Behandling av personuppgifter vid säkerhetsprövning

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, adress eller telefonnummer. Personuppgifter får bara behandlas om det sker enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan exempelvis vara att samla in, registrera, lagra, läsa eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsbehandlingen i Försvarsmakten

Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas huvudsakligen av försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i samband med säkerhetsprövning gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen.

För en övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och för mer information om tillämplig lagstiftning, se behandling av personuppgifter i Försvarsmakten. För information om vilka personuppgifter som Försvarsmakten behandlar i samband med rekrytering, se behandling av personuppgifter vid rekrytering i Försvarsmakten.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i samband med säkerhetsprövning. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se nedan under Dina rättigheter. Nedan följer närmare information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling vid säkerhetsprövning.

Vilka personuppgifter behandlas vid säkerhetsprövning?

Vid säkerhetsprövning behandlar Försvarsmakten de uppgifter som du lämnar till myndigheten, uppgifter som framkommer efter registerkontroll vid Säkerhetspolisen samt de övriga uppgifter som är av betydelse för prövningen.

Vad används personuppgifterna till?

Av säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att den som genom anställning eller på annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i säkerhetsskyddslagen och om personen i övrigt är pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Uppgifter kan även komma att behandlas i syfte att kvalitetssäkra och utveckla metoden för säkerhetsprövning.

Ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen vid säkerhetsprövning i Försvarsmakten är att Försvarsmakten ska uppfylla författningskrav att genomföra säkerhetsprövning. Behandling av personuppgifter för detta ändamål är nödvändig för att genomföra en uppgift som rör säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2 kap. 6 § 5 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för personer som arbetar med säkerhetsprövning i Försvarsmakten.

Försvarsmakten kommer dessutom att lämna ut personuppgifter till Säkerhetspolisen för registerkontroll. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till annan myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med myndighetsutövning eller andra myndighetsuppdrag.

Hur länge sparas personuppgifterna?

De handlingar som blir allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Det innebär att Försvarsmakten bara får gallra allmänna handlingar enligt gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling behandlas så länge som de behövs för ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen. Därefter tas personuppgifterna bort.

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett skriftligt besked om vilka personuppgifter som Försvarsmakten behandlar om dig. För att få sådan information, ett så kallat registerutdrag, skickar du in en underskriven begäran om information till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Om sekretess gäller för uppgifterna kommer Försvarsmakten inte att lämna ut de uppgifter som omfattas av sekretess.

Rättelse, radering och begränsning

Du kan begära att personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om personuppgifterna inte har behandlats enligt gällande dataskyddsförfattning. Notera att Försvarsmaktens möjligheter att radera dina uppgifter dock är begränsade eftersom Försvarsmakten är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).

Kontaktuppgifter vid frågor om personuppgiftshantering

Du kan alltid vända dig till Försvarsmakten om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig, eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Försvarsmakten (org.nr. 202100-4615)

Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78
e-post: exp-hkv@mil.se

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.
e-postimy@imy.se

Dataskyddsombud

Hos Försvarsmakten finns dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud kontrollerar bland annat att Försvarsmakten behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar.
e-post: dataskyddsombud@mil.se (bevakas under kontorstid)
Postadress: Försvarsmakten, Juridiska avdelningen Dataskyddsombud, 107 85 Stockholm