Övningsplaner och spelregler

Hur går det till när man sätter agendan för en Försvarsmaktsövning och vem är det som styr och ställer? Spelledaren vet.

Det är hög aktivitet i övningsledningscentralen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Torbjörn Haraldsson och Olof Stark är övningsledare under Swefinex 14. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten

Under ett kalenderår deltar svenska marinen i uppskattningsvis ett 50-tal övningar i olika storlekar och med olika inriktningar. Swefinex 14 är en av dem. Den har varit återkommande under ett antal år och haft olika fokusområden.  Men från och med i år har den bytt namn från Swenex till Swefinex då Finland deltar i övningen, som alltså blivit internationell. Planen är att det kommer förbli så framöver tack vare det beslut som Sverige och Finland har fattat. Nämligen att till 2023 ha skapat en gemensam marin enhet redo att agera tillsammans.

Ett gediget förarbete

Den som har det yttersta ansvaret för hur Swefinex 14 slutligen utformats är Torbjörn Haraldsson, Officer with Planning Responsibility, OPR. Han jobbar till vardags i ett lag med sju övningsledare på Sjöstridsskolan i Karlskrona. I ungefär ett år har han arbetat med övningen som pågår under 11 dagar och inkluderar ett 15-tal fartyg, två helikoptrar, insatser av stridsflygplan och omkring 2000 försvarsmaktsanställda personer.

- Det första jag måste göra är att mappa de styrande chefernas krav på vad som ska övas gentemot de önskemål som förbanden har, säger Torbjörn Haraldsson.
När det är gjort börjar jag formulera en övningsplan utefter de internationella processer som vi i Sverige har valt att följa. Eftersom vi ofta övar med andra länder är det viktigt att vi har ett gemensamt regelverk så att vi inte missförstår varandra.

Allt eftersom att planen tar form så växer också gruppen som jobbar med Swefinex 14.

- I år är vi ca 15 personer, berättar Torbjörn. Vi behöver människor med olika kompetenser som tillsammans avgör hur vi bäst utnyttjar de resurser som ska vara med. I år har vi haft fokus på samverkan med flyget och väpnad strid samt att högre stabschefer ska tränas. Tidigare har vi till exempel övat hantering av flyktingar och smuggelverksamhet till havs.

Händelsebaserad verksamhet

De första dagarna utförs moment som är kända för förbanden. Men efter halva tiden går övningen in i en scenariobaserad fas. Då vet ingen mer än spelledningen vad som kommer att hända. De som deltar är indelade i två lag, ett blått som är hemmalaget och ett rött, bortalaget. Båda vill vinna ”matchen”.

- Det som är riktigt bra med Swefinex i år är att alla deltagare, från högsta taktiska chef ner till varje sjöman ombord är lika ovetande. Vi i spelledningen talar om för det röda laget, där för övrigt finnarna är med, hur de ska dra igång spelet och sedan får enheterna agera. Det ena leder det andra, säger Olof Stark, chef över gruppen med övningsledare på Sjöstridsskolan.

Viktiga erfarenheter

Försvarsmaktens uppgift är att klara av ett krig, alltså är det oerhört viktigt att öva under så verklighetstrogna förhållanden som möjligt, och att uppmärksamma om någonting inte fungerar som det ska. Därför är insamling av erfarenheter ett lika viktigt jobb som själva planeringen och genomförandet.

Det som kommer fram i utvärderingen analyseras, bearbetas och ligger sedan till grund för nästa ”föreställning”. Det resulterar allt som oftast i att rutiner ändras, utbildningar justeras eller materiel byts ut.

- Men det är inte bara verksamheten som utvecklas under en övning. En sån här period är väldigt sammansvetsande för de olika grupper som jobbar ihop. Att jobba i Försvarsmakten är att jobba i lag, och lika påfrestande och allvarligt som det ibland kan vara, lika roligt har man däremellan, säger Olof Stark.