På Lidingövägen 24 i Stockholm ligger huvudbyggnaden för Högkvarteret. Därifrån leds Sveriges försvar.

Försvarsmakten är en myndighet under regeringen. Myndighetschef är överbefälhavaren, ÖB, som styr och leder Försvarsmakten genom Högkvarteret och generaldirektören (GD) är ställföreträdande myndighetschef.

Högkvarteret består av de centrala ledningsorganen försvarsstaben, operationsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must).

Vid Högkvarteret finns även internrevisionen, säkerhetsinspektionen, försvarsinspektören för hälsa och miljö, flygsäkerhetsinspektören och den militära flyginspektionen i Högkvarteret samt Högkvarterets stabsavdelning (HKV STAB) och dokumenthanteringssektionen.

Ny ledningsmetod och organisation

Under 2023 inför central ledning ett förändrat sätt att planera, genomföra, styra och följa upp verksamheten. Högkvarterets organisation har ändrats utifrån den nya ledningsmetoden och organiseras för en period av tillväxt. Det osäkra omvärldsläget kräver en enklare och robustare ledning där förutsättningarna för uppdragstaktik och renodlat ansvar ökar.

Strävan har varit att sammanföra funktioner som legat på olika avdelningar för att ansvar för beredning och beslut ska vara på en plats. Det förenklar stabsarbetet, skapar kortare och snabbare beslutscykler. Syftet med organiseringen av den centrala ledningen är också att snabbt och enkelt kunna växla mellan olika beredskapsnivåer. Förutom inrättandet av försvarsstaben byter insatsledningen namn till operationsledningen.

Notiser Från Högkvarteret

Försvarsmaktens budgetunderlag tar höjd för snabb tillväxt
1 mars202313:25

Försvarsmakten har lämnat sitt budgetunderlag för 2024 till regeringen. Överbefälhavarens militära råd från hösten 2022 utgör grunden avseende behoven av fortsatt förmågeutveckling.

– Det allvarliga säkerhetsläget kräver att vi upprätthåller ett aktivt försvar här och nu och att vi stödjer Ukrainas försvarsansträngningar. Detta samtidigt som vi fortsätter de militära förberedelserna för Natomedlemskap och vidtar fortsatta åtgärder för att växa. Särskilt det omfattande militära stödet till Ukraina, med materiel och utbildning, medför behov av prioriteringar, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Försvarsmakten konstaterar att myndighetens stöd till Ukraina, med materiel och utbildning, påverkar såväl nationell militär förmåga som planerad förmågeökning. Försvarsmakten kommer successivt redovisa bedömningar av hur beslutad inriktning påverkas.

Säkerhetsläget är mycket allvarligt och omvärldsutvecklingen är osäker. Snabba och än allvarligare händelseutvecklingar kan inte uteslutas. Den samlade försvarsförmågan behöver öka. Både det nationella och det gemensamma försvaret, den dag Sverige blir medlem i Nato, kräver att Sveriges försvarsförmåga förstärks.

– För att inte tappa tempo i förmågehöjningen av det militära försvaret krävs tidiga politiska beslut om bland annat utökade ekonomiska ramar mot två procent av BNP. I budgetunderlaget för 2024 redovisar vi dels förslag till fortsatta steg i riktning mot två procent av BNP och dels planering i enlighet med nu tilldelad lägre ekonomi, avslutar Mikael Granholm

Läs hela Försvarsmaktens budgetunderlag här

 

Högkvarteret
Fakta Högkvarteret
  • Förkortning: HKV
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 1 650
Så har vi räknat
Karta