän handling. Utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen är att statliga myndigheter ska bevara allmänna handlingar. Det innebär att Försvarsmakten bara får gallra allmänna handlingar enligt gällande gallringsregler och beslut.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett skriftligt besked om vilka personuppgifter som Försvarsmakten behandlar om dig. För att få sådan information, ett så kallat registerutdrag, skickar du in en underskriven begäran om information till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Om sekretess gäller för uppgifterna kommer Försvarsmakten inte att lämna ut de uppgifter som omfattas av sekretess.

Rättelse, radering och begränsning

Du kan begära att personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om personuppgifterna inte har behandlats enligt gällande dataskyddsförfattning. Notera att Försvarsmaktens möjligheter att radera dina uppgifter är begränsade eftersom Försvarsmakten är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).

Kontaktuppgifter vid frågor om personuppgiftshantering

Du kan alltid vända dig till Försvarsmakten om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig, eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Försvarsmakten (org.nr. 202100-4615)

Postadress: 107 85 Stockholm 
Telefon: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78 
e-postexp-hkv@mil.se

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): 
e-postimy@imy.se

Dataskyddsombud

Hos Försvarsmakten finns dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud kontrollerar bland annat att Försvarsmakten behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar.
e-post: dataskyddsombud@mil.se (bevakas under kontorstid)
Postadress: Försvarsmakten, Juridiska avdelningen Dataskyddsombud, 107 85 Stockholm