Behandling av personuppgifter i Mitt Försvarsmakten

En personuppgift är all slags information som kan knytas till en viss person. Exempel på sådan information är namn, personnummer, adress eller telefonnummer. Personuppgifter får bara behandlas om det sker enligt de krav som ställs i gällande lagstiftning. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, läsa eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsbehandlingen i Försvarsmakten

Försvarsmaktens behandling av personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas huvudsakligen av försvarsdatalagen och försvarsdataförordningen; lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten samt förordningen om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (2021:1207). När Försvarsmakten behandlar personuppgifter i Mitt Försvarsmakten gäller bestämmelserna i försvarsdatalagen.

En övergripande beskrivning av Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling och mer information om tillämplig lagstiftning finns på www.forsvarsmakten.se, se under Behandling av personuppgifter i Försvarsmakten.

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig

Försvarsmakten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Försvarsmakten är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i Mitt Försvarsmakten. Det är även till Försvarsmakten som du vänder dig för att utöva dina rättigheter enligt försvarsdatalagen eller om du har frågor om denna personuppgiftsbehandling, se nedan under Dina rättigheter. Nedan följer närmare information om Försvarsmaktens personuppgiftsbehandling i Mitt Försvarsmakten.

Villkor för registrering i Mitt Försvarsmakten

Du avgör om du registrerar dig i Mitt Försvarsmakten.

Du måste vara över 15 år för att kunna registrera dig och du får inte ha skyddade personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas i Mitt Försvarsmakten?

Försvarsmakten behandlar de personuppgifter som du lämnar i samband med att du registrerar dig i IT-tjänsten. Även uppgifter om hur du bland annat agerar på denna webbsida samt uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i e-postutskick kommer att behandlas. Dessutom inhämtas personuppgifter från Skatteverkets aviseringssystem Navet samt, för dig som sökt till militär grundutbildning, uppgifter om din status i rekryteringsprocessen från Totalförsvarets plikt- och prövningsverks system Atlas.

Vad används personuppgifterna till?

Mitt Försvarsmakten är en IT-tjänst för relationshantering till stöd för Försvarsmaktens rekryteringskommunikation.

Mitt Försvarsmakten används även för ansökningar om veterankort. Syftet med veterankort är att visa på erkänsla för veteraner och att skapa möjlighet för Försvarsmakten att kommunicera med sina veteraner utifrån evenemang och ur ett rekryteringsperspektiv.

Mitt Försvarsmakten används också för ansökningar till Hemvärnet.

Ändamålet (syftet) med Mitt Försvarsmakten är att bedriva försvarsinformation enligt 8 kap. förordningen (1996:927) om Försvarsmaktens personal, underlätta personalförsörjning genom att matcha information och erbjudanden om myndighetens aktiviteter och yrken med intressenters vilja och potential samt att tillhandhålla en plattform för personalförsörjningen av Hemvärnet. Utifrån de val som du gör i Mitt Försvarsmakten kommer Försvarsmakten att skicka information till dig som intressent. Mitt Försvarsmakten används därutöver till att göra statistiska sammanställningar och bedömningar. Behandling av personuppgifter för ovanstående ändamål är nödvändig för att genomföra verksamhet som rör Sveriges försvar och säkerhet (2 kap. 2 § första stycket 1 p. försvarsdatalagen).

Vem kan ta del av uppgifterna?

Inom Försvarsmakten kommer endast behörig personal inom rekryteringsverksamheten att ha tillgång till dina personuppgifter.

Utöver utlämnande av allmänna handlingar som kan komma att ske med stöd av offentlighetsprincipen, se under Offentlighetsprincipen, lämnas uppgifter ut till Microsoft i egenskap av driftsleverantör för Mitt Försvarsmakten. Microsoft är därmed ett personuppgiftsbiträde till Försvarsmakten. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Försvarsmakten har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Försvarsmakten omfattar.

Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Om det skulle uppstå en omfattande IT-incident kan Microsoft dock komma att överföra personuppgifterna även till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS).

Försvarsmakten kan dessutom komma att lämna ut personuppgifter till den myndighet som behöver ta del av uppgifterna i samband med tillsyn.

Offentlighetsprincipen

När du registrerar dina uppgifter i Mitt Försvarsmakten skickas din registrering till Försvarsmakten genom IT-tjänsten och blir en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen eftersom handlingen har kommit in till myndigheten. Om någon begär att få del av handlingarna kommer de att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna i Mitt Försvarsmakten behandlas så länge som de behövs för ändamålet (syftet) med personuppgiftsbehandlingen. De handlingar som blir allmänna handlingar ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Det innebär att Försvarsmakten bara får gallra allmänna handlingar enligt gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge som de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Du kan när som helst avregistrera ditt konto i Mitt Försvarsmakten varefter Försvarsmakten tar bort kontot och raderar de personuppgifter i IT-tjänsten som hör ihop med registreringen.

Dina rättigheter

Rätt till information 

Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få ett skriftligt besked om vilka personuppgifter som Försvarsmakten behandlar om dig. För att få sådan information, ett s.k. registerutdrag, skickar du in en underskriven begäran om information till Försvarsmakten. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Om sekretess gäller för uppgifterna kommer Försvarsmakten inte att lämna ut de uppgifter som omfattas av sekretess.

Rättelse, radering och begränsning 

Du kan begära att personuppgifter rättas eller raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om personuppgifterna inte har behandlats enligt gällande dataskyddsförfattning. Notera att Försvarsmaktens möjligheter att radera dina uppgifter är begränsade eftersom Försvarsmakten är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen (1990:782).  

Kontaktuppgifter vid frågor om personuppgiftshantering 

Du kan alltid vända dig till Försvarsmakten om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig, eller om du har några andra frågor om behandlingen av dina personuppgifter. 

Försvarsmakten (org.nr. 202100-4615)

Postadress: 107 85 Stockholm 
Telefon: 08-788 75 00
Fax: 08-788 77 78 
e-post: exp-hkv@mil.se

Är du inte nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): 
e-post: imy@imy.se

Dataskyddsombud 

Hos Försvarsmakten finns dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud kontrollerar bland annat att Försvarsmakten behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om Försvarsmaktens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar. 
e-post: dataskyddsombud@mil.se (bevakas under kontorstid)
Postadress: Försvarsmakten, Juridiska avdelningen Dataskyddsombud, 107 85 Stockholm