På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Försvarsmakten är en myndighet under regeringen. Myndighetschef är överbefälhavaren, ÖB, som styr och leder Försvarsmakten genom Högkvarteret och generaldirektören (GD) är ställföreträdande myndighetschef.

Högkvarteret består av de centrala ledningsorganen försvarsstaben, operationsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Vid Högkvarteret finns även internrevisionen, säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö, flygsäkerhetsinspektören och den militära flyginspektionen i Högkvarteret samt Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB) och dokumenthanteringssektionen.

Ny ledningsmetod och organisation

Under 2023 inför central ledning ett förändrat sätt att planera, genomföra, styra och följa upp verksamheten. Högkvarterets organisation har ändrats utifrån den nya ledningsmetoden och organiseras för en period av tillväxt. Det osäkra omvärldsläget kräver en enklare och robustare ledning där förutsättningarna för uppdragstaktik och renodlat ansvar ökar.

Strävan har varit att sammanföra funktioner som legat på olika avdelningar för att ansvar för beredning och beslut ska vara på en plats. Det förenklar stabsarbetet, skapar kortare och snabbare beslutscykler. Syftet med organiseringen av den centrala ledningen är också att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika beredskapsnivåer. Förutom inrättandet av försvarsstaben byter insatsledningen namn till operationsledningen.

Notiser Från Högkvarteret

22 februari202415:30

Parterna på försvarsmaktsnivå, OFR/O, OFR/S och Seko, har nu tecknat ett ettårigt RALS-avtal för lönerevision 2023-10-01. Med Saco-S FM tillämpas tillsvidareavtal i enlighet med RALS-T.

Arbetsgivaren har, utöver 4,1 %, tillfört ytterligare medel utifrån förändringar av lönestruktur och de äskanden som parterna på OrgE har skickat in utifrån genomfört lönemålbildsarbete. Parterna har kommit överens om en ny metod för hanteringen av årets lönerevision, vilken kommer att innebära en totalekonomi som ska fördelas per OrgE. Detta framgår av både RALS-avtal och det ekonomiska beslutet.

Parterna har även kommit överens om hanteringen av lönerevisionen för särskilda befattningshavare (OF/CF 5).

Parallellt med lönerevisionsförhandlingarna har parterna även tecknat ett nytt avtal för särskilda befattningshavare. Avtalet träder i kraft den 1 mars 2024, då nuvarande avtal löper ut.

Det fortsatta arbetet sker nu på respektive OrgE.

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat
Karta