Trängregementet - Ett positivt exempel

Alla är välkomna in i Försvarsmakten så länge man gör ett bra jobb, så vad är problemet när det är självklart?
– Problemet är att de som kommer in i Försvarsmakten ska passa in i normen, som är uppbyggd av män för män. Vi behöver se normen och förstå att det finns olikheter för att kunna ge rätt förutsättningar att lyckas för dem som inte passar in i den normen, säger Jennikka Päivinen, HR-generalist på Trängregementet.

I Nätverket Officer/Anställd Kvinna (NOAK) på Trängregementet diskuterar man bland annat hur den personliga utrustningen kan anpassas så att den passar både män och kvinnor. Foto: Joakim Klang/Försvarsmakten

I förra veckan fick Trängregementet besök av Mikael Wallentin Åström, verksamhetsutvecklare på högkvarteret i Stockholm, för att tala om just olikheterna i Försvarsmakten. Regementschef, HR-generalist, soldater med flera medverkade på mötet för att ge en helhetsbild av det pågående arbetet med jämställdhet på regementet.

Saker som hur väl den militära utrustningen är lämpad för kvinnor, om det skett någon förbättring på plutonerna vad gäller längre kisspauser och metoder för hur regementet kan utveckla sin jämställdhet, var några av sakerna som diskuterades.

En förebild

När det gäller antalet anställda kvinnor har Trängregementet 17 procent, vilket är den högsta andelen bland Försvarsmaktens regementen. Regementet har sedan flera år tillbaka ett välfungerande och aktivt nätverk som heter TrängR NOAK (Nätverk Officer/Anställd Kvinna). Nätverket fungerar som ett diskussionsforum där kvinnor träffas och pratar om hur de upplever sin arbetssituation och hur de tillsammans med övrig personal kan främja jämställdhet och likabehandling. Nätverket startades på uppmaning av att NOAK centralt i Försvarsmakten bildades, som i sin tur startades då det uppmärksammades att ett antal kvinnor hade blivit sexuellt trakasserade i Försvarsmakten.

Enligt Mikael Wallentin Åström upplevs TrängR NOAK som ett positivt exempel. Med anledning av att nätverket har många medlemmar och en bra kontinuitet i mötena vill han starta ett samarbete där TrängR NOAK fungerar som en referensgrupp när det gäller att prova ut materiel.

En annan sak som också har utvecklingspotential och som regementschefen Lennart Thomsen poängterade, är hur viktigt det är med fler karriärvägar inom Försvarsmakten.
– Det skulle vara bättre om alla inte var tvungna att gå den traditionella vägen från pluton, kompani och bataljonchef. Utan att det kunde fungera mer som i flygvapnet där det finns flera exempel på olika karriärsvägar, säger Lennart Thomsen.

Jennikka Päivinen höll med och menade att det finns utmaningar.
– Det jag saknar är att det inte finns fler kvinnor på chefsbefattningar, både på Trängregementet och i övriga Försvarsmakten. Rimligtvis borde det procentuellt sett vara lika många kvinnor på chefsbefattningar som vi har andel kvinnor på andra nivåer, vilket inte är fallet, säger Jennikka Päivinen, HR-generalist på Trängregementet.