Temporära lokaler vid Harberget

Processen med att etablera de tillfälliga kontorsmodulerna vid Harberget har pågått sedan hösten 2022. En viktig milstolpe i etableringen av Bergslagens artilleriregemente, A 9, i Kristinehamn. På den här sidan kan du följa bygget av det nya regementet som beräknas pågå fram till 2030.

Kontorsmoduler
Kontorsmoduler
A 9:s temporära kontorsmoduler vid Harberget i östra Kristinehamn. Foto: Mathias Eriksson/Försvarsmakten
Bygge av kontorsmoduler.
Arbetet med att lyfta kontorsmodulerna på plats startade i december 2023. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten
Markförberedelser
I oktober 2023 sprängdes och flyttades berg. Foto: Catarina Berglund/Försvarsmakten
Markförberedelser, skog nedtagen.
Markarbetet inleddes med att ta ner skog. Foto: Viktoria Cassersten/Försvarsmakten

Arbetet med de tillfälliga kontorsmodulerna på Harberget startade i oktober 2022 med en förstudie, där underlaget började tas fram.

- I starten av processen kartlades vilka behov verksamheten har och vilka förutsättningar som fanns på platsen sedan tidigare. Exempelvis är platsen helt oexploaterad, vilket innebär att man behöver dra fram all teknisk försörjning, säger Sandra Sonesson, objektledare på Försvarsmakten.

Under projektplaneringsfasen lades en stor vikt vid den takt personal skulle rekryteras till Bergslagens artilleriregemente och hur lokalerna skulle dimensioneras. Något som fått varit vägledande för övriga processer.

 - Försvarsmakten har tagit fram underlag till Fortifikationsverket. I underlaget finns även lokaler för bland annat hemvärnet Örebro-Värmlandsgruppen (ÖVG) och andra grenar inom Försvarsmakten som ska verka i lokalerna, säger Sandra Sonesson.

Förstudien samordnades genom lokalplaneringsenheten som har en central sammanhållande funktion inom Försvarsmakten.

- Samtliga enheter som fanns på plats vid Bergslagens artilleriregemente har fått komma med inspel och ge sina synpunkter på behov utifrån sin verksamhet. Utmaningen är att försöka se vilka behov man på längre sikt, ett par år fram i tiden, säger Catarina Berglund, infrastrukturhandläggare på Försvarsmakten. 

Start av fas ett – projekteringen startar

Behovsunderlaget lämnades över till Fortifikationsverket i mars 2023.

- Det innebär att Fortifikationsverket startade projekteringen och tog fram underlag för upphandling av entreprenörer, säger Sandra Sonesson.

I gränslandet mellan fas ett och två togs markprover på den plats där de tillfälliga kontorsmodulerna skulle uppföras.

- Markproverna visade att den tilltänkta marken inte var lämplig och därför var vi tvungna att finna en annan plats, säger Catarina Berglund. 

Markarbetet påbörjas

Första steget i markarbetet var att ta ner skog, något som gjordes i månadsskiftet augusti-september. När skogsavverkningen var klar började grävmaskiner ta bort stubbar för att förbereda marken.

- I oktober sprängdes och flyttades berg. Marken återfylldes också med massor. Parallellt pågick tekniskt arbete inför att modulerna skulle lyftas på plats. Det handlade om vatten, el fiber och avlopp, precis som på vilken byggnad som helst. Fas två gick riktigt bra och vi stötte inte på några större hinder, säger Sandra Sonesson.

Kontorsmodulerna på plats

De första modulerna kunde lyftas på plats i början av december 2023. Totalt är det två huskroppar med sammanlagt två våningar. I tillägg finns en fristående huskropp.  

- Byggnaderna kommer färdiga. Det är som lego och därför går det ganska fort, säger Catarina Berglund.

Då modulerna kommit på plats påbörjades anpassningen av lokalerna.

- Från att bygget kom igår är det anpassningarna som tagit längst tid. Ventilation, innertak och kontor har anpassats för verksamheten. Slutgiltiga installationer för Fortifikationsverket pågick fram till februari innan de lämnade över till Försvarsmakten som gjorde de sista installationerna. Det har varit ett omfattande arbete och bara möbleringen tog tre dagar, säger Catarina Berglund.

Byggnaderna rymmer cirka 100 medarbetare och till hösten ska en tredje våning installeras.

- Inflyttning i den tredje våningen sker våren 2025, säger Sandra Sonesson.

Utvändiga arbetet med parkeringar, asfaltering beräknas klara till sommaren 2024.

Bergslagens artilleriregemente - A 9
Fakta Bergslagens artilleriregemente - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Kristinehamn
  • Personal: 80