Nya kollektivavtal på plats

Nu har Försvarsmakten och de fackliga organisationerna kommit överens om nya kollektivavtal som är bättre anpassade till verksamhetens krav i ett försämrat omvärldsläge. De nya reglerna börjar gälla från och med årsskiftet.

Försvarsmakten och de fackliga organisationerna har kommit överens
Försvarsmakten och de fackliga organisationerna har kommit överens
Försvarsmakten och de fackliga organisationerna har kommit överens. Dagens insatsarbetstid och övningsdygn försvinner och ersätts av det nya begreppet försvarsmaktsdygn. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Parterna har under en längre tid suttit i förhandlingar om förändrade regler för arbetstid och ersättningar. De nya kollektivavtalen är tydligare utifrån Försvarsmaktens behov vid olika konfliktnivåer samtidigt som de är balanserade utifrån medarbetarnas arbetssituation.

– Vi har visat att när det gäller tar Försvarsmakten och de fackliga organisationerna gemensamt ansvar. Vi har kommit överens om villkor som bidrar till ökad militär förmåga genom att ge förbanden bättre förutsättningar att samöva, upprätthålla beredskap och genomföra nationella insatser. säger ÖB Micael Bydén.

En viktig förändring är att Försvarsmakten nu får mer enhetliga avtalsregler för övningar och nationella insatser som inte går att planera och genomföra på ordinarie arbetstid. Dagens insatsarbetstid och övningsdygn försvinner och ersätts av det nya begreppet försvarsmaktsdygn, FM-dygn. Det innebär högre ersättning i pengar och en kompensationsledighet för återhämtning som är lika vid övningar och vid insatser.

När det gäller logistandard vid tjänsteresor är huvudregeln fortfarande att medarbetaren ska erbjudas enkelrum med toalett och dusch. Däremot har arbetsgivaren rätt att anvisa annat boende om verksamheten så kräver. Vid sådana tillfällen kommer logitillägg att betalas.

– För att nå resultat räcker det inte med att skriva nya avtal. De måste också tillämpas på ett ansvarsfullt sätt för verksamhetens bästa och med omsorg om medarbetarna. Planering av arbetstid är en ledarskapsfråga och en del i vår ansvarskultur, säger överbefälhavaren.

Under hösten kommer utbildning att hållas om hur avtalen ska tolkas och tillämpas. Innehåll och upplägg kommer att tas fram tillsammans med de fackliga organisationerna.