Viktiga milstolpar för återetableringen av Bergslagens artilleriregemente

Återetableringen av Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn pågår för fullt och arbetet går enligt plan. Nyligen har detaljplanen för det nya regementsområdet gått ut på samråd, temporära kontorsmoduler lyfts in i dagarna, antalet anställda ökar stadigt och till sommaren flyttas värnpliktsutbildningen av blivande artillerisoldater från Skövde upp till Värmland.

Regementschef Lars O Jonsson och förbandsförvaltare Ola Berggren framför de bygget av de temporära kontorsmodulerna.
Regementschef Lars O Jonsson och förbandsförvaltare Ola Berggren framför de bygget av de temporära kontorsmodulerna.
Regementschef Lars O Jonsson och förbandsförvaltare Ola Berggren framför bygget av de temporära kontorsmodulerna vid Harberget i Kristinehamn. Foto: Viktoria Cassersten
Arbete pågår med att bygga upp temporära kontorsmoduler.
Etableringen av de temporära kontorsmodulerna sker i två etapper. Första etappen är redo för inflytt under första kvartalet 2024. Foto: Viktoria Cassersten
Kontorsmoduler
Färdig etablering kommer att bestå av moduler i form av en vinkelbyggnad i tre plan samt en mindre byggnad i två plan. Totalt handlar det om drygt 4000 kvm och drygt 100 kontorsplatser. Foto: Viktoria Cassersten

Bergslagens artilleriregemente återinvigdes för nästan exakt ett år sedan, närmare bestämt den 4 december 2022. Då var det elva anställda vid regementet. I dag är det över 60 personer. Av dessa jobbar drygt 30 personer just nu vid A 9:s fadderförband Skaraborgs regemente, P 4.

Detaljplan ute på samråd

Det nya regementet kommer att byggas på Harberget i östra Kristinehamn. Den 13 november beslutade Kristinehamns kommun att gå vidare med den föreslagna detaljplanen för Harberget. Planförslaget har nu gått ut på samråd.

​– Det känns skönt att processen nu kommit så här långt! Det här är en viktig milstolpe för oss i vårt uppdrag att öka artilleriförmågan i södra Sverige och etablera A 9 i Kristinehamn, säger regementschefen Lars O Jonsson. Det här innebär att etableringsarbetet löper på enligt plan och att tidsplanen ser ut att hålla - spadarna sätts i backen 2025 och 2030 ska regementet ha uppnått full kapacitet.

Arbetet med att bistå kommunen med utredningar och andra handlingar som är viktiga för planprocessen har skett i nära samarbete mellan Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Regementets behov har analyserats, inplaceringsstudier har genomförts och miljöfrågor, trafiksituationen med mera har setts över.

Samrådet för den föreslagna detaljplanen kommer att pågå under perioden 15 november - 22 december. I samrådet ställer kommunen ut planhandlingar för allmänheten, sakägare och granskande myndigheter för att synpunkter ska inhämtas innan kommunen tar beslut om att anta detaljplanen.

Temporära kontorsmoduler snart klara för inflytt

Parallellt med det omfattande arbetet med det permanenta regementsområdet sker ett stort arbete med de temporära lösningarna där verksamheten sker fram till att regementet är färdigbyggt. Idag jobbar de anställda i Kristinehamn i det centrala Rådhuset, men i takt med att A 9:s verksamhet växer behövs större kontorslokaler. Lösningen blir temporära kontorsmoduler vid Harberget. Tanken är att även behålla Rådhuset en viss tid framöver för bland annat möten och större personalsamlingar.

- Genom att vara på plats i nära anslutning till Harberget skapar vi bättre förutsättningar för etableringsarbetet av det permanenta regementsområdet, säger överste Jonsson.

Under hösten har markförberedelser gjorts och vecka 48 och 49 lyfts modulerna i etapp ett in. Inflytt sker under första kvartalet 2024. Modulerna etableras i två etapper. Den andra etappen inleds i oktober 2024 med målsättning att bli klar i januari 2025. Färdig etablering kommer att bestå av moduler i form av en vinkelbyggnad i tre plan samt en mindre byggnad i två plan. Totalt handlar det om drygt 4000 kvm och drygt 100 kontorsplatser. Bygglovet är på högst 10 år, efter det ska modulerna avvecklas.

Etableringen av de temporära kontorsmodulerna görs av Fortifikationsverket i nära samverkan med Försvarsmakten och Kristinehamns kommun.

Artilleriutbildning flyttas hem till Värmland

Sommaren 2024 når A 9 ytterligare en milstolpe. Då övertar A 9 ansvaret för Noraskog kompani från P 4 och värnpliktsutbildningen för blivande artillerisoldater flyttar upp till Värmland, närmare bestämt till en temporär lösning i Villingsberg utanför Karlskoga. Idag pågår en mängd förberedelser för att detta ska fungera så bra som möjligt både för värnpliktiga och befäl. Bland annat ska flera byggnader, både temporära och permanenta, byggas.

– Inledningsvis kommer vi att utbilda ca 100 värnpliktiga per år i Villingsberg, berättar överste Jonsson.