På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Försvarsmaktens högkvarter. Därifrån leds Sveriges försvar.

Förutom huvudbyggnaden på Lidingövägen har Högkvarteret även personal på andra platser, bland annat i byggnader på Gärdet och Östermalm i Stockholm.

Högkvarteret utgörs av så kallade ledningar, staber och avdelningar med olika ansvarsområden. De olika enheterna arbetar med både praktiska och strategiska frågor och leder verksamheten som pågår ute på förbanden. De enheter som finns inom Högkvarteret är ledningsstaben, där även personal-, juridiska- och kommunikationsavdelningarna ingår, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Chefen för ledningsstaben är även chef för förbandet Högkvarteret.

Även Försvarsinspektören för hälsa och miljö, internrevisionen, säkerhetsinspektionen och militära flyginspektionen sitter i Högkvarteret. De har gemensamt att de på olika sätt utövar tillsyn och kontroll av Försvarsmaktens verksamhet. Mer information om deras arbete finns på sidan Intern tillsyn och kontroll samt sidorna om Försvarsinspektören för hälsa och miljö och Militära flyginspektionen.

Förbandet Högkvarteret skapades år 1994 genom en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Innan dess hette dess motsvarighet Försvarsstaben.

Notiser Från Högkvarteret

Försvarsmaktens kommunikationsdirektör lämnar myndigheten
22 mars201811:05

Marcela Sylvander har meddelat att hon på egen begäran lämnar sin tjänst som kommunikationsdirektör för Försvarsmakten.

I samband med att Marcela Sylvander lämnar sin befattning den 28 mars 2018, övertar chefen för ledningsstaben, Dennis Gyllensporre, tillfälligt ansvaret som kommunikationsdirektör. Överste Fredrik Pettersson kommer inledningsvis att vara tillförordnad avdelningschef för ledningsstabens kommunikationsavdelning.

Marcela Sylvander har under sin tid i Försvarsmakten arbetat med att utveckla kommunikationsverksamheten parallellt med den förändring som hela myndigheten nu genomgår. Betydande steg har tagits för att, bland annat öka kunskapen och förtroendet för Försvarsmakten hos den breda allmänheten, att utveckla arbetsmetoder för bättre planerad och proaktiv kommunikation samt se över hur internkommunikationen kan förbättras. 

— Marcela Sylvander har under sin tid i Försvarsmakten haft ett tydligt fokus på att utveckla kommunikationstjänsten för såväl interna som externa målgrupper. Det är med tacksamhet för dessa insatser jag önskar henne lycka till i framtiden. Jag vill även tacka Marcela för gott kamratskap och arbete inom Försvarsmaktens ledning som har haft stor nytta av hennes kreativa granskande och känsla för kommunikativa utmaningar, säger ÖB Micael Bydén.

— Det har varit två intensiva och intressanta år i en verksamhet i blickfånget och under stor förändring. Jag har för egen del landat i slutsatsen att jag vill vidare i min profession. Förutom tillfredställelsen och tacksamheten över att ha varit en del i Försvarsmaktens viktiga uppdrag tar jag med mig glädje och lärdomar från många givande möten med kollegor både inom Försvarsmakten och i den vidare försvarskretsen, säger Marcela Sylvander.

Flygplan nödlandade på ö i Karlskrona skärgård under övning med Hemvärnet
10 mars201821:20

Ett flygplan ur en flyggrupp tillhörande 36:e Hemvärnsbataljon (Marinbasen) fick motorhaveri och tvingades nödlanda med två personer ombord på en ö i Karlskrona skärgård på lördagseftermiddagen.

Flygplanet – en civil Piper Cherokee – gick sönder då det slog runt vid landningen men besättningen klarade sig utan skador. Besättningen hämtades med Sjöfartsverkets räddningshelikopter (Ronneby) och fördes till sjukhus för rutinkontroll. De har båda lämnat sjukhuset under lördagskvällen och är omtumlade men oskadda.

Salut med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst
9 mars201808:55

Försvarsmakten skjuter idag, 9 mars, salut klockan 12.00 med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleines nedkomst. Salutskjutning kommer att genomföras i Boden, Härnösand, Stockholm, Göteborg och Karlskrona.

Granat röjd i Kabara i Mali
14 februari201808:31

Den 8 februari röjde den svenska ammunitionsröjningsgruppen (EOD-gruppen) vid Mali 07 en granat i byn Kabara. Uppmärksamma personer ur lokalbefolkningen kontaktade säkerhetsstyrkorna om fyndet av sprängmedel i anslutning till en torrlagd brunn.

— Omkring platsen bor civila; familjer på sina gårdar med barn som leker kring platsen. Vi kunde oskadliggöra granaten genom en kontrollerad sprängning, säger Robert, gruppchef och stabsofficeren för EOD-gruppen.

Sprängmedel i olika utföranden kan användas av terroristgrupper och kriminella i hemmagjorda bomber. De riktas främst mot uniformerad säkerhetspersonal, men skadar även civila. Det finns även oexploderad ammunition, OXA. Rester från strid och kvarglömd ammunition som också utgör ett direkt hot mot civila.

— OXA är sådant som är en direkt fara mot civila och speciellt barn. Och vi är här för att skydda civila och stödja de nationella säkerhetsstyrkorna i att svara för säkerheten i landet. Skydd av civila är en av våra främsta uppgifter i Minusma. Robert fortsätter:

— OXA är instabil ammunition och kan explodera när som helst och skada eller döda civila som är i närheten av explosionen. Barn brukar av nyfikenhet undersöka OXA och det kan sluta med att ett barn dör. Därför är oexploderad ammunition något som behöver rensas bort snabbt efter att det upptäcks, säger Robert.

Logistiken tillbaka till Försvarsmakten
9 februari201808:37

Regeringen gav den 8 februari Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra den omorganisation av uppgifter inom materiel- och logistikförsörjningen som regeringen tagit ställning till i budgetpropositionen för 2018. Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2019.

— Försvarsmakten välkomnar beslutet. Genom att överta ansvar från FMV stärks förbandens förmåga att ställa om vid höjd beredskap och mobilisering. Det bäddar för kortare ledtider och skapar handlingsfrihet om vi måste växla upp från fredsmässig beredskap, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Uppdraget innebär att verksamhetsområdena förråd, service, verkstäder och driftstyrning, samt besluts- och beställarfunktioner inom materielförsörjningen ska organiseras under Försvarsmakten. Förberedelser pågår tillsammans med FMV.

— Vi ser fram mot att få nya kollegor vid årsskiftet, både på förbanden och på högre nivåer i myndigheten. Försvarsmakten behöver den kompetens och de erfarenheter som FMV:s medarbetare tillför i samband med verksamhetsövergången, säger Marcela Sylvander.

Regeringen utreder nu om ytterligare ansvar ska gå över från FMV till Försvarsmakten. Analysen beräknas vara klar 30 mars 2018. Det handlar om två viktiga verksamhetsområden för Försvarsmakten: materielens vidmakthållande och delar av upphandlingsfunktionen.

Personal i Mali mottog FN-medaljen
8 februari201813:18

I veckan medaljerades den nationella stödenheten för Malistyrkan (NSE) och delar av flygtransportförbandet (FM 02) i Mali. Personalen mottog FN-medaljen somt tilldelas den som tjänstgjort i en FN-ledd insats i 90 dagar.

Foto från medaljceremonin för flygtransportförbandet (FM 02).

Medaljeringen skedde vid två separata tillfällen. Personalen i FM 02 mottog medaljen under tisdagen medan ceremonin för NSE genomfördes i onsdags.

Medaljen påminner om de uppoffringar som görs av den enskilde soldaten och officeren i fredens tjänst.

— En påminnelse om vad det yttersta priset för freden är fick vi i dag [onsdag] – på åttaårsdagen för de stupade officerarna kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson. Vårt yrke är inte som vilket som helst. Det vet vi om som bär uniformen och det vet våra anhöriga också om, säger Helena som tjänstgör vid NSE i Bamako.

— Det finns risker med det här yrket, så är det. Men det vill jag säga att vi tar inga onödiga risker. Vi har god sjukvårdsberedskap och tar bra hand om varandra både som kamrater och som soldater ute på fältet. Det är med stolthet och professionalism som vi i Mali 07 har tagit oss an uppdraget i Minusma, säger överstelöjtnant Anders Landewall, chef för Mali 07, som deltog vid medaljering av NSE.

Vid medaljceremonin för FM 02 fanns Försvarsmaktens insatschef Jan Thörnqvist på plats:

— Jag slås av hur duktiga och glada medarbetare vi har här. Det gör att det blir väldigt positivt. Det är spännande att vi kan sätta ihop så många olika förband och kompetenser och få till ett team som gör ett så bra jobb i en väldigt utmanande miljö, säger Jan Thörnqvist.


Foto från medaljceremonin för NSE.

Köp av hamnen i Fårösund klart
17 januari201815:31

Fortifikationsverket har nu tecknat avtal om köp av hamnen i Fårösund eller marinvarvet som det också kallas. Därmed är Försvarsmaktens verksamhetsbehov säkrat med kontroll över två hamnar på Gotland, Kappelshamn inräknad.

– Jag är glad över att förhandlingarna nu är i mål. Tillgång till kritisk infrastruktur stärker vår försvarsplanering. Vi får nu ytterligare möjligheter och handlingsfrihet vad gäller den militära närvaron på Gotland, säger Peter Sandwall, Försvarsmaktens generaldirektör.

Efter tillträdet återstår för Fortverket att se över investeringar i form av infrastruktur och verksamhetsanpassningar för att säkerställa att hamnen motsvarar Försvarsmakten behov. Förvärvet kräver regeringens godkännande senast den 16 april.

Försvarsmakten och Scandic tecknar avsiktsförklaring
19 december201713:39

Scandic Hotels är den första arbetsgivaren inom besöksnäringen att teckna en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning med Försvarsmakten.

Försvarsmakten tecknade under sommaren 2016 en avsiktsförklaring med besöksnäringens bransch och arbetsgivarorganisation Visita i syfte att underlätta personalflöden mellan Försvarsmakten och besöksnäringen som är en av Sveriges mest växande branscher. Först ut som arbetsgivare inom besöksnäringen är nu Scandic Hotels att teckna en avsiktsförklaring om samarbete kring kompetens- och personalförsörjning med Försvarsmakten för att tydliggöra anställningsbarheten av personal med militär bakgrund. I korthet går samarbetet ut på att det ska vara möjligt att kombinera ett deltidsengagemang inom Försvarsmakten med en anställning hos Scandic. Avsiktsförklaringen möjliggör också en planerad karriärväxling för heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.

– Tillsammans arbetar vi för att erfarenhet från den andra partens organisation ska vara en tydlig merit för individen och på så sätt ytterligare tydliggöra anställningsbarheten av duktiga medarbetare. Initiativet från Scandic Hotels kring att underlätta validering för en särskild inriktning inom Försvarsmakten tjänar alla på. Med alla tänker jag på både Försvarsmakten, Scandic, besöksnäringen, individen och samhället säger Klas Eksell, Försvarsmaktens Personaldirektör. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbara på arbetsmarknaden fortsätter Klas.

Avsiktsförklaringen har en fokusering kring karriärmöjligheter i befattningar som kockar, avdelningschefer, tekniska chefer samt annan tekniskt kunnig personal. Scandics avsikt är att underlätta för personal som har anställning inom Scandic att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande militär personal inom Försvarsmakten samtidigt som Försvarsmakten avser att stödja Scandic rekrytering av personal med militär bakgrund för både kortare och längre uppdrag.

Tillsammans kommer Scandic och Försvarsmakten även att undersöka möjligheten att erbjuda Försvarsmaktens kockar validering enligt Utbildningsrådet för Hotell & Restaurangs modell, som resulterar i ett gesällbrev etablerat inom besöksnäringen.

– Vi är mycket glada för samarbetet med Försvarsmakten och möjligheten det ger oss att rekrytera allt från utbildade kockar till tekniska chefer med goda ledaregenskaper. Branschen växer och inom vissa yrken som till exempel kockar råder en akut brist, då måste vi vara kreativa i våra lösningar på kompetensförsörjningen, säger Henrik Dider, HR-direktör, Scandic Sverige.

– Det är mycket glädjande att Scandic nu tecknar en avsiktsförklaring på företagsnivå. Avsiktsförklaringen öppnar upp för lokalt och regionalt samarbete kring kompetensförsörjning vilket är viktigt för både Försvarsmakten och Besöksnäringen. Scandic har med sin geografiska spridning goda förutsättningar att bli en viktig partner för Försvarsmakten. Det är särskilt glädjande att validering av kockar prioriteras säger Peter Thomelius, Utbildnings- & HR-chef på Visita.

Alternativ produktion av Jas 39 E
18 december201711:00

Försvarsmakten har i syfte att säkerställa operativ förmåga under ombeväpningen av Jas 39 C/D till Jas 39 E hemställt till regeringen om att få tillverka ett antal Jas 39 E utan att nyttja delar ur operativa Jas 39 C/D för ombyggnation.

Efter regeringens medgivande har Försvarsmakten av Försvarets Materielverk, FMV, beställt en alternativ produktion av Jas 39 E där bland annat delar från Jas 39 A/B nyttjas istället för Jas 39 C/D. Detta innebär att ett större antal operativa Jas 39 C/D kan behållas fram tills dess att Jas 39 E blir fullt operativ i flygvapnet.

Försvarsmakten menar att detta skapar förutsättningar för att ombeväpningen till Jas 39 E kan göras med bibehållande av operativ förmåga.

Försvarsmakten tar över ansvaret för camperna i Mali
15 december201714:00

Torsdagen den 14 december överlämnades ansvaret för drift och underhåll av camperna Nobel och Midgård i Mali, från Försvarets materielverk (FMV) till Försvarsmakten.

Foto: Försvarsmakten

– Det var bra att överlämningen kunde genomföras på plats här i Mali, då det gav oss möjlighet att gå igenom den överenskomna ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i praktiken, säger Gustaf Fahl, FMV.

FMV kommer även fortsatt ha en viktig roll i Mali, bland annat för byggnation och avtalsfrågor.

– Att få se den komplexa logistikmiljön som Försvarsmaktens förband verkar i är givande. Det ger goda förutsättningar för att ta över stafettpinnen. Därmed kan vi fortsätta att utveckla camperna och ge förbanden bästa möjliga stöd, säger Ulf Jonsson, Högkvarteret.

Överenskommelse med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet undertecknad
14 december201713:45

I samband med Rekryteringsmyndighetens Insynsråd den 11 december signerade Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall en överenskommelse de två myndigheterna emellan.

Christina Malm och Peter Sandwall, glada och nöjda efter att överenskommelsen undertecknats.

Överenskommelsen klargör samarbetet och de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför åt Försvarsmakten och är ett komplement till uppdrag och regleringar som finns i andra styrande dokument.

– Det känns mycket bra att överenskommelsen nu är undertecknad, säger Christina Malm. I och med att plikten är återaktiverad har det krävts en lite större översyn av överenskommelsen. Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten har nära och starka band och nu fortsätter vårt gemensamma arbete, såväl vad gäller prövningsverksamheten som bemanningsstödet till krigsförbanden.

Signering av säkerhetsskyddsavtal mellan Sverige och Ungern
24 november201709:30

Sverige och Ungern har ingått ett så kallat säkerhetsskyddsavtal som gör det möjligt för länderna att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. – Ungern är ett Gripenland och avtalet är ett viktigt led i arbetet med Gripen projektet mot Ungern, säger Helena Rozi jurist vid Must Säkerhetskontoret.

Säkerhetsskyddsavtalet mellan Sverige och Ungern signerades av ambassadör Niclas Trouvé svenska ambassaden i Budapest och Dr László Felkai, statssekreterare vid Ungerska inrikesministeriet.

Onsdag den 25 oktober hölls signeringen vid det Ungerska inrikesministeriet. Ambassadör Niclas Trouvé vid svenska ambassaden i Budapest och Dr László Felkai, statssekreterare vid Ungerska inrikesministeriet undertecknade avtalet å sina respektive regeringars vägnar. Avtalet beräknas träda i kraft under 2018.

– Förhandlingarna och signeringen har gått mycket bra. Båda
delegationerna har under cirka fem år jobbat målinriktad för att driva i mål
avtalet, säger Helena Rozi som ansvarade för planering och genomförande
av signeringen.

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 886
  • Yrkesofficerare: 479
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 1
  • Civilanställda: 300
  • Reservofficerare: 69
Så här har vi räknat
Karta