Behandling av personuppgifter i bildbank

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn och fotografier. Personuppgifter får bara behandlas om det sker i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan exempelvis vara att samla in, registrera, lagra, dela med sig av eller skriva ut informationen.

Till skillnad från många andra myndigheter omfattas Försvarsmakten inte av EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), ofta benämnd GDPR, som började gälla den 25 maj 2018. Försvarsmakten tillämpar därför inte dataskyddsförordningen i sin verksamhet. Genom en övergångsbestämmelse i dataskyddslagen (2018:218), den svenska lag som kompletterar dataskyddsförordningen, kan Försvarsmakten under en övergångsperiod fortsätta använda personuppgiftslagen (1998:204), förkortad Pul. I framtiden är avsikten att en ny lag ska ersätta personuppgiftslagen för myndighetens personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftslagens bestämmelser har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet  kränks genom behandling av personuppgifter. Med de krav som uppställs skapas möjlighet för Försvarsmakten att använda dina uppgifter på ett säkert och ändamålsenligt sätt i myndighetens verksamhet. En viktig del i personuppgiftslagens skydd är att om Försvarsmakten behandlar uppgifter ska du som registrerad, dvs. den som personuppgiften avser, informeras om detta. Genom information om behandlingen ges du i din tur möjlighet att utöva de rättigheter som medföljer.

Du informeras härmed om att Försvarsmakten behandlar personuppgifter vid myndighetens fotografering för att möjliggöra hantering och användning av Försvarsmaktens bildbank.

Vilka personuppgifter finns i Försvarsmaktens bildbank?

När Försvarsmakten fotograferar i sin verksamhet – exempelvis vid uppvisningar för allmänheten, medaljeringsceremonier eller militära övningar – samlas och lagras en del av dessa bilder i en bildbank.

I Försvarsmaktens bildbank behandlar myndigheten främst personuppgifter i form av fotografier. I ett begränsat, särskilt utvalt, antal fall kan det även förekomma uppgifter i form av namn och/eller befattning tillsammans med en bild.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i bildbanken. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i myndighetens bildbank. Det är även till myndigheten du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagen.

Vad används personuppgifterna till?

Försvarsmakten använder uppgifterna i bildbanken för att sprida försvarsinformation, dvs. att sprida kunskap om myndighetens verksamhet och ge en ökad inblick i uppgifterna i försvarets tjänst. Försvarsmakten behöver behandla personuppgifterna i bildbanken för att kunna utföra det samhällsviktiga uppdrag som åligger myndigheten och det är av allmänt intresse att Försvarsmakten kan utföra den i lag utpekade uppgiften att informera om sin verksamhet.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifterna i bildbanken kommer att vara tillgängliga för alla genom Försvarsmaktens externa webbplats.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Fotografierna samt eventuella uppgifter om namn och/eller befattning, behandlas så länge som de behövs för ändamålet med behandlingen, dock som längst under fem års tid varefter personuppgifterna inte längre finns tillgängliga på Försvarsmaktens externa webbplats. Eftersom Försvarsmakten är en statlig myndighet kan fotografierna i bildbanken utgöra allmänna handlingar. Som huvudregel får allmänna handlingar innehållandes personuppgifter inte gallras, utan måste bevaras för att på begäran kunna lämnas ut om inte sekretess gäller för uppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att få veta om Försvarsmakten behandlar några av dina personuppgifter. Om så skulle vara fallet ska du även ges information om vilka personuppgifter det rör sig om, varifrån Försvarsmakten fått dessa uppgifter, varför de behandlas och till vem uppgifterna lämnas ut till. Du kan få kostnadsfri information om detta en gång per år efter ansökan. Du ansöker genom att skicka en skriftlig begäran om information enligt 26 § personuppgiftslagen till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad av den som vill ha ut informationen måste ansökan skickas i pappersform, se postadress nedan.

Rätt till rättelse, blockering eller utplåning vid felaktig personuppgiftsbehandling

Om dina personuppgifter har behandlats felaktigt har du rätt att kräva att Försvarsmakten snarast ska rätta, blockera eller utplåna uppgifterna. För att utöva dessa rättigheter kontaktar du Försvarsmakten, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Kontakt med Försvarsmakten för att utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagen eller om du har andra frågor som rör myndighetens personuppgiftshantering sker genom nedanstående kontaktvägar.

Postadress: Försvarsmakten, 107 85 Stockholm
Telefonväxel: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
E-post: exp-hkv@mil.se