Operatörerna i Sjöinformationskompaniet har ständig uppsikt över vattnet runt vårt lands kust. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten

Marinbasens huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Vi har vårt huvudsäte i Karlskrona, men vår verksamhet finns också på Muskö utanför Stockholm och i Göteborg, för att nämna några platser.

Förbandet hjälper marinförbanden i insatser i Sverige och utomlands, med till exempel teknisk tjänst, transporter, ledning, logistik och bevakning.

Marinbasen har ett särskilt kompani som arbetar med basskydd. Styrkan säkerställer att våra förbands baser är skyddade från fienden, oavsett var vi agerar. Kompaniet gör också insatser vid intrång mot skyddsobjekt och skyddar transporter.

Till våra uppgifter hör att också övervaka och skydda Sveriges kustremsa från yttre intrång. Sjöinformationsplutoner från Stockholm och Göteborg övervakar gränserna med hjälp av bland annat radar, vedettbåtar och flyg.

I förbandet ingår även Marinens Radio som arbetar med operativ sambandsledning nationellt och internationellt för marina och vissa försvarsmaktsgemensamma radiosystem. De är dessutom Försvarsmaktens kommunikationscentral för Rakel.

Marinbasen ansvarar också för att utbilda Hemvärnets styrkor i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Notiser Från Marinbasen

Marinbasen arrangerar FMM orientering
24 oktober201717:11

I dag startar Försvarsmaktsmästerskap, FMM, i orientering samtidigt som Nordiskt Militärmästerskap. Cirka 250 deltagare genomför ett eller flera av de ingående distanserna och momenten på Rosenholms övnings- och skjutfält strax utanför Karlskrona.

Foto: Henrik M Lindgren/Försvarsmakten

Tävlingarna äger rum på Rosenholms övnings- och skjutfält i närheten av Karlskrona. Ett område som idag frekvent utnyttjas av militära förband. Terrängen är vacker, omväxlande och utmanande.
Marinbasen med Stödenhet och Friskvårdsavdelning har tillsammans med Karlskrona SOK under året arbetat mot att få till ett så bra arrangemang som möjligt. Vi önskar alla som ska delta i tävlingarna lycka till!

Mer information kommer att publiceras under Marinbasen på Facebook

Återställning och återblick
2 oktober201710:03

Nu är Försvarsmaktsövningen Aurora avslutad och återställningsarbetet är i full gång. All använd materiel måste göras i ordning så den är klar att plockas fram när det är dags igen. Här är några röster från några som deltagit under övningen och som bidragit till att Marinbasen har kunnat lösa sin uppgift att stödja övriga marina förband.

Det är sannerligen mycket materiel som har använts under övningen. Första logistikstödpluton har närmare fyra arbetsdagar som behöver användas för att vårda, inventera och förrådsställa materielen. Här reser man tält som måste tvättas och torkas innan de åter packas för att vara klara att använda igen. Foto: Henrik Magnusson Lindgren/Försvarsmakten

Under Försvarsmaktsövningen Aurora har flertalet platser behövts säkras och skyddas när olika underhållsmoment övats. Underhållsflödena är oerhört viktiga för att stridande enheter ska kunna lösa sin uppgift. Och för att det ska fungera behöver såväl personer som materiel skyddas. Detta är en av de uppgifter som Marinbasen övat på.

Kristoffer är basskyddssoldat och understödsman på Basskyddskompaniet. Väl hemma på Marinbasen i Karlskrona efter övningen Aurora finns det mycket som ska tas om hand och vårdas i vapen, gemensam utrustning, fordon och till sist även sig själv.

­– Även om den faktiska övningen är avslutad finns det mycket erfarenheter och intryck som behöver tas omhand, allt i syfte att utveckla och förbättra förbandet. Övningen Aurora har varit en lärorik övning där vi kunnat öva vårt uppträdande och samarbete i reella situationer, säger Kristoffer.

Det är sannerligen mycket materiel som har använts under övningen. Första logistikstödpluton har närmare fyra arbetsdagar som behöver användas för att vårda, inventera och förrådsställa materielen.

– Alla i plutonen har gått in för övningen och gjort sitt yttersta för att det ska bli bra. Stämningen har varit mycket god och vi har haft tre nya soldater som snabbt kommit in i gänget, säger kapten Mattias Hansson som är plutonchef.

Mattias pluton består av ett tjugotal personer och har en stor mängd fordon varav den största delen är lastbilar med släp. Vid sidan av fordonen är det mycket förläggningsmateriel och funktionsmateriel som behöver tas om hand. Samtliga tält som har använts är smutsiga och fuktiga. De behöver återigen packas upp för att torkas och rengöras invändigt innan de packas ihop och placeras i sina pallställ.

Medan packgruppen rengör och återställer tälten är underhållsgruppen iväg på annat håll för fordonsvård och kockgruppen packar ur livsmedel och rengör sina funktionscontainrar. Mattias är mycket nöjd med övningen och sina soldaters insatser.

– Ja, inte minst har det varit positivt att öva omgrupperingar. Nu ser vi fram emot att fortsätta genomföra förbandsgemensamma övningar där Logistikkompaniet, Ekipagekompaniet och Basskyddskompaniet är med för att än mer trimma ihop hela förbandet, säger Mattias Hansson.

Anton Standert är förrådsman i packgruppen och ansvarar för all materiel och arbetar hårt när allt ska återställas.

Han tycker att övningen har gått bra även om det bitvis fanns perioder med omgrupperingar som alltid sliter på alla. Anton har från sitt perspektiv insett att Försvarsmaktsövningen Aurora verkligen varit en jätteövning.

– Det har varit mycket fram och tillbaka under övningen med både spelade och verkliga ”case” att ta tag i. Ibland blir det mycket väntan, men man förstår att det är många som ska öva och i en komplex kedja betyder det tempoväxlingar mellan enskilda enheter, säger Anton Standert.

För att Marinbasen som krigsförband ska fungera optimalt krävs en mängd kompetens. Både bredd och specialistkompetens. För att de respektive funktionerna ska fungera har det varit av oerhörd vikt att få hjälp av frivilligorganisationer.

Övningen Auroras genomförandefas är nu avslutad, men övningen i sin helhet är inte avslutad förrän erfarenheter är omhändertagna och inarbetade. Något som förbandet nu parallellt med annan verksamhet jobbar vidare med.

Marin bastjänst ska bygga på flexibilitet, kraftsamlingsförmåga och moduläritet syftande till att skapa handlingsutrymme och förutsättningar för Marintaktisk chef att möta hot och klara utmaningar på den marina arenan.

– Jag som övad chef för den marina bastjänsten bedömer att vi löst vår uppgift samt dessutom också utvecklat olika delfunktioner som tillsammans utgör marin bastjänst, allt detta inom ramen för Aurora 17. Vi tagit ett tydligt steg i rätt riktning syftande till att tillsammans med övriga förband utveckla Försvarsmaktens samlade operativa effekt. säger kommendör Jonas Westin, krigsförbandschef Marinbasen.

En så komplex och omfattande övning som Aurora där alla deltagande förband och enheter ska få bra övningsutbyte innebär att det under stundom uppstår situationer som inte är full realistiska eller att förbandet inte kan uppträda taktiskt korrekt, detta förhållande var både känt och kommunicerat innan övningen startade, men blir ibland en pedagogisk utmaning längst ut på stridsfältsnivån.

– Men, jag är stolt över förbandets förmåga där personalens kompetens, inställning, engagemang och vilja är helt avgörande, oavsett om det handlar om en övning eller skarp operation, avslutar Jonas Westin.

Militär övning i östra Blekinge
19 september201720:34

Inom ramen för Försvarsmaktsövning Aurora 17 kommer det bland annat att genomföras skarp- och lösskjutningar i Karlskrona skärgård. Du kan märka av ökad trafik med militära fordon och båtar i ditt närområde samt buller från våra skjutningar.

Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

Det är Hemvärnet som övar och verksamheten sker under perioden torsdag 21/9 kl. 08.00 till och med söndag 24/9 kl. 17.00.
Skarp- och lösskjutning på Torhamns-, Tjurkö- och Bollö skjutfält.
Lösskjutning på Grebbegårdens och Killebergets övningsområde.

För mer information, kontakta övningsledningen på telefon: 0455-86 446.

Marinbasen
Fakta Marinbasen
  • Förkortning: MarinB
  • Ort: Karlskrona (huvudsäte)
  • Yrkesofficerare: 255
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 182
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 4
  • Civilanställda: 219
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta