På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Försvarsmakten är en myndighet under regeringen. Myndighetschef är överbefälhavaren, ÖB, som styr och leder Försvarsmakten genom Högkvarteret och generaldirektören (GD) är ställföreträdande myndighetschef.

Högkvarteret består av de centrala ledningsorganen försvarsstaben, operationsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Vid Högkvarteret finns även internrevisionen, säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö, flygsäkerhetsinspektören och den militära flyginspektionen i Högkvarteret samt Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB) och dokumenthanteringssektionen.

Ny ledningsmetod och organisation

Under 2023 inför central ledning ett förändrat sätt att planera, genomföra, styra och följa upp verksamheten. Högkvarterets organisation har ändrats utifrån den nya ledningsmetoden och organiseras för en period av tillväxt. Det osäkra omvärldsläget kräver en enklare och robustare ledning där förutsättningarna för uppdragstaktik och renodlat ansvar ökar.

Strävan har varit att sammanföra funktioner som legat på olika avdelningar för att ansvar för beredning och beslut ska vara på en plats. Det förenklar stabsarbetet, skapar kortare och snabbare beslutscykler. Syftet med organiseringen av den centrala ledningen är också att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika beredskapsnivåer. Förutom inrättandet av försvarsstaben byter insatsledningen namn till operationsledningen.

Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat
Karta