Markstridsskolan utbildar Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar, erfarna lärare och en gedigen kunskap. Både den som vill läsa till specialistofficer eller går det treåriga officersprogrammet med inriktning mot markstrid kommer att möta oss genom hela eller delar av utbildningen. Vi vidareutbildar och kompetensutvecklar också Försvarsmaktens officerare inom markstridens olika områden.

Skolan arbetar även med träning av arméns olika förband med hjälp av avancerad simulatorteknik, samt utvecklar metoder, reglementen, personlig utrustning och vapensystem som används inom Försvarsmakten.

Markstridsskolan finns på två ställen; dels i Skövde, dels i Kvarn strax utanför Motala.

Notiser Från Markstridsskolan

Workshop med bandvagn 410
5 april202414:44

Första veckan i april genomfördes en workshop med Bandvagn 410 (Bv410) i fokus. På plats i Mekanikerskolan i Skövde fanns representanter från tyska arméns tekniska skola, engelska Royal Marines, FMV samt BAE Hägglunds. För den tekniska sakkunskapen och erfarenheten stod tekniker och mekaniker från TSS Skövde samt Markverkstaden Skövde.

Deltagarna på workshopen kom från tyska arméns tekniska skola, engelska Royal Marines, FMV samt BAE Hägglunds. Foto: Försvarsmakten

Arbetet bestod i huvudsak av praktiska moment på Bv410A i syfte att tekniskt lära känna fordonet. Våra allierade gäster blev även informerade om hur vi i Sverige genomför särskild tillsyn, våra nivåer i reparationskedjan samt ledtider.
Efter workshopen var såväl de tyska som engelska deltagarna eniga i sin önskan om att samarbetet inom Bv410 ska fortgå.

Workshopen genomfördes inom ramen för samarbetsprojektet CatV (Collaborative All-Terrain Vehicle).

Krävande miljöer driver utveckling
27 mars202413:15

Utvecklingen av en bår för vertikal, horisontell förflyttning (VHF) – ofta i komplexa och riskfyllda miljöer – är ett materielprojekt som Markstridsskolan (MSS) leder tillsammans med FMV och utvalda användare i krigsförbanden.

Båren saknar internationell motsvarighet och kan komma att få spridning till fler i Försvarsmakten och inom totalförsvaret. Foto: Försvarsmakten

Det rör sig om en mycket smidig bår som kan rullas ut, förstyvas, lyftas, hissas och firas med rep. Det ursprungliga behovet kommer från enheter särskilt tränade att uppträda i fallriskmiljöer och i bergsterräng.
Men den enkla och robusta lösning som prövats saknar internationell motsvarighet och kan komma att få spridning till fler i Försvarsmakten och inom totalförsvaret.

Parallellt med utveckling av materiel leder och samordnar MSS fallriskverksamhet (firning, klättring och bergsverksamhet/fjällsäkerhet).
Under våren 2024 fortgår bland annat ett projekt för att med enkla till del improviserade metoder skapa rörlighet i komplex terräng.

Materiel, metoder, utbildning och träning är alla viktiga delar som sammantaget skapar förmåga, duglighet och effekt i krigsförbanden.

Ökad effekt med stridsfältsinformation i realtid
27 mars202413:06

Förmågan att ge chefer vid kompani och bataljon ökad tillgång till stridsfältsinformation i realtid har fått stor hjälp av den snabba utvecklingen av UAV (unmanned aerial vehicle), något som åskådliggörs dagligen i Ukraina och i Gaza-konflikten

Förbanden övade med flera olika UAV:er i ledningsträningsanläggningen, i syfte att ge chefer tillgång till stridsfältsinformation i realtid. Foto: Försvarsmakten

Markstridsskolan stödjer arméns utveckling med den förmågan inom kompani och bataljon. Arbetet har gått vidare från studier under ledningsträningsövningar vid ledningsträningsanläggningen (LTA) till studier i besättningsträningsanläggningen (BTA), båda i Skövde.

Stridsvagnskompanier från I19, P4 och P7 roterar genom anläggningen i sin vanliga besättnings- och förbandsträning och tillförs då ett antal UAV enligt samma koncept som bataljonerna tidigare i LTA.

Efter detta steg kommer under våren ett antal försök göras under övningar i fält för att ytterligare bekräfta de metodhypoteser som arbetsgruppen tagit fram.

– Målet är att innan sommaren 2024 ta fram ett förslag på hur organisationen ska se ut vid bataljon och kompani samt hur de ska använda sina UAV metodmässigt, säger major Philip Engström, som tillsammans med kapten Adam Holmström och löjtnant Erika Robertsson utgör projektgruppen vid MSS utvecklingsenhet.

Krav på nästa generation stridsvagn
27 mars202412:44

Redan de gamla romarna visste att förmågan att kunna bryta igenom en motståndares linjer är central för en anfallande styrka. I dag är frågan för armén: Vilka krav på den förmågan ska ställas på nästa generation stridsvagnar och stridsfordon?

Markstridsskolan har fått uppdraget att ta fram en systemmålsättning som beskriver vilka krav armén ska ställa på ny stridsvagn/stridsfordon. Foto: Försvarsmakten

Den frågan vill arméchefen att Markstridsskolan (MSS) ska svara på.
Chefen MSS har därför fått uppgiften att skapa en arbetsgrupp med personal från skolans utvecklingsenhet – och med stöd från berörda OrgE, FMV och FOI.

Arbetsgruppen ska fram till kvartal 1 år 2025 ta fram en systemmålsättning som beskriver vilka krav armén ska ställa på en ny stridsvagn och nytt stridsfordon.

Pansarbataljon övade med nya ledningsstödsystemet
27 mars202410:35

När P 4 nyligen genomförde en bataljonsövning var det första gång en pansarbataljon i fält övade alla ledningsnivåer med det nya ledningsstödsystemet LSS Mark.

42:a pansarbataljonen övade alla ledningsnivåer med det nya ledningsstödsystemet. Foto: Försvarsmakten

Radio (Ra570), bandvagn (Bv410 ledning med 6 platser) samt system för digital lägesbild (SLB och SHQ) är exempel på teknik som tillförts förbandet.

Markstridsskolan
Fakta Markstridsskolan
  • Förkortning: MSS
  • Ort: Skövde och Kvarn
  • Personal: 200
Så har vi räknat
Karta